HR BLOG

ROUWVERLOF
Verlof om te rouwen, is een onderwerp dat momenteel ter discussie staat. Het gaat hierbij om de vraag of werknemers recht zouden moeten hebben op verlof wanneer ze een geliefde verliezen.


Rouwverlof kan essentieel zijn om werknemers te helpen omgaan met hun verlies, hun leven weer op de rit te krijgen en terug te keren naar de werkplek met hernieuwde focus en energie.

Ondanks de duidelijke behoefte aan rouwverlof, is er geen universele overeenstemming over de duur en voorwaarden ervan. De discussie draait vaak om vragen zoals:


Hoe lang zou rouwverlof moeten duren?

Sommige landen bieden slechts enkele dagen rouwverlof, terwijl anderen tot enkele weken aanbieden.


Moet rouwverlof betaald zijn?

Betaald rouwverlof kan een financiële last zijn voor werkgevers, maar onbetaald verlof kan werknemers onder druk zetten.


Wie moet in aanmerking komen voor rouwverlof?

Moet rouwverlof beperkt blijven tot directe familieleden, of moeten vrienden en andere dierbaren ook in aanmerking komen?


Hoe kan misbruik van rouwverlof worden voorkomen?

Er zijn zorgen dat sommige werknemers rouwverlof zouden kunnen misbruiken om vrijaf te nemen zonder geldige reden.


Het vinden van de juiste balans tussen de behoeften van werknemers en de zakelijke belangen van werkgevers is cruciaal in deze discussie. Werknemers moeten de ruimte krijgen om te rouwen en hun emotionele welzijn te beschermen, terwijl werkgevers moeten zorgen voor continuïteit in hun activiteiten. Dit kan worden bereikt door duidelijke richtlijnen en beleidsmaatregelen op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van werknemers.

Heeft jullie CAO of Bedrijfsreglement hierover iets bepaald?

#rouwverlof

HULP BIJ SCHULDEN Schulden zijn tegenwoordig een steeds actueler thema bij medewerkers. Voor hulp hierin zijn er een aantal instanties die je medewerkers kunnen helpen, adviseer in ieder geval om met de betreffende instanties in contact te blijven om een regeling te treffen.
Wat kan je medewerker doen:
-Bij beginnende betaalachterstanden is het vaak nog mogelijk om hier zelf uit te komen. De Nibud-tool Zelfjeschuldenregelen.nl kan helpen schulden op een rij te zetten en een actieplan op te stellen.
-Bij grotere schulden helpt de gemeente door te begeleiden naar de juiste instantie (als schuldhulpverlening, wijk- of buurtteams, het juridisch loket of de kredietbank)
-Bij Geldfit.nl kan op basis van postcode naar de juiste instantie worden doorverwezen
-Met de app FiKks van wijgaanhetfikksen.nl kan je medewerker een buddy krijgen voor de begeleiding bij het maken van betalingsafspraken
#schulden #hulpbijschulden #nibud

DE KRACHT VAN ONBOARDING

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers is het van cruciaal belang om ze een vliegende start te geven. Dit proces staat bekend als "onboarding" en gaat veel verder dan alleen het welkom heten van nieuwe gezichten. Effectieve onboarding kan het verschil maken tussen een succesvolle integratie van nieuwe medewerkers en vroegtijdig vertrek. Zeven redenen voor onboarding:


1. De eerste dagen in een nieuwe functie zijn vaak overweldigend voor nieuwe medewerkers. Een gestructureerde onboarding geeft hen duidelijkheid en vertrouwen. Ze leren niet alleen de organisatie beter kennen, maar voelen zich ook welkom en gewaardeerd. Dit draagt bij aan positieve eerste indrukken die lang blijven hangen.


2. Een goede onboarding helpt medewerkers snel up-to-speed te komen. Ze begrijpen beter wat er van hen wordt verwacht, leren de tools en processen sneller kennen en kunnen daardoor sneller bijdragen aan de organisatie. Dit heeft een directe invloed op de productiviteit en efficiëntie.


3. Medewerkers die een effectieve onboarding hebben doorlopen, voelen zich meer betrokken bij de organisatie. Dit verhoogt hun tevredenheid en vermindert het risico op vroegtijdig vertrek. Een goede onboarding draagt bij aan hogere retentiepercentages en vermindert de kosten en tijd die gemoeid zijn met het vervangen van personeel.


4. Onboarding is ook een gelegenheid om medewerkers te introduceren in de bedrijfscultuur en hen te helpen zich verbonden te voelen met hun team en collega's. Het bevordert een gevoel van saamhorigheid en versterkt de samenwerking.


5. In sommige sectoren, zoals de gezondheidszorg of financiën, is naleving van regelgeving cruciaal. Onboarding omvat vaak training in deze regelgeving en normen, wat essentieel is om wettelijke problemen te voorkomen en de organisatie te beschermen.


6. Een goede onboarding bereidt medewerkers voor op veranderingen en groei binnen de organisatie. Het stelt hen in staat om zich aan te passen aan nieuwe rollen, taken of verantwoordelijkheden.


7. Onboarding stopt niet na de eerste paar weken. Het moet een doorlopend proces zijn waarbij feedback van medewerkers wordt verzameld en gebruikt om het onboarding-programma te verbeteren.


Kortom, onboarding is geen optioneel proces, maar een cruciaal onderdeel van personeelsbeheer. Het investeren in een effectieve onboarding betaalt zich terug in de vorm van gemotiveerde, competente en loyale medewerkers. Het is de sleutel tot een succesvolle en bloeiende organisatie.


Zorg ervoor dat je onboarding-programma up-to-date en effectief is, zodat je nieuwe medewerkers de beste start kunt geven en je organisatie kunt laten groeien.


#onboarding

PROFILE DYNAMICS

Profile Dynamics is een drijfveren analyse die kan worden ingezet voor:

-Teamontwikkeling; wat zijn de sterktes van het team en hoe kun je verder verbeteren. Welk teamlid kan het beste worden ingezet voor welke taak

-Conflictmanagement; door het inzicht in elkaars drijfveren ontstaat onderling begrip en kan de analyse bijdragen aan het oplossen van conflicten en het voorkomen hiervan voor de toekomst

-Werving en selectie; Stel een voorkeursprofiel op met Function Profiler op gewenste competenties van een functie en kijk welke kandidaat het meest geschikt hiervoor is

-Leiderschap: de analyse geeft inzicht in je leiderschapsstijl en waar je nog verder kunt ontwikkelen

-Competentiemanagement; op welke taken kun je je medewerker het beste inzetten voor de beste resultaten en motivatie. 


Een Profile Dynamics-analyse is online, kent een korte tijdsinvestering en beperkte kosten. De analyse mag alleen afgenomen worden door een gecertificeerde consulent (zie voor het overzicht de Profile Dynamics-website). 

Wil jij de analyse inzetten voor jouw organisatie, mail dan naar [email protected]

#profiledynamics #profiledynamicsanalyse #drijfverentest 

ONBELASTE REISKOSTENVERGOEDING

Het heeft even geduurd, maar de wordt in 2023 verhoogd naar onbelaste reiskostenvergoeding 21 cent en in 2024 naar 23 cent per kilometer. Woon-werkverkeer is fors duurder geworden, maar werkgevers mogen nu alleen onbelast 19 eurocent per kilometer vergoeden. Daarboven moet door de werknemer belasting worden afgedragen. 

#onbelastereiskostenvergoeding #reiskostenvergoeding #woonwerkverkeer

(https://www.hradviesonline.com)

GENERATIE Z
Generatie Z zijn jongeren die geboren zijn tussen 1997 en 2010. Het verschil tussen hen en andere generaties, als de millennials, is groot.

Ze solliciteren graag via sociale media als Instagram of Facebook en stoppen als het werk niet helemaal bij ze past, soms ook zonder af te zeggen. Blijven leren is erg belangrijk voor ze, het werk moet hierin voldoende uitdaging bieden.
Voor deze groep is een vast contract, vrijheid in het opnemen van vrije tijd, flexibele tijden en de daginvulling binnen het werk belangrijk. Kijk waar je hier als werkgever in kan voorzien door bijvoorbeeld ook werken op zaterdag mogelijk te maken en flexibel om te gaan met vakantie-aanvragen.
#generatieZ #jongerenenwerk

COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING
Een werkgever moet 104 weken salaris doorbetalen aan arbeidsongeschikte werknemers. Na deze periode kan ontslag worden aangevraagd, waarbij een transitievergoeding wordt betaald. De werkgever kan deze vergoeding achteraf terug ontvangen als deze binnen 6 maanden na betaling wordt terug gevraagd.
Het UWV beoordeelt de aanvraag op de volgende punten:
-de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
-de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
-de transitievergoeding is betaald aan de werknemer.
Werkgevers moeten zaken als een bankafschrift, een vaststellingsovereenkomst en dergelijke aanleveren aan het UWV.
#transitievergoeding #vaststellingsovereenkomst #ziekte #ontslag


COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING
Een werkgever moet 104 weken salaris doorbetalen aan arbeidsongeschikte werknemers. Na deze periode kan ontslag worden aangevraagd, waarbij een transitievergoeding wordt betaald. De werkgever kan deze vergoeding achteraf terug ontvangen als deze binnen 6 maanden na betaling wordt terug gevraagd.
Het UWV beoordeelt de aanvraag op de volgende punten:
-de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
-de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
-de transitievergoeding is betaald aan de werknemer.
Werkgevers moeten zaken als een bankafschrift, een vaststellingsovereenkomst en dergelijke aanleveren aan het UWV.
#transitievergoeding #vaststellingsovereenkomst #ziekte #ontslagVERVALLEN WETTELIJKE VAKANTIEDAGEN
Wettelijke vakantiedagen, 4 keer de arbeidsduur per week, verjaren 6 maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd na een half jaar verjaren. Wettelijke vakantiedagen van 2021 vervallen per 1 juli 2022.
Werkgevers moeten hun werknemer hierover informeren en de mogelijkheid geven deze alsnog op te nemen. Informeer je werknemers op tijd dat de dagen vervallen als ze niet tijdig worden opgenomen.
Voor bovenwettelijke dagen zijn in de cao of het Bedrijfsreglement andere afspraken per branche en bedrijf.
#vakantiedagen #wettelijkevakantiedagen

WIJZIGING OUDERSCHAPSVERLOF
Ouders krijgen straks de eerste 9 (van de 26) weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Het is een uitkering ter hoogte van 70 procent van het dagloon (tot zeventig procent van het maximum dagloon). Werkgevers kunnen het betaalde verlof aanvragen bij het UWV na opname van het betaalde verlof.

De eerste negen weken worden doorbetaald als ze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen wordt opgeteld bij het restant van 17 weken onbetaald verlof. Dit totaal kan onbetaald worden opgenomen tot het kind 8 jaar is.

De uren kunnen gespreid worden opgenomen, ouders bepalen zelf de verdeling hiervan.

De laatste stap in wijzigen van verlof voor ouders gaat in per 2 augustus 2022. Ouders met een kind dat is geboren voor 2 augustus 2022 komen ook al in aanmerking. Het betaald verlof kan echter alleen in het eerste levensjaar van het kind opgenomen worden.

#ouderschapsverlof #UWV #zorg


OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP
Bij indiensttreding van een medewerker die eerst als stagiair of als uitzendkracht kan het zijn dat deze periode wordt meegeteld in het aantal tijdelijke contracten van de medewerker als in dat eerdere contract de aard van het werk gelijk was. Bij een onderbreking van minder van 6 maanden, wordt dan als datum in dienst gekeken naar het eerste contract.

In de cao kan ook nog zijn bepaald hoe voorgaande contracten mee moeten worden geteld, dus raadpleeg deze ook altijd.
#cao #opvolgendwerkgeverschap #uitzendkracht #stagiair


VANAF 2022 VERGOEDING VOOR THUISWERKENDE MEDEWERKERS
Door het in 2021 geldende thuiswerkadvies hebben veel werkgevers en medewerkers de voordelen van thuiswerken ontdekt. Met thuiswerken hebben medewerkers echter te maken met extra kosten voor verwarming, gas, elektra en dergelijke. Als onderdeel van het Belastingplan voor 2022 mag voortaan een vergoeding van €2 per dag worden gegeven waarover geen loonheffing hoeft te worden betaald. 

Let hierbij op met de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van maximaal € 0,19 per kilometer. Deze mag niet worden gegeven op dezelfde dag dat er thuiswerkkostenvergoeding wordt betaald, ook niet wanneer de medewerker een deel van de dag thuis werkt en een deel op kantoor. 

Als er vaste afspraken zijn over het aantal dagen per week waarop de medewerker thuiswerkt kan er een vaste reiskostenvergoeding worden afgesproken. Zo hoeft de vergoeding niet per werkdag te worden bijgehouden. Hier mag incidenteel ook van worden afgeweken. Als de medewerker structureel meer gaat thuis of op kantoor gaat werken moet de vaste vergoeding worden aangepast naar de nieuwe situatie. 

Buiten de thuiswerkvergoeding mag ook een onbelaste vergoeding worden gegeven voor kosten van een thuiswerkplek. Voor kosten van bijvoorbeeld een computer zijn vrijstellingen in de werkkostenregeling opgenomen. 

