BLOG

HR Nieuws, blogs en updates

ᖴᗩᔕEᔕ ᒪEEᖇᑭᖇOᑕEᔕ:

In een leerproces doorloop je verschillende fases van Onbewust Onbekwaam naar Onbewust Bekwaam. Door oefening gaat het geleerde gemakkelijker, tenslotte lijkt het na een bepaalde tijd vanzelf te gaan.

Fase 1 Onbewust onbekwaam:
De stap nemen om iets nieuws te gaan leren, zonder dat je weet of het makkelijk of moeilijk gaat zijn, bijvoorbeeld beginnen met rijles.

Fase 2 Bewust onbekwaam: Tijdens het oefenen van een nieuwe vaardigheid ervaar je wat het leerproces inhoudt. In het voorbeeld van de auto kan het combineren van schakelen, borden kijken en op de weg letten tegelijkertijd best ingewikkeld zijn.

Fase 3. Bewust bekwaam: Door oefening ervaar je dat het geleerde je makkelijker afgaat. Je hebt je rijbewijs gehaald en weet hoe alles werkt, maar het in de praktijk brengen gaat nog niet op automatisme.

Fase 4. Onbewust bekwaam: Na een bepaalde tijd lijkt het geleerde vanzelf te gaan en wordt het een vanzelfsprekendheid. Op de weg letten en intussen gezellig kletsen met vrienden terwijl je de navigatie volgt gaat als vanzelf.

Als je je bewust bent van deze fases in leren en veranderprocessen op het werk herken je bij medewerkers (of bij jezelf) wel waar weerstand kan ontstaan en kun je hierop anticiperen. Bijvoorbeeld bij de introductie van een nieuwe werkwijze of het doorvoeren van wijzigingen in het werkproces als gevolg van wetswijzigingen. 

Als leidinggevende kun je een nog onbekwame medewerker in fase 1 begeleiden met instructies, in de volgende fases gebruik je overtuigen, overleggen en delegeren.
Geef medewerkers voldoende autonomie en toets waar ze middelen of begeleiding nodig hebben, zodat er ruimte voor eigenaarschap is en draagkracht ontstaat. Bewustzijn en voldoende aandacht voor elke fases in het leerproces zorgt voor een beter leerproces en minder weerstand op verandering. 

#onbewustonbekwaam #bewustonbekwaam ##bewustbekwaam ##onbewustbekwaam #leren #blijvenleren #groei #HR #vaardigheid #succes #veranderen #verandertraject #ontwikkelen #ontwikkeling #draagkracht #leercirkel #Maslow #leercirkelMaslow

STAP-budget

Het kabinet wil meer  aandacht voor een leven lang ontwikkelen. Daarom wordt de bestaande fiscale scholingsaftrek vanaf 2020 vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen jaarlijks tot 200.000 mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon. Aanmelden is laagdrempelig; je hoeft je alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding je wil volgen. Veel opleidingen en cursussen komen in aanmerking. Het budget wordt na goedkeuring direct uitbetaald aan het trainingsinstituut.


Om de mensen te bereiken die het minst gebruik maken van bijscholing kijken ministers Koolmees en Van Engelshoven of ze loopbaanadviseurs kunnen gaan inzetten om mensen te helpen bepalen welke opleiding zinvol is

#opleiding #STAP #STAPbudget #scholingsaftrek #StimulansArbeidsmarktPositie #training #cursus #bijscholing

Rookvrij beleid

Bedrijven worden vanaf 2020 verplicht om HR-beleid te voeren om organisaties rookvrij te krijgen. In tussenstappen moet roken steeds minder ‘normaal’ worden gemaakt. Het bestaande rookverbod wordt uitgebreid naar rookvrije schoolterreinen en verbod op de e-sigaret. Bedrijfsartsen zullen tools aan gaan bieden om te stoppen met roken. #rookvrij #rookvrij2020 #stoppenmetroken

Advies A-G

De A-G heeft advies uitgebracht met betrekking tot het aanhouden van een slapend dienstverband; dienstverbanden die na 2 jaar ziekte niet worden beëindigd, maar blijven voortbestaan. Bij langdurige ziekte heeft een werkgever hoge kosten en daarnaast wordt bij beëindiging een transitievergoeding betaald. Deze vergoeding wordt inmiddels gecompenseerd door de Wet compensatie transitievergoeding.