#thuiswerken #vergoedingthuiswerken #thuiswerkplek #thuiswerkkostenvergoeding #reiskosten #reiskostenvergoeding 


INFORMEER WERKNEMERS OVER HET VERVALLEN VAN WETTELIJKE VAKANTIEDAGEN
Jaarlijks vervallen per 1 juli in principe de wettelijke vakantiedagen (4 maal de arbeidsduur per week) die werknemers over het vorige jaar hebben opgebouwd. Informeer je werknemers tijdelijk over de vervaltermijn om ze de kans te geven deze dagen nog op te nemen. Als je een werknemer niet tijdig of niet duidelijk hier over informeert behoudt de werknemer het recht op deze nog niet opgenomen dagen na afloop van deze vervaltermijn en verjaren ze pas vijf jaar na het jaar van opbouw, net als de bovenwettelijke vakantiedagen. Als een werknemer zijn wettelijke dagen niet op tijd opneemt na geïnformeerd te zijn kan worden gesteld dat de werknemer bewust afstand van zijn dagen heeft gedaan. Leg schriftelijk vast dat je je werknemer op tijd hebt ge informeert om discussie achteraf te voorkomen. Dit is de wettelijke regeling, in een cao kan een andere regeling zijn afgesproken.

#Vakantiedagen #wettelijkevakantiedagen


Het instellen van een Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 

Bedrijven met meer dan 50 medewerkers zijn verplicht een Ondernemingsraad in te stellen. Onder de vijftig medewerkers kan een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden opgericht als de meerderheid van de medewerkers dit vraagt of er kunnen Personeelsvergaderingen (PV) worden georganiseerd, waarbij directie de medewerkers regelmatig inspraak en informatie geeft. 

 

In het geval je als werkgever meerdere organisaties hebt moet elk bedrijf met minimaal 50 medewerkers een OR hebben. Zijn het meerdere bedrijven met minder dan 50 medewerkers per bedrijf mag dit een gezamenlijke OR zijn. 

 

De volgende medewerkers tellen mee voor de grens van 50 medewerkers:
-Fulltimers met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Parttimers met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Oproepkrachten met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Uitzendkrachten die ten minste twee jaar in dienst zijn 

 

Om stemgerechtigd te zijn moet je minimaal een half jaar in het bedrijf gewerkt hebben, om gekozen te kunnen worden minstens een jaar. De OR kiest zelf een (plaatsvervangend) voorzitter en secretaris. Het aantal OR-leden hangt af van de grootte van het bedrijf, het loopt uiteen van 5 leden (bij 50-100 medewerkers) tot een maximum van 25 leden ( bij meer dan 9000 medewerkers). 

 

#ondernemingsraad #ondernemingsraadverkiezingen #OR #personeelsvertegenwoordiging #PVT #personeelsvergadering #PV 

 Vaccinatie onder werktijd, wat zijn de consequenties

Werknemers worden momenteel opgeroepen voor coronavaccinaties. Van Je werknemer kun je verlangen dit buiten werktijd te plannen. Mocht dit niet kunnen kan hiervoor bijzonder verlof worden ingezet. Stel dat een werknemer iemand uit zijn directe omgeving moet begeleiden en is je werknemer de enige persoon die dit kan doen kan daarvoor kort zorgverlof worden gegeven. Met de werknemer kan ook worden overlegd of er vakantie-uren worden opgenomen, hij moet hier wel mee instemmen. 

In verband met bijwerkingen kan het slim zijn de werknemer te vragen de vaccinatie op vrijdag te plannen. Mochten er toch kortdurend ziekteklachten optreden en de werknemer hierdoor tijdelijk niet in staat zijn te werken valt dit onder ziekteverzuim. 

#corona #coronavaccin #vaccin #bijzonderverlof #zorgverlof 

Werkgeversverklaring Avondklok

De avondklok is ingevoerd. Als je voor het werk tussen 21.00 – 04.30 uur voor het werk buiten moet zijn heb je zowel de Werkgeversverklaring Avondklok als de Eigen verklaring Avondklok nodig.

De Avondklok geldt van 23 januari 21:00 uur tot 10 februari 4:30 uur. Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/vanaf-zaterdag-23-januari-geldt-een-avondklok voor de uitleg en beide formulieren, bij vragen hierbuiten kun je bellen naar 0800-1351.

Stappen:
-Ga na wie van je medewerkers een Werkgeversverklaring nodig heeft bij het werken voor JAR
-De Eigen verklaring moeten medewerkers zelf invullen voor de periode of het moment dat ze binnen de avondklok buiten moet zijn

Let erop medewerkers moeten ze beiden bij zich te hebben, anders riskeren ze een boete van €95

#avondklok #Werkgeversverklaring # WerkgeversverklaringAvondklok #EigenverklaringAvondklok

Weekkalender + Feestdagen 2021

 

 De jaarkalender voor 2021 is weer bekend. What 2 know met betrekking tot de feestdagen:
-Er is geen wettelijk recht op een vrije dag op een Feestdag
-In de cao, bedrijfseigen regeling of arbeidsovereenkomst is vastgelegd of je vrij bent op feestdagen. Als ambtenaar ben je altijd vrij op Koningsdag
-Let op bij betalings- of reactietermijnen; een termijn die op een zaterdag, zondag of feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of feestdag is.

Het overzicht van de algemeen erkende feestdagen voor 2021:
* 1 Januari 2021-Nieuwjaarsdag-Vrijdag
* 4 + 5 April 2021-Pasen-Zondag + Maandag
* 27 April 2021-Koningsdag-Dinsdag
* 5 Mei 2021-Bevrijdingsdag-Woensdag
* 13 Mei 2021 Hemelvaartsdag-Donderdag
* 23 + 24 Mei 2021-Pinksteren-Zondag + Maandag
* 25 + 26 December 2021-Kerst-Zaterdag + Zondag

Bijgevoegd is de weekkalender van 2021 met weeknummers en vastgestelde feestdagen voor 2021, altijd handig :)

#feestdag #weekkalender #2021 #weekkalender2021 #nieuwjaarsdag #pasen #koningsdag #bevrijdingsdag #hemelvaart #pinksteren #kerst #kerst2021

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat medewerkers na de AOW-gerechtigde leeftijd nog (deels) willen blijven werken. Wetgeving maakt dit met beperkte risico’s mogelijk, zodat je waardevolle kennis in huis kan houden.

Wat is er anders:

-Na de AOW-gerechtigde leeftijd kun je nog 6 tijdelijke contracten binnen 4 jaar afsluiten. Hierna is alleen een vast contract mogelijk. Als je 6 maanden + 1dag onderbreekt kun je weer een nieuwe keten van 6 contracten in 4 jaar aangaan.
-Bij het aflopen van een contract is er geen transitievergoeding verschuldigd
-Bbij ziekte hoeft er maar 13 ipv 104 weken doorbetaald te worden (vanaf volgend jaar2021 wordt dit verlaagd naar 6 weken). 

-Alle werknemersverzekeringen komen te vervallen (AOW & WIA) of niet van toepassing en hoeft er geen pensioenpremie meer te worden afgedragen.

-Ontvangt je werknemer al AOW of pensioen zorg dan dat de loonheffingskorting op Nee wordt gezet om nabetaling van belasting te voorkomen.

Veel voordelen dus om je oudere werknemers nog in te zetten, win-win!

#AOW #ziekte #ouderen #ouderewerknemer #HR #HRAdviesOnline #HumanResources | www.HRAdviesOnline.com ღ  #werknemersverzekeringen #ziekte 

Loopbaan- en ontwikkeladvies

Van 1 tot en met 30 september 2020 kan er weer Slim-Subsidie worden aangevraagd voor 4 onderwerpen waaronder loopbaan- en ontwikkeladvies.

Loopbaan- of ontwikkeladviezen kunnen worden gegeven om te kijken naar het huidige werk van de medewerker

en het toekomstperspectief daarvan. Vaardigheden en kwaliteiten van je medewerker worden inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstmogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt.

Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Als werkgever is het behulpzaam voor de strategische planning van je bedrijf. Zijn jullie als bedrijf hiermee bezig is een mooi startpunt de Profile Dynamics analyse. Deze geeft goed inzicht in de drijfveren en natuurlijke motivatie van je medewerkers. Mocht je hier meer van willen weten stuur dan een mail op [email protected] of neem contact op via 06-41894859.

#loopbaanadvies #loopbaanbegeleiding #ontwikkeladvies #SLIM

NL Leert Door->grens bereikt voor Loopbaanadvies, Online trainingsmogelijkheden wel mogelijk

Vanaf 1 augustus 2020 was het mogelijk om gratis een ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur te vragen. Er zijn zo veel aanvragen geweest dat de grens van 22.000 al is bereikt. Er komt nog wel extra budget beschikbaar in 2021 om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt door onder meer scholing en ontwikkeladviezen. Voor nu is het wel altijd mogelijk om een afspraak te maken met een adviseur van het Leerwerkloket. Dit is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV.
Onder NL Leert Door is er nog wel Online training beschikbaar. Zie voor het overzicht online trainingen, cursussen, webinars en beroepskeuzetesten: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/ontwikkelen-en-cursusaanbieders

1. JobOn: e-community voor en door werkzoekenden
2. WERK-portal: e-learning voor meer kans op (behoud van) werk
3. Loopbaancentraal: Aandacht voor de volgende stap in je loopbaan
4. Hive: Community voor vaardigheden als ‘’Leren leren’’ tot digitale vaardigheden
5. Ozone: Online training gericht op de technische sector
6. Alles uit jezelf: ervaringen van collega-ambtenaren
7. Studytube: 250 trainingen en 500 microlearnings
8. AI-cursus: toegankelijk programma over kunstmatige intelligentie
Per gemeente is bepaald van welke aanbieders je gebruik kan maken, dus informeer bij de betreffende opleider of je je medewerkers het kan aanbieden.
#now3 #training #onlinetraining #techniek #kennis #microlearning #HR 


Gratis ontwikkeladvies

Van 1 augustus tot en met 31 december kunnen werknemers,  zzp’ers en werkzoekenden een ontwikkeladvies aanvragen bij een erkende loopbaanadviseur. Het ontwikkeladvies valt binnen de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’, een aanvullende regeling bij het tweede tijdvak van de NOW 2.0. Maak je als bedrijf gebruik van de NOW 2.0 word je verplicht je werknemers te scholen of een ontwikkeladvies te faciliteren.

Met een ontwikkeladvies krijgen werknemers inzicht in zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt, welke opleiding het beste bij iemand zou passen en waar nodig hulp bij het zoeken naar ander werk door verlies van werk. De loopbaanadviseur vraagt na afronding subsidie aan bij het SZW. Per afgerond ontwikkeltraject wordt €700 beschikbaar gesteld, er is ruimte voor 20.000 trajecten.

#loopbaanadvies #subsidie #NOW #training #ontwikkeladvies #ontwikkeling #leren #Corona

Kleine tips voor Groot werkgeluk

Werkgeluk is een hot item tegenwoordig. Met welke geluksgewoontes bereik je meer geluk in je werk:

- Benoem successen van de week in werkoverleg
- Doe elke dag iets aardigs voor een collega
- Maak oogcontact en toon interesse in collega’s
- Doe waar je goed in bent
- Wissel uitdagende taken af met meer eenvoudige
- Spreek eens iemand aan die je normaal niet spreekt
- Zet je werkmail thuis uit

#werkgeluk #geluksgewoontes #tips #tipsvoorwerkgeluk #doenwaarjegoedinbent

Corona & Thuiswerken

Door de Corona-crisis zijn veel medewerkers thuis gaan werken. De voordelen hiervan zijn zodanig, dat ⅓ dit blijvend wil gaan doen. Zelf vond ik het ook wel prettig, maar ik werk bij voorkeur het grootste gedeelte op kantoor. Ik ga voor 🧡, wat kies jij?
#kantoor #thuiswerken

Info over de AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen. Je krijgt AOW als u verzekerd bent geweest en de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Per verzekerd jaar bouw je 2% een deel AOW op voor later. Om de volledige AOW te krijgen heb je 50 jaar opbouw nodig, de opbouw begint 50 jaar voor je AOW-leeftijd. Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum, dit is te berekenen op https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd . Voor nu is de leeftijd tot en met 2025 definitief vastgesteld. Als je geboren bent na 31 december 1958 is je AOW-leeftijd nog niet bekend (wel minimaal 67 jaar). Check ieder jaar in januari wat je AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend.

Vier maanden voor ingang kun je de AOW aanvragen bij het SVB met je DigiD. Woon je in het buitenland is dit 6 maanden.

De hoogte van je AOW is afhankelijk of je alleen of samen woont en of je altijd in Nederland hebt gewoond en gewerkt.

As je naast je AOW geen ander pensioen krijgt en geen volledige AOW krijgt kan het zijn dat je een aanvulling krijgt op je AOW.

Over de AOW wordt loonheffing ingehoudn en een bijdragen voor de Zorgverzekeringswet. Over de AOW ontvang je in mei elk jaar 8% vakantiegeld.

 

#AOW #pensioen #SVB

Vakantiegeld niet uitbetalen alleen mogelijk met instemming medewerker

Vakantiegeld is een wettelijk recht. Veel bedrijven hebben het momenteel zwaar, maar het eenzijdig inhouden van het vakantiegeld kan niet zomaar. Zeker niet omdat veel ondernemers nu steun vanuit de overheid krijgen om de salarissen door te betalen. Uit onderzoek van de CNV blijkt dat 8% momenteel geen vakantiegeld krijgt uitgekeerd.

In overleg met je medewerker is vaak veel te bereiken bij uitstel op vrijwillige basis mocht je bedrijf momenteel te maken hebben met een sterk omzetverlies of een probleem met de cashflow. Vraag je medewerkers of de betaling uitgesteld mag worden en laat je medewerker hiervoor tekenen. 

Met bedrijven die toch geen vakantiegeld uitbetalen gaat het CNV eerst in gesprek om een oplossing te bespreken.

#vakantie #vakantiegeld #cnv #ONS #HR #hradviesonline 

Rechten voor medewerkers in Corona-tijd:


Als werkgever in de knel door de huidige maatregelen? Wat mag wel, wat mag niet op een rijtje:

-Een salariskorting of loonoffer vragen van je medewerkers kan niet zomaar, ook niet als je failliet dreigt te gaan. Eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen kan alleen met individuele instemming van een medewerker. Bij minder loon wordt bij een eventueel faillissement ook de uitkering van de betreffende medewerker lager, minder pensioenopbouw en minder vakantiegeld dus denk hier goed over na. Voer het nooit eenzijdig en onder druk door, maar ga in gesprek met je medewerkers

-Als je gebruik hebt gemaakt van de NOW-regeling kon je medewerkers niet ontslaan. Hier komt per 1 juni verandering in. De regeling van loonsubsidie wordt verlengd, maar de boete op het ontslaan van medewerkers verdwijnt. De coronacrisis duurt langer dan verwacht en bedrijven moeten kunnen herstructureren om andere banen te behouden.

-Een medewerker kan al ingeplande vrije dagen niet eenzijdig terugdraaien. Werkgevers kunnen aan de andere kant hun personeel niet verplichten vrije dagen op te nemen op momenten dat het rustig is.


#Corona #vrij #vakantie #NOW #loonsubsidie #werkgever #personeel #medewerkers #arbeidsvoorwaarden 

Kinderopvang in Coronatijd:

Door de maatregelen van het RIVM kan het een lastige tijd zijn als je nu kleine kinderen hebt. Als medewerkers niet of niet volledig thuis kunnen werken moeten ze mogelijk vakantie- of verlofdagen opnemen. 

Als een werknemer ineens opvang moet regelen voor thuisblijvende kinderen kan de medewerker calamiteitenverlof opnemen voor de tijd die nodig is om het dringende probleem op te lossen. Het verlof is bedoeld voor een niet meer dan enkele dagen. Gezien de opvang nu vaak wat structureler nodig is zullen werknemer en werkgever in overleg moeten over het opnemen van vakantiedagen of ouderschapsverlof

Als een kind ziek thuis kan een medewerker zorgverlof opnemen als hij de enige is die deze zorg kan geven. Kortdurend zorgverlof is maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidsduur per jaar, waarbij minimaal 70% van het loon wordt doorbetaald. Tijdens langdurend zorgverlof – dat jaarlijks maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur bedraagt – hebben medewerkers geen recht op salaris. Op Rijksoverheid.nl staat de uitleg over de verschillende soorten verlof, in de cao of een bedrijfseigen reglement kan hier positief van worden afgeweken.

#RIVM #kinderopvang #vakantie #verlof #zorgverlof #calamiteitenverlof

 

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Part 1:


De NOW is een tijdelijke subsidie voor loonkosten en compenseert werkgevers gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging voor 3 maanden) tot 90% van de loonkosten. De werkgever betaalt het loon voor 100% door.


Deze voorwaarden gelden:

• Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

• De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.

• De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

• De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.


Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Dit werkt als volgt:

• als 100% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

• als 50% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

• als 25% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Part 2:


UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt achteraf een correctie plaats als er een daling van de loonsom heeft plaatsgevonden.


Je kunt de aanvraag nog niet indienen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.


Wat te doen met reeds ingediende aanvragen?

- Werkgevers die al een vergunning hebben ontvangen moeten gebruik maken van de eerste vergunning van 6 weken en komen daarna pas in aanmerking voor de nieuwe regeling

- Alle reeds ingediende verzoeken voor de Regeling Werktijdverkorting worden automatisch omgezet naar de nieuwe Regeling. Wijziging of aanvulling is eveneens mogelijk en aanvulling zal nodig zijn.

- De datum van de WTV-aanvraag is niet van invloed op de hoogte van de te ontvangen tegemoetkoming.

 Hoe zorg je ervoor dat medewerkers happy zijn; 10 Factoren die werkgeluk bepalen

 Er zijn veel onderzoeken gedaan naar werkgeluk. Het lijkt een abstract begrip, maar is  goed concreet te maken. 

10 verschillende factoren die Werkgeluk positief beïnvloeden:
 -Een fijne werkomgeving
 -Ruimte tot groei en leren
 -Het benutten van talenten
 -Fijne collega’s, onderling goede relaties
 -Identiteit van de organisatie
 -Zinvol werk
 -Structuur
 -Vrijheid om te handelen
 -Goede relatie met leidinggevende
 -Eerlijke beloning
 
 Belangrijk dus om met onderwerpen als Talent Management, Medewerkerstevredenheidsonderzoek of het bepalen van Drijfveren aan de slag te gaan. Met Profile Dynamics kun je de drijfveren van je medewerkers achterhalen, zie https://www.hradviesonline.com/profile-dynamics/ voor meer informatie.


 #Werkgeluk #TalentManagement #Medewerkerstevredenheidsonderzoek #drijfveren #ProfileDynamics #Happy 

 

 

ᖇOKEᑎ Oᑭ ᕼET ᗯEᖇK; EEᑎ ᑎO-GO ᑭEᖇ 2022

Alle rookruimtes in Nederland moeten in 2022 sluiten. Volgend jaar zijn de rookruimtes in het onderwijs, de zorg, de cultuur- en sportsector en overheidsgebouwen aan de beurt en vanaf 2022 volgt het bedrijfsleven. Werkgevers zijn op basis van wetgeving verplicht om roken op alle werk- en pauzeruimtes te verbieden, omdat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek (inclusief plekken als de gang, de lift en het magazijn). Werkgevers zijn nu al vrij om de procedure rondom roken aan te passen waaronder het afschaffen van rookpauzes zo lang het redelijk is. 

Een bedrijfsauto moet ook rookvrij zijn en blijven en hierop worden geïstrueerd door de werkgever. Het niet instellen van het rookverbod kan leiden tot een boete van €600 voor de eerste overtreding tot €4500 voor de vierde overtreding.
#roken #rokenophetwerk #bedrijfsleven #overheid #wetgeving

 

ᐯᗩᑎᗩᖴ 2 ᗰᗩᗩᖇT 2020 ᔕᒪIᗰ-ᔕᑌᗷᔕIᗪIEᖇEGEᒪIᑎG

Voor MKB-bedrijven is er een nieuwe subsidie, de SLIM. Hiermee kunnen mkb'ers subsidie aanvragen voor een aantal initiatieven met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers als het ontwikkelen van een methode die de leercultuur verbetert, loopbaanadviezen of ontwikkelmogelijkheden. Het maximale subsidiebedrag is voor de meeste organisaties € 24.999. De subsidie kan worden aangevraagd van 2 maart tot en met 31 maart 2020, later volgt nog 1 periode waarin subsidie kan worden aangevraagd. Kleine organisaties krijgen 80% vergoed van het subsidiabele bedrag, middelgrote bedrijven 60%. Als er te veel subsidie wordt aangevraagd volgt een loting. De subsidie moet voor aanvang van het ontwikkeltraject worden aangevraagd.

De drijfverentest van HRAdviesOnline.com valt onder de subsidie als het onderdeel van het ontwikkelplan is. Hiermee krijg je inzicht in de sterke en minder sterke kanten van je medewerkers, hun motivatie en waar je ze verder in kan ontwikkelen.

#StimuleringsregelingLerenenontwikkelen #SLIM #Training #Studie #MKB #subsidie #Profiledynamics #drijfverentest #ontwikkeling #ontwikkelen #motivatie

 

IᑎGᖇEᗪIëᑎTEᑎ ᐯOOᖇ ᔕᑌᑕᑕEᔕᐯOᒪᒪE ᐯEᖇᗩᑎᗪEᖇIᑎG:

Om tot succesvolle verandering te komen is het model van Knoster een handig hulpmiddel om knelpunten inzichtelijk te krijgen en te voorkomen:

-Zonder Visie is er onduidelijkheid en wordt Verwarring gecreëerd 
-Zonder Urgentie/noodzaak geen acceptatie en stuit je op Weerstand
-Zonder Plan van aanpak is er geen focus en krijg je Chaos
-Geen Middelen leidt tot Frustratie
Het niet beschikken over de juiste -Competenties leidt tot onzekerheid en Angst
Consensus van je medewerkers is nodig om sabotage te voorkomen: Ja zeggen-Nee doen of uitstelgedrag

Zorg voor voldoende aanwezigheid en zichtbaarheid van de verschillende ingrediënten voor een succesvol veranderingstraject!
#Knoster #verandertraject #visie #urgentie #planvanaanpak #middelen #competenties #consensus #training #vaardigheden

Oᗰ ᕼET ᒍᗩᗩᖇ ᗰEE ᑌIT TE ᒪᑌIᗪEᑎ:
Een functieomschrijving als ode aan alle (werkende) moeders ;) Allemaal een fijne jaarwisseling gewenst! #functieomschrijving #moeder #workingmom #workingmoms

ᕼOE TE OᑎTᔕTᖇEᔕᔕEᑎ, ᐯIᒍᖴ TIᑭᔕ ᐯᗩᑎ EᖇIᑕ ᔕᑕᕼEᖇᗪEᖇ:

#luistermuziek

#beweeg

#leer

#slaap

Nee tegen #multitasken

ᗯᗩᗷ: ᗯᗩᑎᑎEEᖇ ᗷIᒍ EEᑎ ᐯᗩᔕT ᑕOᑎTᖇᗩᑕT TOᑕᕼ EEᑎ ᕼOGE ᗯᗯ-ᑭᖇEᗰIE!


Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers minder WW-premie voor werknemers met een vast contract. De sectorpremie vervalt hiermee Er is sprake van een vast contract als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is. Het verschil tussen de soorten contracten is 5%.

Daarnaast is de lage WW-premie van toepassing bij:

-Werknemers onder de 21 jaar die maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond heeft gekregen

-BBL-Leerlingen

-Werkgevers die een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.


Bij veel werkgevers nog onbekend, maar in 2 gevallen is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing:

-Als het contract uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt

-Als 30% meer uren worden verloond dan in het contract staat vermeld (contract van 20 uur, maar je werkt 34 uur per week in de praktijk)

Dit wordt achteraf verrekend, dus zorg ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan.


#WAB #WWpremie #BBL #contract #oproepovereenkomst

EIᑎᗪE ᔕᒪᗩᑭEᑎᗪ ᗪIEᑎᔕTᐯEᖇᗷᗩᑎᗪ

De Hoge Raad wil dat de slapende dienstverbanden worden afgeschaft, dit is uit jurispredentie duidelijk geworden. 

Langdurig zieke 
medewerkers worden nu na 2 jaar ziekte onbetaald in dienst gehouden om betaling van de transitievergoeding te voorkomen. Tijdens de eerste twee jaar ziekte van medewerkers mogen deze niet worden ontslagen en moet het salaris worden doorbetaald. Na de 2 jaar stopt de verplichting van loondoorbetaling en mag het dienstverband worden beëindigd met betaling van transitievergoeding. 

Werkgevers worden vanaf 1-1-2020 gecompenseerd voor deze transitievergoeding. Deze wordt door het UWV binnen 6 weken uitbetaald. Voor oude zaken vanaf 1-7-2015 wordt ook een compensatie gegeven, de afhandeling door het UWV duurt hierbij circa 3 maanden; nieuwe zaken gaan hierop voor. 

Als een werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om een medewerker toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op terugkeer in het werkproces, kan een dienstverband toch slapend worden gehouden.


Tijdens dit slapende dienstverband moet de werkgever er nog steeds voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan als er passend werk beschikbaar is (re-integratie). Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt de betreffende medewerker ook meegenomen in het afspiegelingsbeginsel.

Wordt een medewerker alsnog ontslagen na een slapend dienstverband telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt niet vergoed, al kun je met de medewerker natuurlijk afspreken in de vaststellingsovereenkomst deze aanvullende vergoeding niet mee te nemen. Let er op dat ook al wordt er geen loon betaald, de medewerker officieel nog wel in dienst is. Denk er dan aan de betreffende medewerker ook mee te nemen in zaken als een kerstpakket of een uitnodiging voor een bedrijfsfeest.

#HogeRaad #transitievergoeding #jurispredentie #kerstpakket #bedrijfsfeest #ziekte #HR #HRAdviesOnline #HumanResources #vaststellingsovereenkomst #afspiegelingsbeginsel www.HRAdviesOnline.com  
 

 

EᒪᗰO: EᑎOᑌGᕼ, ᒪET’S ᗰOᐯE Oᑎ!