 

De A-G adviseert dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel gehouden is om in te stemmen met redelijke voorstellen tot beëindiging van het (slapend) dienstverband. Hier zijn wel uitzonderingen op, waardoor het per case beoordeeld moet worden:

 

-In het geval er nog reële re-integratie mogelijkheden bestaan;

-Als er financiële problemen ontstaan door het voorfinancieren van de transitievergoeding

-Indien de transitievergoeding niet of gedeeltelijk gecompenseerd wordt, afhankelijk aan wie dat debet is

-Mogelijke andere belangen

 

Wetcompensatietransitievergoeding #re-integratie #transitievergoeding #A-G #slapenddienstverband

 

 

Prinsjesdag 2019

De troonrede met het regeringsbeleid is vandaag bekend gemaakt. De belangrijkste veranderingen op werkgebied voor 2020:

-Naar verwachting groeien de cao-lonen in 2019 en 2020 met 2,5 procent.

-Er zijn hervormingen afgesproken om de Nederlandse pensioenen klaar te maken voor de toekomst. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid van werkenden om ze gezond de pensioendatum laten bereiken.

-Het kabinet gaat mogelijkheden onderzoeken om meer te investeren in kennisontwikkeling, research & development, innovatie en infrastructuur om het verdienvermogen van Nederland te vergroten. Dit staat onder druk door onder andere vergrijzing en lagere productiviteitsgroei. De samenleving en economie zien er in de toekomst anders uit waar op ingespeeld zal worden.

-Voor zzp’ers wordt een minimumtarief van €16 ingesteld per 2021. De zelfstandigenaftrek van zzp’ers wordt in 8 jaar verlaagd van €7.280 naar €5.000. 

-De arbeidskorting voor alle werkenden met een inkomen tussen de €10.000 en €98.000 in 3 stappen van een jaar verhoogd. Voor medewerkers met een inkomen tussen €20.000 en €35.000 wordt meer werken aantrekkelijker, omdat ze meer overhouden van het extra inkomen.

 

#prinsjesdag #prinsjesdag2019 #pensioen #duurzameinzetbaarheid #innovatie #zzp #zelfstandigenaftrek #innovatie #arbeidskorting | Foto door: @Maszcha


Een sterk werkgeversmerk

Employer Branding gaat over het imago van jou als werkgever; je werkgeversmerk. Dit speelt een sterke rol of mensen bij je willen (blijven) werken of niet. 

Je imago wordt door veel factoren bepaald, het is een optelsom van onder andere het product of de dienst die wordt geleverd, wat het #MT en #medewerkers over het bedrijf vertellen, de communicatie van vacatures en Social Media. Het is goed om te achterhalen wat wat de opinie is over je bedrijf en of je deze positief kunt beïnvloeden.Een positief #EmployerBrand draagt bij aan effectievere #Recruitment tegen lagere kosten, gekwalificeerde, gemotiveerde kandidaten, medewerkers die langer verbonden blijven aan je organisatie, interne trots en #betrokkenheid en behoud van de huidige medewerkers (#onboarding). Alle reden om hier aandacht aan te besteden dus.Wat doe jij als organisatie aan #EmployerBranding, wat is jouw #Werkgeversmerk?

Arbeidsongeschikt tijdens vakantie 

Het is weer vakantietijd! Een heerlijke tijd, maar helaas kunnen medewerkers ook te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie, waardoor genieten er niet meer bij is. 

 

Hoe te handelen bij ziekmelden van medewerkers: 

-Ziekte tijdens vakantie moet uiterlijk binnen 24 uur gemeld worden aan de werkgever. Communiceer vooraf hoe je wil dat er wordt ziekgemeld: bij de leidinggevende, de arbodienst en/of HR. Geef de contactgegevens van de betreffende contactpersonen door; 

-De medewerker moet na de vakantie een doktersverklaring overleggen aan HR met het behandeladvies en de herstelverwachting. Bewijzen van behandeling dient de medewerker desgevraagd te kunnen overleggen; 

-Laat je medewerker na de vakantie direct oproepen bij de bedrijfsarts zodat de gezondheidstoestand achteraf kan worden beoordeeld en of de medewerker weer(gedeeltelijk) kan werken. De bedrijfsarts kan bepalen of de vakantiedagen als ziektedagen aangemerkt moeten worden. 

 

Neem de afspraken rondom ziekmelden tijdens vakantie ook op in het bedrijfsreglement en laat hiervoor tekenen. 