Vandaag las ik hierover en vond het een leuke methode om te delen, maak in vergaderingen voortaan gebruik van ELMO!
ELMO staat voor Enough, Let’s Move On.
ELMO wordt veel gebruikt in Scrumteams om te lange discussies, monologen of dialogen in het team te stoppen. 

ELMO is een makkelijke manier om iemand af te kappen als discussies te lang duren en je er niet verder in komt.
Gooi ELMO in de groep en iedereen weet dat het volgende onderwerp aan de beurt is. Ik ga op zoek naar een ELMO-knuffelpop! :D

#ELMO #EnoughLetsMoveOn #Scrum #Scrumteams #team #vergadering

 

 

ᐯIᑎᗪ ᗪE ᒍᑌISTE ᗰEᗪEᗯEᖇKEᖇ ᐯOOᖇ ᒍOᑌᗯ ᐯᗩᑕᗩTᑌᖇE

De arbeidsmarkt staat onder spanning. Met deze tips zorg je ervoor dat je de kans vergroot om de juiste kandidaten aan te trekken voor je bedrijf:

 

Vacaturetekst:

Gebruik in je vacature een duidelijke functietitel en stem de tekst af op de doelgroep waarvoor je schrijft. Zorg voor een overzichtelijke opbouw en kort maar krachtige tekst. Geef de gewenste opleiding en ervaring duidelijk aan in de eisen. Beschrijf waarom jouw organisatie de leukste is om voor te werken en vermeld de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Verspreiding:

Deel je vacature op gratis vacaturesites als Indeed en Jobbird of sponsor vanaf €3 per dag voor meer bereik.

Gebruik je Social Media om de vacature onder de aandacht te brengen en vraag medewerkers deze te delen voor gratis meer bereik.

Beloon medewerkers die geschikte kandidaten uit hun netwerk aandragen, zie voor voorbeeld beleid: HRAdviesOnline.com

 

Reageren:
Zorg dat je bij geschikte kandidaten snel reageert. Goede kandidaten hebben vaak meerdere opties

 

Geen tijd om het zelf te doen?

Via een werving en selectiebureau kun je je vacature uitbesteden zodat zij voor je op zoek gaan naar dé geschikte kandidaat voor je functie. Gemiddeld betaal je hier 20-25% over het jaarsalaris inclusief vakantiegeld voor. HRAdviesOnline.com helpt hier graag in verder tegen een sterk concurrerende fee van 10%. Door de online aanpak geschikt voor vacatures in heel Nederland.

 

#Werving #Vacature #Vacaturetekst #Recruitment #Referralrecruitment #HR #HumanResources | https://www.hradviesonline.com/recruitment/

 

 

OᑭᖇOEᑭᑕOᑎTᖇᗩᑕTEᑎ & ᗪE ᗯᗩᗷ:

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert er veel voor oproepkrachten. Vanaf 1 januari 2020 is er een oproepcontract:

 • Als een medewerker geen salaris ontvangt wanneer er niet wordt gewerkt
 • Als het aantal uren werk per periode niet is vastgelegd
 • Als het loon per periode verschilt en direct wordt uitbetaald 

Bij het aangaan van een oproepovereenkomst wordt verplicht om dit op de loonstrook te vermelden.

Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen voor het werk, mits anders vastgelegd in de cao. De oproep moet schriftelijk, per e-mail of via Whatsapp gedaan worden. Als de werktijden veranderen of de werkgever binnen 4 dagen afzegt heeft de oproepkracht recht over het volledige loon over de oorspronkelijk ingeplande uren. 
Na een jaar kan de oproepkracht aanspraak maken op vaste uren, hiervoor moet een aanbod gedaan worden vanuit de werkgever. Doe je als werkgever geen aanbod heeft de medewerker rechts op salaris over de uren die zouden zijn gemaakt als het aanbod wel was gedaan.


Als de werknemer geen vast aantal uren wil kan een nieuw oproepcontract worden aangeboden. Leg hierin wel vast dat er een aanbod is gedaan voor een vaste arbeidsomvang, maar dat de medewerker dit niet heeft geaccepteerd.


Heb je nu medewerkers in dienst als oproepkracht die per 1 januari 2020 een jaar of langer als oproepkracht werken ben je verplicht voor 1 februari 2020 een contract met vaste uren aan te bieden. Er ontstaat ook recht op een contract voor vaste uren als je na een eerder oproepcontract van een jaar de medewerker binnen 6 maanden na afloop van het contract opnieuw in dienst neemt of als je opvolgend werkgever bent, bijvoorbeeld bij overname van een uitzendkracht die al voor je bedrijf werkzaam was. Voor seizoensarbeid kunnen in de cao andere afspraken zijn afgesproken. 


#cao #WAB #wetarbeidsmarktinbalans #wetgeving #HR #hradvies #arbeidsrecht #oproepcontract #uitzendkracht #oproepkracht

 

ᖴᗩSES ᒪEEᖇᑭᖇOᑕES:

In een leerproces doorloop je verschillende fases van Onbewust Onbekwaam naar Onbewust Bekwaam. Door oefening gaat het geleerde gemakkelijker, tenslotte lijkt het na een bepaalde tijd vanzelf te gaan.

Fase 1 Onbewust onbekwaam:
De stap nemen om iets nieuws te gaan leren, zonder dat je weet of het makkelijk of moeilijk gaat zijn, bijvoorbeeld beginnen met rijles.

Fase 2 Bewust onbekwaam: Tijdens het oefenen van een nieuwe vaardigheid ervaar je wat het leerproces inhoudt. In het voorbeeld van de auto kan het combineren van schakelen, borden kijken en op de weg letten tegelijkertijd best ingewikkeld zijn.

Fase 3. Bewust bekwaam: Door oefening ervaar je dat het geleerde je makkelijker afgaat. Je hebt je rijbewijs gehaald en weet hoe alles werkt, maar het in de praktijk brengen gaat nog niet op automatisme.

Fase 4. Onbewust bekwaam: Na een bepaalde tijd lijkt het geleerde vanzelf te gaan en wordt het een vanzelfsprekendheid. Op de weg letten en intussen gezellig kletsen met vrienden terwijl je de navigatie volgt gaat als vanzelf.

Als je je bewust bent van deze fases in leren en veranderprocessen op het werk herken je bij medewerkers (of bij jezelf) wel waar weerstand kan ontstaan en kun je hierop anticiperen. Bijvoorbeeld bij de introductie van een nieuwe werkwijze of het doorvoeren van wijzigingen in het werkproces als gevolg van wetswijzigingen. 

Als leidinggevende kun je een nog onbekwame medewerker in fase 1 begeleiden met instructies, in de volgende fases gebruik je overtuigen, overleggen en delegeren.
Geef medewerkers voldoende autonomie en toets waar ze middelen of begeleiding nodig hebben, zodat er ruimte voor eigenaarschap is en draagkracht ontstaat. Bewustzijn en voldoende aandacht voor elke fases in het leerproces zorgt voor een beter leerproces en minder weerstand op verandering. 

#onbewustonbekwaam #bewustonbekwaam ##bewustbekwaam ##onbewustbekwaam #leren #blijvenleren #groei #HR #vaardigheid #succes #veranderen #verandertraject #ontwikkelen #ontwikkeling #draagkracht #leercirkel #Maslow #leercirkelMaslow

STᗩᑭ-ᗷᑌᗪGET:

Het kabinet wil meer  aandacht voor een leven lang ontwikkelen. Daarom wordt de bestaande fiscale scholingsaftrek vanaf 2020 vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen jaarlijks tot 200.000 mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon. Aanmelden is laagdrempelig; je hoeft je alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding je wil volgen. Veel opleidingen en cursussen komen in aanmerking. Het budget wordt na goedkeuring direct uitbetaald aan het trainingsinstituut.


Om de mensen te bereiken die het minst gebruik maken van bijscholing kijken ministers Koolmees en Van Engelshoven of ze loopbaanadviseurs kunnen gaan inzetten om mensen te helpen bepalen welke opleiding zinvol is

#opleiding #STAP #STAPbudget #scholingsaftrek #StimulansArbeidsmarktPositie #training #cursus #bijscholing

ᖇOOKᐯᖇIᒍ ᗷEᒪEIᗪ:

Bedrijven worden vanaf 2020 verplicht om HR-beleid te voeren om organisaties rookvrij te krijgen. In tussenstappen moet roken steeds minder ‘normaal’ worden gemaakt. Het bestaande rookverbod wordt uitgebreid naar rookvrije schoolterreinen en verbod op de e-sigaret. Bedrijfsartsen zullen tools aan gaan bieden om te stoppen met roken. #rookvrij #rookvrij2020 #stoppenmetroken

ᗩᗪᐯIES ᗩ-G:

De A-G heeft advies uitgebracht met betrekking tot het aanhouden van een slapend dienstverband; dienstverbanden die na 2 jaar ziekte niet worden beëindigd, maar blijven voortbestaan. Bij langdurige ziekte heeft een werkgever hoge kosten en daarnaast wordt bij beëindiging een transitievergoeding betaald. Deze vergoeding wordt inmiddels gecompenseerd door de Wet compensatie transitievergoeding.

 

De A-G adviseert dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel gehouden is om in te stemmen met redelijke voorstellen tot beëindiging van het (slapend) dienstverband. Hier zijn wel uitzonderingen op, waardoor het per case beoordeeld moet worden:

 

-In het geval er nog reële re-integratie mogelijkheden bestaan;

-Als er financiële problemen ontstaan door het voorfinancieren van de transitievergoeding

-Indien de transitievergoeding niet of gedeeltelijk gecompenseerd wordt, afhankelijk aan wie dat debet is

-Mogelijke andere belangen

 

Wetcompensatietransitievergoeding #re-integratie #transitievergoeding #A-G #slapenddienstverband

 

 

EEᑎ STEᖇK ᗯEᖇKGEᐯEᖇSᗰEᖇK:

Employer Branding gaat over het imago van jou als werkgever; je werkgeversmerk. Dit speelt een sterke rol of mensen bij je willen (blijven) werken of niet. 

Je imago wordt door veel factoren bepaald, het is een optelsom van onder andere het product of de dienst die wordt geleverd, wat het #MT en #medewerkers over het bedrijf vertellen, de communicatie van vacatures en Social Media. Het is goed om te achterhalen wat wat de opinie is over je bedrijf en of je deze positief kunt beïnvloeden.Een positief #EmployerBrand draagt bij aan effectievere #Recruitment tegen lagere kosten, gekwalificeerde, gemotiveerde kandidaten, medewerkers die langer verbonden blijven aan je organisatie, interne trots en #betrokkenheid en behoud van de huidige medewerkers (#onboarding). Alle reden om hier aandacht aan te besteden dus.Wat doe jij als organisatie aan #EmployerBranding, wat is jouw #Werkgeversmerk?

ᗩᖇᗷEIᗪSOᑎGESᑕᕼIKT TIᒍᗪEᑎS ᐯᗩKᗩᑎTIE:

Het is weer vakantietijd! Een heerlijke tijd, maar helaas kunnen medewerkers ook te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie, waardoor genieten er niet meer bij is. 

 

Hoe te handelen bij ziekmelden van medewerkers: 

-Ziekte tijdens vakantie moet uiterlijk binnen 24 uur gemeld worden aan de werkgever. Communiceer vooraf hoe je wil dat er wordt ziekgemeld: bij de leidinggevende, de arbodienst en/of HR. Geef de contactgegevens van de betreffende contactpersonen door; 

-De medewerker moet na de vakantie een doktersverklaring overleggen aan HR met het behandeladvies en de herstelverwachting. Bewijzen van behandeling dient de medewerker desgevraagd te kunnen overleggen; 

-Laat je medewerker na de vakantie direct oproepen bij de bedrijfsarts zodat de gezondheidstoestand achteraf kan worden beoordeeld en of de medewerker weer(gedeeltelijk) kan werken. De bedrijfsarts kan bepalen of de vakantiedagen als ziektedagen aangemerkt moeten worden. 

 

Neem de afspraken rondom ziekmelden tijdens vakantie ook op in het bedrijfsreglement en laat hiervoor tekenen. 

 

#bedrijfsarts #ziekte #arbeidsongeschiktheid #ziektijdensvakantie #ziekmeldentijdensvakantie #bedrijfsreglement #dokter #doktersverklaring

ᗩᗩᑎᑭᗩSSIᑎG ᗩOᗯ-ᒪEEᖴTIᒍᗪ ᗪEᖴIᑎITIEᖴ:

De wetgeving rondom AOW-leeftijd is definitief geworden voor medewerkers geboren voor 31 december 1957. De AOW-leeftijd zal minder snel stijgen dan eerder bepaald. De AOW-leeftijd van de groep geboren na 31 december 1957 is nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Voor elk jaar dat deze toeneemt wordt 8 maanden langer doorgewerkt.

-In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden

-In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
-In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden

-In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

Zelf je (geschatte) AOW-leeftijd berekenen kan door het ingeven van je geboortedatum via de website van het SZW.

#AOW-leeftijd #AOW

ᕼET ᐯOOᖇKOᗰEᑎ Eᑎ OᗰGᗩᗩᑎ ᗰET ᗷᑌᖇᑎOᑌT:

Burnout betekent letterlijk ‘opbranden’. De term burnout komt uit de drugs scène waar de term ‘to be burned out’ gebruikt wordt om aan te geven dat iemand compleet uitgeput is door drugs.

Bij Burnout is er sprake van drie factoren: emotionele uitputting, depersonalisatie (een cynische houding ten opzichte van collega’s) en het gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid (het gevoel heeft niet competent te zijn in het werken met andere mensen). Kenmerkend voor burnout is de vaak hoge betrokkenheid van de medewerker.

Accepteren dat je een burn-out hebt is voor veel medewerkers lastig, het overkomt namelijk altijd anderen. Wat kun je nu doen als je een burnout hebt en hoe voorkom je een nieuwe burnout:


-Hou een paar dagen bij wat je doet en hoeveel tijd dit kost. Bekijk dit later kritisch en beoordeel wat je beter had kunnen laten liggen of had kunnen delegeren.

-Evalueer je dagen door middel van een stoplicht. Je krijgt energie van dingen die je leuk vindt (groen). Als je langere tijd dingen doet die je energie kosten (oranje en rood) is de kans op burnout vrij groot. Als je vaak dingen doet waar je energie van krijgt bouw je genoeg reserve op om de dingen die je energie of veel energie kosten op te kunnen vangen. 

-Ga voor jezelf na waar je batterij van oplaadt en neem die tijd ook voor jezelf. Enkele tips: wandelen in de natuur, je telefoon een dagje uit, minder op Social Media, Netflix Bingewatch, lezen, een goed gesprek met een vriend(in), een dagje sauna, strand of shoppen. Ook meditatie, yoga, ontspanningsoefeningen en mindfulness kunnen helpen bij burnout klachten.

-Zorg voor voldoende beweging, als lopen, fietsen, al is het maar een half uur per dag. 

-Zorg voor structuur in je dag en slaap op regelmatige tijden. Vermijdt gebruik van drugs en alcohol.

-Ga voor jezelf na of je werk-prive balans goed is of dat (tijdelijke) wijzigingen hierin beter zouden zijn. Bespreek dit met je eventuele partner en werkgever.

-Om helder te krijgen waar je energie van krijgt in je werk en wat je energie kost kun je de Profile Dynamics drijfverentest doen. In deze online test met een tijdsinvestering van 20 minuten krijg je in een rapport helder uiteengezet wat je energie oplevert en wat je energie kost. Hiermee krijg je inzichtelijk of je op de juiste plek zit of dat je een aantal andere taken op je zou kunnen pakken binnen of buiten je werk. Het geeft je werkgever ook een leidraad hoe je het beste begeleid kan worden.


-Kijk of je jezelf herkent in 1 van de 7 burnout typen. Elk type heeft zijn eigen specifieke valkuil; wat is de eigen bijdrage in het tot stand komen van een burnout. 

Burnout | Valkuil
Vanitas | Is niet overtuigd van zijn eigen waarde voor zijn omgeving
Accomodatio | Heeft de neiging zich sterk aan te passen aan de ander
Praestare | Neemt geen verantwoordelijkheid voor zichzelf
Perfectio | Beschouwt de perfectie die wordt bereikt als maatgevend voor wie je bent als mens
Saccrificatio | Beschikt over een overdreven empathische betrokkenheid bij de medemens
Expectatio | Creëert een ideaalbeeld van de wereld en probeert dit ideaal met tomeloze energie te bereiken
Figura | Ziet constant beren op de weg bij het bereiken van welk doel dan ook

Het kan helpen op te schrijven in welke situaties je in je valkuil bent getrapt, zodat je dit beter gaat herkennen en beter kunt gaan aangeven waar je grenzen liggen.


-Overleg met een psycholoog, vraag een coach via je werk of zoek een alternatieve therapeut als een homeopaat of acupuncturist. In ieder geval iemand wiens aanpak bij je past. Blijf je klachten houden bespreek dan met je professional of er mogelijk een depressie speelt.Heb jij nog een goede tip die er niet bij staat? Mail dan naar [email protected]

blog

#burnout #burnoutvoorkomen

ᗰIᑎIᗰᑌᗰᒪOOᑎ 1-7-2019:

Per 1 juli 2019 stijgt het bruto wettelijk minimumloon naar €1.635,60 per maand. Voor jongeren geldt het minimumjeugdloon.

Het minimumuurloon hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie. Veel bedrijven kennen een eigen loonschaal of bedrijfseigen regeling met een salaris dat boven het minimumloon ligt. Als er geen cao van toepassing is moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen.

Als je loon lager is dan het minimumloon kun je je werkgever aanspreken op het verhogen van het loon en het met terugwerkende kracht betalen van achterstallig loon. Als het niet wordt aangepast kun je terecht bij de Inspectie SZW of ermee naar de kantonrechter gaan.

#mimimumloon #minimumjeugdloon #minimumloon2019

ᗯET IᑎᐯOEᖇIᑎG E᙭Tᖇᗩ GEᗷOOᖇTEᐯEᖇᒪOᖴ (ᗯIEG):

Onlangs is de wet WIEG ingevoerd voor extra geboorteverlof voor de partner: Geboorteverlof wordt vanaf begin 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof in de eerste vier weken na de bevalling opnemen.


Per 1 juli 2020 kunnen partners daarnaast binnen 6 maanden na de geboorte van het kind tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen met een uitkering vanuit het UWV van 70% van het dagloon (tot maximaal 70% van het maximumdagloon). Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Het verlof moet in hele weken worden aangevraagd. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.


Wordt het kindje op of ná 1 juli 2020 geboren, dan krijgt de partner recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.#WIEG #geboorteverlof #baby #kinderen

ᗪE ᑭIᖇᗩᗰIᗪE ᐯᗩᑎ ᒪEᑎᑕIOᑎI OᐯEᖇ ᗪE 5 ᖴᖇᑌSTᖇᗩSTIE ᐯᗩᑎ TEᗩᗰᗯOᖇK:

1. Vertrouwen versus onkwetsbaarheid

De basis van de piramide van Lencioni, het fundament, bestaat uit vertrouwen. Wanneer dit fundament wegvalt zal het team uiteenvallen. Het leren kennen van teamleden is een goed begin. Op deze manier komen collega’s meer over elkaars privéleven te weten, hun normen en waarden en wordt het uitspreken van sterke of zwakke punten van iemand gemakkelijker.


2. Constructieve conflicten versus kunstmatige harmonie

Deze zorgen net als in een andere relatie voor een sterkere band, mits ze worden uitgesproken.Stevige discussies worden echter te vaak uit de weg gegaan, terwijl die juist bijdragen aan een goed functionerend team. 


3. Betrokkenheid versus vaagheid

Wanneer teamleden betrokken zijn schept dat duidelijkheid en steun. De mate van betrokkenheid van teamleden kan alleen hoog zijn wanneer de eerste twee levels van de piramide aanwezig zijn in het team. 


4. Verantwoordelijkheid versus lage standaard

In individuele zin komt het neer op het nemen van verantwoordelijkheid voor het gedrag, houding en resultaten. Verder heeft het team een verantwoordelijkheid als geheel.


5. Resultaten versus status en ego


Bron: https://www.toolshero.nl/leiderschap/piramide-van-lencioni/#

#Teamwork #Lencioni 

BLOG

HR Nieuws, blogs en updates

 

Vanaf 2022 vergoeding voor thuiswerkende medewerkers
Door het in 2021 geldende thuiswerkadvies hebben veel werkgevers en medewerkers de voordelen van thuiswerken ontdekt. Met thuiswerken hebben medewerkers echter te maken met extra kosten voor verwarming, gas, elektra en dergelijke. Als onderdeel van het Belastingplan voor 2022 mag voortaan een vergoeding van €2 per dag worden gegeven waarover geen loonheffing hoeft te worden betaald. 

Let hierbij op met de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van maximaal € 0,19 per kilometer. Deze mag niet worden gegeven op dezelfde dag dat er thuiswerkkostenvergoeding wordt betaald, ook niet wanneer de medewerker een deel van de dag thuis werkt en een deel op kantoor. 

Als er vaste afspraken zijn over het aantal dagen per week waarop de medewerker thuiswerkt kan er een vaste reiskostenvergoeding worden afgesproken. Zo hoeft de vergoeding niet per werkdag te worden bijgehouden. Hier mag incidenteel ook van worden afgeweken. Als de medewerker structureel meer gaat thuis of op kantoor gaat werken moet de vaste vergoeding worden aangepast naar de nieuwe situatie. 

Buiten de thuiswerkvergoeding mag ook een onbelaste vergoeding worden gegeven voor kosten van een thuiswerkplek. Voor kosten van bijvoorbeeld een computer zijn vrijstellingen in de werkkostenregeling opgenomen. 

#thuiswerken #vergoedingthuiswerken #thuiswerkplek #thuiswerkkostenvergoeding #reiskosten #reiskostenvergoeding 


Informeer werknemers over het vervallen van wettelijke vakantiedagen
Ja Lex vervallen per 1 juli in principe de wettelijke vakantiedagen (4 maal de arbeidsduur per week) die werknemers over het vorige jaar hebben opgebouwd. Informeer je werknemers tijdelijk over de vervaltermijn om ze de kans te geven deze dagen nog op te nemen. Als je een werknemer niet tijdig of niet duidelijk hier over informeert behoudt de werknemer het recht op deze nog niet opgenomen dagen na afloop van deze vervaltermijn en verjaren ze pas vijf jaar na het jaar van opbouw, net als de bovenwettelijke vakantiedagen. Als een werknemer zijn wettelijke dagen niet op tijd opneemt na geïnformeerd te zijn kan worden gesteld dat de werknemer bewust afstand van zijn dagen heeft gedaan. Leg schriftelijk vast dat je je werknemer op tijd hebt ge informeert om discussie achteraf te voorkomen. Dit is de wettelijke regeling, in een cao kan een andere regeling zijn afgesproken.

#Vakantiedagen #wettelijkevakantiedagen


  

Het instellen van een Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 

Bedrijven met meer dan 50 medewerkers zijn verplicht een Ondernemingsraad in te stellen. Onder de vijftig medewerkers kan een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden opgericht als de meerderheid van de medewerkers dit vraagt of er kunnen Personeelsvergaderingen (PV) worden georganiseerd, waarbij directie de medewerkers regelmatig inspraak en informatie geeft. 

 

In het geval je als werkgever meerdere organisaties hebt moet elk bedrijf met minimaal 50 medewerkers een OR hebben. Zijn het meerdere bedrijven met minder dan 50 medewerkers per bedrijf mag dit een gezamenlijke OR zijn. 

 

De volgende medewerkers tellen mee voor de grens van 50 medewerkers:
-Fulltimers met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Parttimers met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Oproepkrachten met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Uitzendkrachten die ten minste twee jaar in dienst zijn 

 

Om stemgerechtigd te zijn moet je minimaal een half jaar in het bedrijf gewerkt hebben, om gekozen te kunnen worden minstens een jaar. De OR kiest zelf een (plaatsvervangend) voorzitter en secretaris. Het aantal OR-leden hangt af van de grootte van het bedrijf, het loopt uiteen van 5 leden (bij 50-100 medewerkers) tot een maximum van 25 leden ( bij meer dan 9000 medewerkers). 

 

#ondernemingsraad #ondernemingsraadverkiezingen #OR #personeelsvertegenwoordiging #PVT #personeelsvergadering #PV 

 Vaccinatie onder werktijd, wat zijn de consequenties

Werknemers worden momenteel opgeroepen voor coronavaccinaties. Van Je werknemer kun je verlangen dit buiten werktijd te plannen. Mocht dit niet kunnen kan hiervoor bijzonder verlof worden ingezet. Stel dat een werknemer iemand uit zijn directe omgeving moet begeleiden en is je werknemer de enige persoon die dit kan doen kan daarvoor kort zorgverlof worden gegeven. Met de werknemer kan ook worden overlegd of er vakantie-uren worden opgenomen, hij moet hier wel mee instemmen. 

In verband met bijwerkingen kan het slim zijn de werknemer te vragen de vaccinatie op vrijdag te plannen. Mochten er toch kortdurend ziekteklachten optreden en de werknemer hierdoor tijdelijk niet in staat zijn te werken valt dit onder ziekteverzuim. 

#corona #coronavaccin #vaccin #bijzonderverlof #zorgverlof 

Werkgeversverklaring Avondklok

De avondklok is ingevoerd. Als je voor het werk tussen 21.00 – 04.30 uur voor het werk buiten moet zijn heb je zowel de Werkgeversverklaring Avondklok als de Eigen verklaring Avondklok nodig.

De Avondklok geldt van 23 januari 21:00 uur tot 10 februari 4:30 uur. Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/vanaf-zaterdag-23-januari-geldt-een-avondklok voor de uitleg en beide formulieren, bij vragen hierbuiten kun je bellen naar 0800-1351.