 

#bedrijfsarts #ziekte #arbeidsongeschiktheid #ziektijdensvakantie #ziekmeldentijdensvakantie #bedrijfsreglement #dokter #doktersverklaring

Aanpassing AOW-leeftijd definitief

De wetgeving rondom AOW-leeftijd is definitief geworden voor medewerkers geboren voor 31 december 1957. De AOW-leeftijd zal minder snel stijgen dan eerder bepaald. De AOW-leeftijd van de groep geboren na 31 december 1957 is nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Voor elk jaar dat deze toeneemt wordt 8 maanden langer doorgewerkt.

-In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden

-In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
-In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden

-In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

Zelf je (geschatte) AOW-leeftijd berekenen kan door het ingeven van je geboortedatum via de website van het SZW.

#AOW-leeftijd #AOW

Het voorkomen en omgaan met burnout

Burnout betekent letterlijk ‘opbranden’. De term burnout komt uit de drugs scène waar de term ‘to be burned out’ gebruikt wordt om aan te geven dat iemand compleet uitgeput is door drugs.

Bij Burnout is er sprake van drie factoren: emotionele uitputting, depersonalisatie (een cynische houding ten opzichte van collega’s) en het gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid (het gevoel heeft niet competent te zijn in het werken met andere mensen). Kenmerkend voor burnout is de vaak hoge betrokkenheid van de medewerker.

Accepteren dat je een burn-out hebt is voor veel medewerkers lastig, het overkomt namelijk altijd anderen. Wat kun je nu doen als je een burnout hebt en hoe voorkom je een nieuwe burnout:


-Hou een paar dagen bij wat je doet en hoeveel tijd dit kost. Bekijk dit later kritisch en beoordeel wat je beter had kunnen laten liggen of had kunnen delegeren.

-Evalueer je dagen door middel van een stoplicht. Je krijgt energie van dingen die je leuk vindt (groen). Als je langere tijd dingen doet die je energie kosten (oranje en rood) is de kans op burnout vrij groot. Als je vaak dingen doet waar je energie van krijgt bouw je genoeg reserve op om de dingen die je energie of veel energie kosten op te kunnen vangen. 

-Ga voor jezelf na waar je batterij van oplaadt en neem die tijd ook voor jezelf. Enkele tips: wandelen in de natuur, je telefoon een dagje uit, minder op Social Media, Netflix Bingewatch, lezen, een goed gesprek met een vriend(in), een dagje sauna, strand of shoppen. Ook meditatie, yoga, ontspanningsoefeningen en mindfulness kunnen helpen bij burnout klachten.

-Zorg voor voldoende beweging, als lopen, fietsen, al is het maar een half uur per dag. 

-Zorg voor structuur in je dag en slaap op regelmatige tijden. Vermijdt gebruik van drugs en alcohol.

-Ga voor jezelf na of je werk-prive balans goed is of dat (tijdelijke) wijzigingen hierin beter zouden zijn. Bespreek dit met je eventuele partner en werkgever.

-Om helder te krijgen waar je energie van krijgt in je werk en wat je energie kost kun je de Profile Dynamics drijfverentest doen. In deze online test met een tijdsinvestering van 20 minuten krijg je in een rapport helder uiteengezet wat je energie oplevert en wat je energie kost. Hiermee krijg je inzichtelijk of je op de juiste plek zit of dat je een aantal andere taken op je zou kunnen pakken binnen of buiten je werk. Het geeft je werkgever ook een leidraad hoe je het beste begeleid kan worden.


-Kijk of je jezelf herkent in 1 van de 7 burnout typen. Elk type heeft zijn eigen specifieke valkuil; wat is de eigen bijdrage in het tot stand komen van een burnout. 

Burnout | Valkuil
Vanitas | Is niet overtuigd van zijn eigen waarde voor zijn omgeving
Accomodatio | Heeft de neiging zich sterk aan te passen aan de ander
Praestare | Neemt geen verantwoordelijkheid voor zichzelf
Perfectio | Beschouwt de perfectie die wordt bereikt als maatgevend voor wie je bent als mens
Saccrificatio | Beschikt over een overdreven empathische betrokkenheid bij de medemens
Expectatio | Creëert een ideaalbeeld van de wereld en probeert dit ideaal met tomeloze energie te bereiken
Figura | Ziet constant beren op de weg bij het bereiken van welk doel dan ook

Het kan helpen op te schrijven in welke situaties je in je valkuil bent getrapt, zodat je dit beter gaat herkennen en beter kunt gaan aangeven waar je grenzen liggen.