Stappen:
-Ga na wie van je medewerkers een Werkgeversverklaring nodig heeft bij het werken voor JAR
-De Eigen verklaring moeten medewerkers zelf invullen voor de periode of het moment dat ze binnen de avondklok buiten moet zijn

Let erop medewerkers moeten ze beiden bij zich te hebben, anders riskeren ze een boete van €95

#avondklok #Werkgeversverklaring # WerkgeversverklaringAvondklok #EigenverklaringAvondklok

Weekkalender + Feestdagen 2021

 

 De jaarkalender voor 2021 is weer bekend. What 2 know met betrekking tot de feestdagen:
-Er is geen wettelijk recht op een vrije dag op een Feestdag
-In de cao, bedrijfseigen regeling of arbeidsovereenkomst is vastgelegd of je vrij bent op feestdagen. Als ambtenaar ben je altijd vrij op Koningsdag
-Let op bij betalings- of reactietermijnen; een termijn die op een zaterdag, zondag of feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of feestdag is.

Het overzicht van de algemeen erkende feestdagen voor 2021:
* 1 Januari 2021-Nieuwjaarsdag-Vrijdag
* 4 + 5 April 2021-Pasen-Zondag + Maandag
* 27 April 2021-Koningsdag-Dinsdag
* 5 Mei 2021-Bevrijdingsdag-Woensdag
* 13 Mei 2021 Hemelvaartsdag-Donderdag
* 23 + 24 Mei 2021-Pinksteren-Zondag + Maandag
* 25 + 26 December 2021-Kerst-Zaterdag + Zondag

Bijgevoegd is de weekkalender van 2021 met weeknummers en vastgestelde feestdagen voor 2021, altijd handig :)

#feestdag #weekkalender #2021 #weekkalender2021 #nieuwjaarsdag #pasen #koningsdag #bevrijdingsdag #hemelvaart #pinksteren #kerst #kerst2021

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat medewerkers na de AOW-gerechtigde leeftijd nog (deels) willen blijven werken. Wetgeving maakt dit met beperkte risico’s mogelijk, zodat je waardevolle kennis in huis kan houden.

Wat is er anders:

-Na de AOW-gerechtigde leeftijd kun je nog 6 tijdelijke contracten binnen 4 jaar afsluiten. Hierna is alleen een vast contract mogelijk. Als je 6 maanden + 1dag onderbreekt kun je weer een nieuwe keten van 6 contracten in 4 jaar aangaan.
-Bij het aflopen van een contract is er geen transitievergoeding verschuldigd
-Bbij ziekte hoeft er maar 13 ipv 104 weken doorbetaald te worden (vanaf volgend jaar2021 wordt dit verlaagd naar 6 weken). 

-Alle werknemersverzekeringen komen te vervallen (AOW & WIA) of niet van toepassing en hoeft er geen pensioenpremie meer te worden afgedragen.

-Ontvangt je werknemer al AOW of pensioen zorg dan dat de loonheffingskorting op Nee wordt gezet om nabetaling van belasting te voorkomen.

Veel voordelen dus om je oudere werknemers nog in te zetten, win-win!

#AOW #ziekte #ouderen #ouderewerknemer #HR #HRAdviesOnline #HumanResources | www.HRAdviesOnline.com ღ  #werknemersverzekeringen #ziekte 

Loopbaan- en ontwikkeladvies

Van 1 tot en met 30 september 2020 kan er weer Slim-Subsidie worden aangevraagd voor 4 onderwerpen waaronder loopbaan- en ontwikkeladvies.

Loopbaan- of ontwikkeladviezen kunnen worden gegeven om te kijken naar het huidige werk van de medewerker

en het toekomstperspectief daarvan. Vaardigheden en kwaliteiten van je medewerker worden inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstmogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt.

Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Als werkgever is het behulpzaam voor de strategische planning van je bedrijf. Zijn jullie als bedrijf hiermee bezig is een mooi startpunt de Profile Dynamics analyse. Deze geeft goed inzicht in de drijfveren en natuurlijke motivatie van je medewerkers. Mocht je hier meer van willen weten stuur dan een mail op [email protected] of neem contact op via 06-41894859.

#loopbaanadvies #loopbaanbegeleiding #ontwikkeladvies #SLIM

NL Leert Door->grens bereikt voor Loopbaanadvies, Online trainingsmogelijkheden wel mogelijk

Vanaf 1 augustus 2020 was het mogelijk om gratis een ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur te vragen. Er zijn zo veel aanvragen geweest dat de grens van 22.000 al is bereikt. Er komt nog wel extra budget beschikbaar in 2021 om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt door onder meer scholing en ontwikkeladviezen. Voor nu is het wel altijd mogelijk om een afspraak te maken met een adviseur van het Leerwerkloket. Dit is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV.
Onder NL Leert Door is er nog wel Online training beschikbaar. Zie voor het overzicht online trainingen, cursussen, webinars en beroepskeuzetesten: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/ontwikkelen-en-cursusaanbieders

1. JobOn: e-community voor en door werkzoekenden
2. WERK-portal: e-learning voor meer kans op (behoud van) werk
3. Loopbaancentraal: Aandacht voor de volgende stap in je loopbaan
4. Hive: Community voor vaardigheden als ‘’Leren leren’’ tot digitale vaardigheden
5. Ozone: Online training gericht op de technische sector
6. Alles uit jezelf: ervaringen van collega-ambtenaren
7. Studytube: 250 trainingen en 500 microlearnings
8. AI-cursus: toegankelijk programma over kunstmatige intelligentie
Per gemeente is bepaald van welke aanbieders je gebruik kan maken, dus informeer bij de betreffende opleider of je je medewerkers het kan aanbieden.
#now3 #training #onlinetraining #techniek #kennis #microlearning #HR 


Gratis ontwikkeladvies

Van 1 augustus tot en met 31 december kunnen werknemers,  zzp’ers en werkzoekenden een ontwikkeladvies aanvragen bij een erkende loopbaanadviseur. Het ontwikkeladvies valt binnen de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’, een aanvullende regeling bij het tweede tijdvak van de NOW 2.0. Maak je als bedrijf gebruik van de NOW 2.0 word je verplicht je werknemers te scholen of een ontwikkeladvies te faciliteren.

Met een ontwikkeladvies krijgen werknemers inzicht in zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt, welke opleiding het beste bij iemand zou passen en waar nodig hulp bij het zoeken naar ander werk door verlies van werk. De loopbaanadviseur vraagt na afronding subsidie aan bij het SZW. Per afgerond ontwikkeltraject wordt €700 beschikbaar gesteld, er is ruimte voor 20.000 trajecten.

#loopbaanadvies #subsidie #NOW #training #ontwikkeladvies #ontwikkeling #leren #Corona

Kleine tips voor Groot werkgeluk

Werkgeluk is een hot item tegenwoordig. Met welke geluksgewoontes bereik je meer geluk in je werk:

- Benoem successen van de week in werkoverleg
- Doe elke dag iets aardigs voor een collega
- Maak oogcontact en toon interesse in collega’s
- Doe waar je goed in bent
- Wissel uitdagende taken af met meer eenvoudige
- Spreek eens iemand aan die je normaal niet spreekt
- Zet je werkmail thuis uit

#werkgeluk #geluksgewoontes #tips #tipsvoorwerkgeluk #doenwaarjegoedinbent

Corona & Thuiswerken

Door de Corona-crisis zijn veel medewerkers thuis gaan werken. De voordelen hiervan zijn zodanig, dat ⅓ dit blijvend wil gaan doen. Zelf vond ik het ook wel prettig, maar ik werk bij voorkeur het grootste gedeelte op kantoor. Ik ga voor 🧡, wat kies jij?
#kantoor #thuiswerken

Info over de AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen. Je krijgt AOW als u verzekerd bent geweest en de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Per verzekerd jaar bouw je 2% een deel AOW op voor later. Om de volledige AOW te krijgen heb je 50 jaar opbouw nodig, de opbouw begint 50 jaar voor je AOW-leeftijd. Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum, dit is te berekenen op https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd . Voor nu is de leeftijd tot en met 2025 definitief vastgesteld. Als je geboren bent na 31 december 1958 is je AOW-leeftijd nog niet bekend (wel minimaal 67 jaar). Check ieder jaar in januari wat je AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend.

Vier maanden voor ingang kun je de AOW aanvragen bij het SVB met je DigiD. Woon je in het buitenland is dit 6 maanden.

De hoogte van je AOW is afhankelijk of je alleen of samen woont en of je altijd in Nederland hebt gewoond en gewerkt.

As je naast je AOW geen ander pensioen krijgt en geen volledige AOW krijgt kan het zijn dat je een aanvulling krijgt op je AOW.

Over de AOW wordt loonheffing ingehoudn en een bijdragen voor de Zorgverzekeringswet. Over de AOW ontvang je in mei elk jaar 8% vakantiegeld.

 

#AOW #pensioen #SVB

Vakantiegeld niet uitbetalen alleen mogelijk met instemming medewerker

Vakantiegeld is een wettelijk recht. Veel bedrijven hebben het momenteel zwaar, maar het eenzijdig inhouden van het vakantiegeld kan niet zomaar. Zeker niet omdat veel ondernemers nu steun vanuit de overheid krijgen om de salarissen door te betalen. Uit onderzoek van de CNV blijkt dat 8% momenteel geen vakantiegeld krijgt uitgekeerd.

In overleg met je medewerker is vaak veel te bereiken bij uitstel op vrijwillige basis mocht je bedrijf momenteel te maken hebben met een sterk omzetverlies of een probleem met de cashflow. Vraag je medewerkers of de betaling uitgesteld mag worden en laat je medewerker hiervoor tekenen. 

Met bedrijven die toch geen vakantiegeld uitbetalen gaat het CNV eerst in gesprek om een oplossing te bespreken.

#vakantie #vakantiegeld #cnv #ONS #HR #hradviesonline 

Rechten voor medewerkers in Corona-tijd:


Als werkgever in de knel door de huidige maatregelen? Wat mag wel, wat mag niet op een rijtje:

-Een salariskorting of loonoffer vragen van je medewerkers kan niet zomaar, ook niet als je failliet dreigt te gaan. Eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen kan alleen met individuele instemming van een medewerker. Bij minder loon wordt bij een eventueel faillissement ook de uitkering van de betreffende medewerker lager, minder pensioenopbouw en minder vakantiegeld dus denk hier goed over na. Voer het nooit eenzijdig en onder druk door, maar ga in gesprek met je medewerkers

-Als je gebruik hebt gemaakt van de NOW-regeling kon je medewerkers niet ontslaan. Hier komt per 1 juni verandering in. De regeling van loonsubsidie wordt verlengd, maar de boete op het ontslaan van medewerkers verdwijnt. De coronacrisis duurt langer dan verwacht en bedrijven moeten kunnen herstructureren om andere banen te behouden.

-Een medewerker kan al ingeplande vrije dagen niet eenzijdig terugdraaien. Werkgevers kunnen aan de andere kant hun personeel niet verplichten vrije dagen op te nemen op momenten dat het rustig is.


#Corona #vrij #vakantie #NOW #loonsubsidie #werkgever #personeel #medewerkers #arbeidsvoorwaarden 

Kinderopvang in Coronatijd:

Door de maatregelen van het RIVM kan het een lastige tijd zijn als je nu kleine kinderen hebt. Als medewerkers niet of niet volledig thuis kunnen werken moeten ze mogelijk vakantie- of verlofdagen opnemen. 

Als een werknemer ineens opvang moet regelen voor thuisblijvende kinderen kan de medewerker calamiteitenverlof opnemen voor de tijd die nodig is om het dringende probleem op te lossen. Het verlof is bedoeld voor een niet meer dan enkele dagen. Gezien de opvang nu vaak wat structureler nodig is zullen werknemer en werkgever in overleg moeten over het opnemen van vakantiedagen of ouderschapsverlof

Als een kind ziek thuis kan een medewerker zorgverlof opnemen als hij de enige is die deze zorg kan geven. Kortdurend zorgverlof is maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidsduur per jaar, waarbij minimaal 70% van het loon wordt doorbetaald. Tijdens langdurend zorgverlof – dat jaarlijks maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur bedraagt – hebben medewerkers geen recht op salaris. Op Rijksoverheid.nl staat de uitleg over de verschillende soorten verlof, in de cao of een bedrijfseigen reglement kan hier positief van worden afgeweken.

#RIVM #kinderopvang #vakantie #verlof #zorgverlof #calamiteitenverlof

 

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Part 1:


De NOW is een tijdelijke subsidie voor loonkosten en compenseert werkgevers gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging voor 3 maanden) tot 90% van de loonkosten. De werkgever betaalt het loon voor 100% door.


Deze voorwaarden gelden:

• Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

• De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.

• De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

• De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.


Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Dit werkt als volgt:

• als 100% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

• als 50% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

• als 25% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Part 2:


UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt achteraf een correctie plaats als er een daling van de loonsom heeft plaatsgevonden.


Je kunt de aanvraag nog niet indienen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.


Wat te doen met reeds ingediende aanvragen?

- Werkgevers die al een vergunning hebben ontvangen moeten gebruik maken van de eerste vergunning van 6 weken en komen daarna pas in aanmerking voor de nieuwe regeling

- Alle reeds ingediende verzoeken voor de Regeling Werktijdverkorting worden automatisch omgezet naar de nieuwe Regeling. Wijziging of aanvulling is eveneens mogelijk en aanvulling zal nodig zijn.

- De datum van de WTV-aanvraag is niet van invloed op de hoogte van de te ontvangen tegemoetkoming.

 Hoe zorg je ervoor dat medewerkers happy zijn; 10 Factoren die werkgeluk bepalen

 Er zijn veel onderzoeken gedaan naar werkgeluk. Het lijkt een abstract begrip, maar is  goed concreet te maken. 

10 verschillende factoren die Werkgeluk positief beïnvloeden:
 -Een fijne werkomgeving
 -Ruimte tot groei en leren
 -Het benutten van talenten
 -Fijne collega’s, onderling goede relaties
 -Identiteit van de organisatie
 -Zinvol werk
 -Structuur
 -Vrijheid om te handelen
 -Goede relatie met leidinggevende
 -Eerlijke beloning
 
 Belangrijk dus om met onderwerpen als Talent Management, Medewerkerstevredenheidsonderzoek of het bepalen van Drijfveren aan de slag te gaan. Met Profile Dynamics kun je de drijfveren van je medewerkers achterhalen, zie https://www.hradviesonline.com/profile-dynamics/ voor meer informatie.


 #Werkgeluk #TalentManagement #Medewerkerstevredenheidsonderzoek #drijfveren #ProfileDynamics #Happy 

 

 

ᖇOKEᑎ Oᑭ ᕼET ᗯEᖇK; EEᑎ ᑎO-GO ᑭEᖇ 2022

Alle rookruimtes in Nederland moeten in 2022 sluiten. Volgend jaar zijn de rookruimtes in het onderwijs, de zorg, de cultuur- en sportsector en overheidsgebouwen aan de beurt en vanaf 2022 volgt het bedrijfsleven. Werkgevers zijn op basis van wetgeving verplicht om roken op alle werk- en pauzeruimtes te verbieden, omdat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek (inclusief plekken als de gang, de lift en het magazijn). Werkgevers zijn nu al vrij om de procedure rondom roken aan te passen waaronder het afschaffen van rookpauzes zo lang het redelijk is. 

Een bedrijfsauto moet ook rookvrij zijn en blijven en hierop worden geïstrueerd door de werkgever. Het niet instellen van het rookverbod kan leiden tot een boete van €600 voor de eerste overtreding tot €4500 voor de vierde overtreding.
#roken #rokenophetwerk #bedrijfsleven #overheid #wetgeving

 

ᐯᗩᑎᗩᖴ 2 ᗰᗩᗩᖇT 2020 ᔕᒪIᗰ-ᔕᑌᗷᔕIᗪIEᖇEGEᒪIᑎG

Voor MKB-bedrijven is er een nieuwe subsidie, de SLIM. Hiermee kunnen mkb'ers subsidie aanvragen voor een aantal initiatieven met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers als het ontwikkelen van een methode die de leercultuur verbetert, loopbaanadviezen of ontwikkelmogelijkheden. Het maximale subsidiebedrag is voor de meeste organisaties € 24.999. De subsidie kan worden aangevraagd van 2 maart tot en met 31 maart 2020, later volgt nog 1 periode waarin subsidie kan worden aangevraagd. Kleine organisaties krijgen 80% vergoed van het subsidiabele bedrag, middelgrote bedrijven 60%. Als er te veel subsidie wordt aangevraagd volgt een loting. De subsidie moet voor aanvang van het ontwikkeltraject worden aangevraagd.

De drijfverentest van HRAdviesOnline.com valt onder de subsidie als het onderdeel van het ontwikkelplan is. Hiermee krijg je inzicht in de sterke en minder sterke kanten van je medewerkers, hun motivatie en waar je ze verder in kan ontwikkelen.

#StimuleringsregelingLerenenontwikkelen #SLIM #Training #Studie #MKB #subsidie #Profiledynamics #drijfverentest #ontwikkeling #ontwikkelen #motivatie

 

IᑎGᖇEᗪIëᑎTEᑎ ᐯOOᖇ ᔕᑌᑕᑕEᔕᐯOᒪᒪE ᐯEᖇᗩᑎᗪEᖇIᑎG:

Om tot succesvolle verandering te komen is het model van Knoster een handig hulpmiddel om knelpunten inzichtelijk te krijgen en te voorkomen:

-Zonder Visie is er onduidelijkheid en wordt Verwarring gecreëerd 
-Zonder Urgentie/noodzaak geen acceptatie en stuit je op Weerstand
-Zonder Plan van aanpak is er geen focus en krijg je Chaos
-Geen Middelen leidt tot Frustratie
Het niet beschikken over de juiste -Competenties leidt tot onzekerheid en Angst
Consensus van je medewerkers is nodig om sabotage te voorkomen: Ja zeggen-Nee doen of uitstelgedrag

Zorg voor voldoende aanwezigheid en zichtbaarheid van de verschillende ingrediënten voor een succesvol veranderingstraject!
#Knoster #verandertraject #visie #urgentie #planvanaanpak #middelen #competenties #consensus #training #vaardigheden

Oᗰ ᕼET ᒍᗩᗩᖇ ᗰEE ᑌIT TE ᒪᑌIᗪEᑎ:
Een functieomschrijving als ode aan alle (werkende) moeders ;) Allemaal een fijne jaarwisseling gewenst! #functieomschrijving #moeder #workingmom #workingmoms

ᕼOE TE OᑎTᔕTᖇEᔕᔕEᑎ, ᐯIᒍᖴ TIᑭᔕ ᐯᗩᑎ EᖇIᑕ ᔕᑕᕼEᖇᗪEᖇ:

#luistermuziek

#beweeg

#leer

#slaap

Nee tegen #multitasken

ᗯᗩᗷ: ᗯᗩᑎᑎEEᖇ ᗷIᒍ EEᑎ ᐯᗩᔕT ᑕOᑎTᖇᗩᑕT TOᑕᕼ EEᑎ ᕼOGE ᗯᗯ-ᑭᖇEᗰIE!


Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers minder WW-premie voor werknemers met een vast contract. De sectorpremie vervalt hiermee Er is sprake van een vast contract als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is. Het verschil tussen de soorten contracten is 5%.

Daarnaast is de lage WW-premie van toepassing bij:

-Werknemers onder de 21 jaar die maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond heeft gekregen

-BBL-Leerlingen

-Werkgevers die een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.


Bij veel werkgevers nog onbekend, maar in 2 gevallen is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing:

-Als het contract uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt

-Als 30% meer uren worden verloond dan in het contract staat vermeld (contract van 20 uur, maar je werkt 34 uur per week in de praktijk)

Dit wordt achteraf verrekend, dus zorg ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan.


#WAB #WWpremie #BBL #contract #oproepovereenkomst

EIᑎᗪE ᔕᒪᗩᑭEᑎᗪ ᗪIEᑎᔕTᐯEᖇᗷᗩᑎᗪ

De Hoge Raad wil dat de slapende dienstverbanden worden afgeschaft, dit is uit jurispredentie duidelijk geworden. 

Langdurig zieke 
medewerkers worden nu na 2 jaar ziekte onbetaald in dienst gehouden om betaling van de transitievergoeding te voorkomen. Tijdens de eerste twee jaar ziekte van medewerkers mogen deze niet worden ontslagen en moet het salaris worden doorbetaald. Na de 2 jaar stopt de verplichting van loondoorbetaling en mag het dienstverband worden beëindigd met betaling van transitievergoeding. 

Werkgevers worden vanaf 1-1-2020 gecompenseerd voor deze transitievergoeding. Deze wordt door het UWV binnen 6 weken uitbetaald. Voor oude zaken vanaf 1-7-2015 wordt ook een compensatie gegeven, de afhandeling door het UWV duurt hierbij circa 3 maanden; nieuwe zaken gaan hierop voor. 

Als een werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om een medewerker toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op terugkeer in het werkproces, kan een dienstverband toch slapend worden gehouden.


Tijdens dit slapende dienstverband moet de werkgever er nog steeds voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan als er passend werk beschikbaar is (re-integratie). Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt de betreffende medewerker ook meegenomen in het afspiegelingsbeginsel.

Wordt een medewerker alsnog ontslagen na een slapend dienstverband telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt niet vergoed, al kun je met de medewerker natuurlijk afspreken in de vaststellingsovereenkomst deze aanvullende vergoeding niet mee te nemen. Let er op dat ook al wordt er geen loon betaald, de medewerker officieel nog wel in dienst is. Denk er dan aan de betreffende medewerker ook mee te nemen in zaken als een kerstpakket of een uitnodiging voor een bedrijfsfeest.

#HogeRaad #transitievergoeding #jurispredentie #kerstpakket #bedrijfsfeest #ziekte #HR #HRAdviesOnline #HumanResources #vaststellingsovereenkomst #afspiegelingsbeginsel www.HRAdviesOnline.com  
 

 

EᒪᗰO: EᑎOᑌGᕼ, ᒪET’ᔕ ᗰOᐯE Oᑎ!

Vandaag las ik hierover en vond het een leuke methode om te delen, maak in vergaderingen voortaan gebruik van ELMO!
ELMO staat voor Enough, Let’s Move On.
ELMO wordt veel gebruikt in Scrumteams om te lange discussies, monologen of dialogen in het team te stoppen. 

ELMO is een makkelijke manier om iemand af te kappen als discussies te lang duren en je er niet verder in komt.
Gooi ELMO in de groep en iedereen weet dat het volgende onderwerp aan de beurt is. Ik ga op zoek naar een ELMO-knuffelpop! :D

#ELMO #EnoughLetsMoveOn #Scrum #Scrumteams #team #vergadering

 

 

ᐯIᑎᗪ ᗪE ᒍᑌIᔕTE ᗰEᗪEᗯEᖇKEᖇ ᐯOOᖇ ᒍOᑌᗯ ᐯᗩᑕᗩTᑌᖇE

De arbeidsmarkt staat onder spanning. Met deze tips zorg je ervoor dat je de kans vergroot om de juiste kandidaten aan te trekken voor je bedrijf:

 

Vacaturetekst:

Gebruik in je vacature een duidelijke functietitel en stem de tekst af op de doelgroep waarvoor je schrijft. Zorg voor een overzichtelijke opbouw en kort maar krachtige tekst. Geef de gewenste opleiding en ervaring duidelijk aan in de eisen. Beschrijf waarom jouw organisatie de leukste is om voor te werken en vermeld de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Verspreiding:

Deel je vacature op gratis vacaturesites als Indeed en Jobbird of sponsor vanaf €3 per dag voor meer bereik.

Gebruik je Social Media om de vacature onder de aandacht te brengen en vraag medewerkers deze te delen voor gratis meer bereik.

Beloon medewerkers die geschikte kandidaten uit hun netwerk aandragen, zie voor voorbeeld beleid: HRAdviesOnline.com

 

Reageren:
Zorg dat je bij geschikte kandidaten snel reageert. Goede kandidaten hebben vaak meerdere opties

 

Geen tijd om het zelf te doen?

Via een werving en selectiebureau kun je je vacature uitbesteden zodat zij voor je op zoek gaan naar dé geschikte kandidaat voor je functie. Gemiddeld betaal je hier 20-25% over het jaarsalaris inclusief vakantiegeld voor. HRAdviesOnline.com helpt hier graag in verder tegen een sterk concurrerende fee van 10%. Door de online aanpak geschikt voor vacatures in heel Nederland.

 

#Werving #Vacature #Vacaturetekst #Recruitment #Referralrecruitment #HR #HumanResources | https://www.hradviesonline.com/recruitment/

 

 

OᑭᖇOEᑭᑕOᑎTᖇᗩᑕTEᑎ & ᗪE ᗯᗩᗷ:

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert er veel voor oproepkrachten. Vanaf 1 januari 2020 is er een oproepcontract:

 • Als een medewerker geen salaris ontvangt wanneer er niet wordt gewerkt
 • Als het aantal uren werk per periode niet is vastgelegd
 • Als het loon per periode verschilt en direct wordt uitbetaald 

Bij het aangaan van een oproepovereenkomst wordt verplicht om dit op de loonstrook te vermelden.

Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen voor het werk, mits anders vastgelegd in de cao. De oproep moet schriftelijk, per e-mail of via Whatsapp gedaan worden. Als de werktijden veranderen of de werkgever binnen 4 dagen afzegt heeft de oproepkracht recht over het volledige loon over de oorspronkelijk ingeplande uren. 
Na een jaar kan de oproepkracht aanspraak maken op vaste uren, hiervoor moet een aanbod gedaan worden vanuit de werkgever. Doe je als werkgever geen aanbod heeft de medewerker rechts op salaris over de uren die zouden zijn gemaakt als het aanbod wel was gedaan.


Als de werknemer geen vast aantal uren wil kan een nieuw oproepcontract worden aangeboden. Leg hierin wel vast dat er een aanbod is gedaan voor een vaste arbeidsomvang, maar dat de medewerker dit niet heeft geaccepteerd.


Heb je nu medewerkers in dienst als oproepkracht die per 1 januari 2020 een jaar of langer als oproepkracht werken ben je verplicht voor 1 februari 2020 een contract met vaste uren aan te bieden. Er ontstaat ook recht op een contract voor vaste uren als je na een eerder oproepcontract van een jaar de medewerker binnen 6 maanden na afloop van het contract opnieuw in dienst neemt of als je opvolgend werkgever bent, bijvoorbeeld bij overname van een uitzendkracht die al voor je bedrijf werkzaam was. Voor seizoensarbeid kunnen in de cao andere afspraken zijn afgesproken. 