-Overleg met een psycholoog, vraag een coach via je werk of zoek een alternatieve therapeut als een homeopaat of acupuncturist. In ieder geval iemand wiens aanpak bij je past. Blijf je klachten houden bespreek dan met je professional of er mogelijk een depressie speelt.Heb jij nog een goede tip die er niet bij staat? Mail dan naar Masja@HRAdviesOnline.com

blog

#burnout #burnoutvoorkomen

Minimumloon 1-7-2019


Per 1 juli 2019 stijgt het bruto wettelijk minimumloon naar €1.635,60 per maand. Voor jongeren geldt het minimumjeugdloon.
Het minimumuurloon hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie. Veel bedrijven kennen een eigen loonschaal of bedrijfseigen regeling met een salaris dat boven het minimumloon ligt. Als er geen cao van toepassing is moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen.

Als je loon lager is dan het minimumloon kun je je werkgever aanspreken op het verhogen van het loon en het met terugwerkende kracht betalen van achterstallig loon. Als het niet wordt aangepast kun je terecht bij de Inspectie SZW of ermee naar de kantonrechter gaan.

#mimimumloon #minimumjeugdloon #minimumloon2019

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)


Onlangs is de wel WIEG ingevoerd voor extra geboorteverlof voor de partner: Geboorteverlof wordt vanaf begin 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof in de eerste vier weken na de bevalling opnemen.


Per 1 juli 2020 kunnen partners daarnaast binnen 6 maanden na de geboorte van het kind tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen met een uitkering vanuit het UWV van 70% van het dagloon (tot maximaal 70% van het maximumdagloon). Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Het verlof moet in hele weken worden aangevraagd. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.


Wordt het kindje op of ná 1 juli 2020 geboren, dan krijgt de partner recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.#WIEG #geboorteverlof #baby #kinderen

De piramide van Lencioni over de 5 frustraties van teamwork:


1. Vertrouwen versus onkwetsbaarheid

De basis van de piramide van Lencioni, het fundament, bestaat uit vertrouwen. Wanneer dit fundament wegvalt zal het team uiteenvallen. Het leren kennen van teamleden is een goed begin. Op deze manier komen collega’s meer over elkaars privéleven te weten, hun normen en waarden en wordt het uitspreken van sterke of zwakke punten van iemand gemakkelijker.


2. Constructieve conflicten versus kunstmatige harmonie

Deze zorgen net als in een andere relatie voor een sterkere band, mits ze worden uitgesproken.Stevige discussies worden echter te vaak uit de weg gegaan, terwijl die juist bijdragen aan een goed functionerend team. 


3. Betrokkenheid versus vaagheid

Wanneer teamleden betrokken zijn schept dat duidelijkheid en steun. De mate van betrokkenheid van teamleden kan alleen hoog zijn wanneer de eerste twee levels van de piramide aanwezig zijn in het team. 


4. Verantwoordelijkheid versus lage standaard

In individuele zin komt het neer op het nemen van verantwoordelijkheid voor het gedrag, houding en resultaten. Verder heeft het team een verantwoordelijkheid als geheel.


5. Resultaten versus status en ego


Bron: https://www.toolshero.nl/leiderschap/piramide-van-lencioni/#

#Teamwork #Lencioni 

Disclaimer

Disclaimer: HRAdviesOnline.com besteedt zorg aan de samenstelling en het onderhoud van de website. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker evenwel geen rechten worden ontleend, die worden geheel voor eigen risico gebruikt. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
HRAdviesOnline.com is niet aansprakelijk voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Informatie verzonden aan HRAdviesOnline.com via de formulieren op de website van HRAdviesOnline.com is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.

ᔕᗩY ᕼEᒪᒪO TO YOᑌᖇ ᑎEᗯ EᗰᑭᒪOYEE!

ᖇEᑕᖇᑌITᗰEᑎT OᑎᒪIᑎE

*Werving via marketing-aanpak

*Sterk concurrerend tarief

*Door online aanpak geschikt voor geheel Nederland

*Inclusief ProfileDynamics analyse

*20 jaar Recruitment-ervaring


ᗩᗩᑎᑭᗩK:

HRAdviesOnline.com maakt de vacaturetekst op in overleg met het bedrijf. De vacature wordt op online kanalen uitgezet en via online marketing onder de aandacht gebracht. Bij de geschikte eindkandidaat wordt een online psychologische test afgenomen (voor MBO+ functies).

IᑎᐯEᔕTEᖇIᑎG:

*10% Fee

*Inclusief 1 Profile Dynamics Analyse

*No cure no pay

*Masja@HRAdviesOnline.com of WhatsApp: 06-41894859