#cao #WAB #wetarbeidsmarktinbalans #wetgeving #HR #hradvies #arbeidsrecht #oproepcontract #uitzendkracht #oproepkracht

 

ᖴᗩᔕEᔕ ᒪEEᖇᑭᖇOᑕEᔕ:

In een leerproces doorloop je verschillende fases van Onbewust Onbekwaam naar Onbewust Bekwaam. Door oefening gaat het geleerde gemakkelijker, tenslotte lijkt het na een bepaalde tijd vanzelf te gaan.

Fase 1 Onbewust onbekwaam:
De stap nemen om iets nieuws te gaan leren, zonder dat je weet of het makkelijk of moeilijk gaat zijn, bijvoorbeeld beginnen met rijles.

Fase 2 Bewust onbekwaam: Tijdens het oefenen van een nieuwe vaardigheid ervaar je wat het leerproces inhoudt. In het voorbeeld van de auto kan het combineren van schakelen, borden kijken en op de weg letten tegelijkertijd best ingewikkeld zijn.

Fase 3. Bewust bekwaam: Door oefening ervaar je dat het geleerde je makkelijker afgaat. Je hebt je rijbewijs gehaald en weet hoe alles werkt, maar het in de praktijk brengen gaat nog niet op automatisme.

Fase 4. Onbewust bekwaam: Na een bepaalde tijd lijkt het geleerde vanzelf te gaan en wordt het een vanzelfsprekendheid. Op de weg letten en intussen gezellig kletsen met vrienden terwijl je de navigatie volgt gaat als vanzelf.

Als je je bewust bent van deze fases in leren en veranderprocessen op het werk herken je bij medewerkers (of bij jezelf) wel waar weerstand kan ontstaan en kun je hierop anticiperen. Bijvoorbeeld bij de introductie van een nieuwe werkwijze of het doorvoeren van wijzigingen in het werkproces als gevolg van wetswijzigingen. 

Als leidinggevende kun je een nog onbekwame medewerker in fase 1 begeleiden met instructies, in de volgende fases gebruik je overtuigen, overleggen en delegeren.
Geef medewerkers voldoende autonomie en toets waar ze middelen of begeleiding nodig hebben, zodat er ruimte voor eigenaarschap is en draagkracht ontstaat. Bewustzijn en voldoende aandacht voor elke fases in het leerproces zorgt voor een beter leerproces en minder weerstand op verandering. 

#onbewustonbekwaam #bewustonbekwaam ##bewustbekwaam ##onbewustbekwaam #leren #blijvenleren #groei #HR #vaardigheid #succes #veranderen #verandertraject #ontwikkelen #ontwikkeling #draagkracht #leercirkel #Maslow #leercirkelMaslow

ᔕTᗩᑭ-ᗷᑌᗪGET:

Het kabinet wil meer  aandacht voor een leven lang ontwikkelen. Daarom wordt de bestaande fiscale scholingsaftrek vanaf 2020 vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen jaarlijks tot 200.000 mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon. Aanmelden is laagdrempelig; je hoeft je alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding je wil volgen. Veel opleidingen en cursussen komen in aanmerking. Het budget wordt na goedkeuring direct uitbetaald aan het trainingsinstituut.


Om de mensen te bereiken die het minst gebruik maken van bijscholing kijken ministers Koolmees en Van Engelshoven of ze loopbaanadviseurs kunnen gaan inzetten om mensen te helpen bepalen welke opleiding zinvol is

#opleiding #STAP #STAPbudget #scholingsaftrek #StimulansArbeidsmarktPositie #training #cursus #bijscholing

ᖇOOKᐯᖇIᒍ ᗷEᒪEIᗪ:

Bedrijven worden vanaf 2020 verplicht om HR-beleid te voeren om organisaties rookvrij te krijgen. In tussenstappen moet roken steeds minder ‘normaal’ worden gemaakt. Het bestaande rookverbod wordt uitgebreid naar rookvrije schoolterreinen en verbod op de e-sigaret. Bedrijfsartsen zullen tools aan gaan bieden om te stoppen met roken. #rookvrij #rookvrij2020 #stoppenmetroken

ᗩᗪᐯIEᔕ ᗩ-G:

De A-G heeft advies uitgebracht met betrekking tot het aanhouden van een slapend dienstverband; dienstverbanden die na 2 jaar ziekte niet worden beëindigd, maar blijven voortbestaan. Bij langdurige ziekte heeft een werkgever hoge kosten en daarnaast wordt bij beëindiging een transitievergoeding betaald. Deze vergoeding wordt inmiddels gecompenseerd door de Wet compensatie transitievergoeding.

 

De A-G adviseert dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel gehouden is om in te stemmen met redelijke voorstellen tot beëindiging van het (slapend) dienstverband. Hier zijn wel uitzonderingen op, waardoor het per case beoordeeld moet worden:

 

-In het geval er nog reële re-integratie mogelijkheden bestaan;

-Als er financiële problemen ontstaan door het voorfinancieren van de transitievergoeding

-Indien de transitievergoeding niet of gedeeltelijk gecompenseerd wordt, afhankelijk aan wie dat debet is

-Mogelijke andere belangen

 

Wetcompensatietransitievergoeding #re-integratie #transitievergoeding #A-G #slapenddienstverband

 

 

ᑭᖇIᑎᔕᒍEᔕᗪᗩG 2019:

De troonrede met het regeringsbeleid is vandaag bekend gemaakt. De belangrijkste veranderingen op werkgebied voor 2020:

-Naar verwachting groeien de cao-lonen in 2019 en 2020 met 2,5 procent.

-Er zijn hervormingen afgesproken om de Nederlandse pensioenen klaar te maken voor de toekomst. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid van werkenden om ze gezond de pensioendatum laten bereiken.

-Het kabinet gaat mogelijkheden onderzoeken om meer te investeren in kennisontwikkeling, research & development, innovatie en infrastructuur om het verdienvermogen van Nederland te vergroten. Dit staat onder druk door onder andere vergrijzing en lagere productiviteitsgroei. De samenleving en economie zien er in de toekomst anders uit waar op ingespeeld zal worden.

-Voor zzp’ers wordt een minimumtarief van €16 ingesteld per 2021. De zelfstandigenaftrek van zzp’ers wordt in 8 jaar verlaagd van €7.280 naar €5.000. 

-De arbeidskorting voor alle werkenden met een inkomen tussen de €10.000 en €98.000 in 3 stappen van een jaar verhoogd. Voor medewerkers met een inkomen tussen €20.000 en €35.000 wordt meer werken aantrekkelijker, omdat ze meer overhouden van het extra inkomen.

 

#prinsjesdag #prinsjesdag2019 #pensioen #duurzameinzetbaarheid #innovatie #zzp #zelfstandigenaftrek #innovatie #arbeidskorting | Foto door: @Maszcha


EEᑎ ᔕTEᖇK ᗯEᖇKGEᐯEᖇᔕᗰEᖇK:

Employer Branding gaat over het imago van jou als werkgever; je werkgeversmerk. Dit speelt een sterke rol of mensen bij je willen (blijven) werken of niet. 

Je imago wordt door veel factoren bepaald, het is een optelsom van onder andere het product of de dienst die wordt geleverd, wat het #MT en #medewerkers over het bedrijf vertellen, de communicatie van vacatures en Social Media. Het is goed om te achterhalen wat wat de opinie is over je bedrijf en of je deze positief kunt beïnvloeden.Een positief #EmployerBrand draagt bij aan effectievere #Recruitment tegen lagere kosten, gekwalificeerde, gemotiveerde kandidaten, medewerkers die langer verbonden blijven aan je organisatie, interne trots en #betrokkenheid en behoud van de huidige medewerkers (#onboarding). Alle reden om hier aandacht aan te besteden dus.Wat doe jij als organisatie aan #EmployerBranding, wat is jouw #Werkgeversmerk?

ᗩᖇᗷEIᗪᔕOᑎGEᔕᑕᕼIKT TIᒍᗪEᑎᔕ ᐯᗩKᗩᑎTIE:

Het is weer vakantietijd! Een heerlijke tijd, maar helaas kunnen medewerkers ook te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie, waardoor genieten er niet meer bij is. 

 

Hoe te handelen bij ziekmelden van medewerkers: 

-Ziekte tijdens vakantie moet uiterlijk binnen 24 uur gemeld worden aan de werkgever. Communiceer vooraf hoe je wil dat er wordt ziekgemeld: bij de leidinggevende, de arbodienst en/of HR. Geef de contactgegevens van de betreffende contactpersonen door; 

-De medewerker moet na de vakantie een doktersverklaring overleggen aan HR met het behandeladvies en de herstelverwachting. Bewijzen van behandeling dient de medewerker desgevraagd te kunnen overleggen; 

-Laat je medewerker na de vakantie direct oproepen bij de bedrijfsarts zodat de gezondheidstoestand achteraf kan worden beoordeeld en of de medewerker weer(gedeeltelijk) kan werken. De bedrijfsarts kan bepalen of de vakantiedagen als ziektedagen aangemerkt moeten worden. 

 

Neem de afspraken rondom ziekmelden tijdens vakantie ook op in het bedrijfsreglement en laat hiervoor tekenen. 

 

#bedrijfsarts #ziekte #arbeidsongeschiktheid #ziektijdensvakantie #ziekmeldentijdensvakantie #bedrijfsreglement #dokter #doktersverklaring

ᗩᗩᑎᑭᗩᔕᔕIᑎG ᗩOᗯ-ᒪEEᖴTIᒍᗪ ᗪEᖴIᑎITIEᖴ:

De wetgeving rondom AOW-leeftijd is definitief geworden voor medewerkers geboren voor 31 december 1957. De AOW-leeftijd zal minder snel stijgen dan eerder bepaald. De AOW-leeftijd van de groep geboren na 31 december 1957 is nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Voor elk jaar dat deze toeneemt wordt 8 maanden langer doorgewerkt.

-In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden

-In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
-In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden

-In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

Zelf je (geschatte) AOW-leeftijd berekenen kan door het ingeven van je geboortedatum via de website van het SZW.

#AOW-leeftijd #AOW

ᕼET ᐯOOᖇKOᗰEᑎ Eᑎ OᗰGᗩᗩᑎ ᗰET ᗷᑌᖇᑎOᑌT:

Burnout betekent letterlijk ‘opbranden’. De term burnout komt uit de drugs scène waar de term ‘to be burned out’ gebruikt wordt om aan te geven dat iemand compleet uitgeput is door drugs.

Bij Burnout is er sprake van drie factoren: emotionele uitputting, depersonalisatie (een cynische houding ten opzichte van collega’s) en het gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid (het gevoel heeft niet competent te zijn in het werken met andere mensen). Kenmerkend voor burnout is de vaak hoge betrokkenheid van de medewerker.

Accepteren dat je een burn-out hebt is voor veel medewerkers lastig, het overkomt namelijk altijd anderen. Wat kun je nu doen als je een burnout hebt en hoe voorkom je een nieuwe burnout:


-Hou een paar dagen bij wat je doet en hoeveel tijd dit kost. Bekijk dit later kritisch en beoordeel wat je beter had kunnen laten liggen of had kunnen delegeren.

-Evalueer je dagen door middel van een stoplicht. Je krijgt energie van dingen die je leuk vindt (groen). Als je langere tijd dingen doet die je energie kosten (oranje en rood) is de kans op burnout vrij groot. Als je vaak dingen doet waar je energie van krijgt bouw je genoeg reserve op om de dingen die je energie of veel energie kosten op te kunnen vangen. 

-Ga voor jezelf na waar je batterij van oplaadt en neem die tijd ook voor jezelf. Enkele tips: wandelen in de natuur, je telefoon een dagje uit, minder op Social Media, Netflix Bingewatch, lezen, een goed gesprek met een vriend(in), een dagje sauna, strand of shoppen. Ook meditatie, yoga, ontspanningsoefeningen en mindfulness kunnen helpen bij burnout klachten.

-Zorg voor voldoende beweging, als lopen, fietsen, al is het maar een half uur per dag. 

-Zorg voor structuur in je dag en slaap op regelmatige tijden. Vermijdt gebruik van drugs en alcohol.

-Ga voor jezelf na of je werk-prive balans goed is of dat (tijdelijke) wijzigingen hierin beter zouden zijn. Bespreek dit met je eventuele partner en werkgever.

-Om helder te krijgen waar je energie van krijgt in je werk en wat je energie kost kun je de Profile Dynamics drijfverentest doen. In deze online test met een tijdsinvestering van 20 minuten krijg je in een rapport helder uiteengezet wat je energie oplevert en wat je energie kost. Hiermee krijg je inzichtelijk of je op de juiste plek zit of dat je een aantal andere taken op je zou kunnen pakken binnen of buiten je werk. Het geeft je werkgever ook een leidraad hoe je het beste begeleid kan worden.


-Kijk of je jezelf herkent in 1 van de 7 burnout typen. Elk type heeft zijn eigen specifieke valkuil; wat is de eigen bijdrage in het tot stand komen van een burnout. 

Burnout | Valkuil
Vanitas | Is niet overtuigd van zijn eigen waarde voor zijn omgeving
Accomodatio | Heeft de neiging zich sterk aan te passen aan de ander
Praestare | Neemt geen verantwoordelijkheid voor zichzelf
Perfectio | Beschouwt de perfectie die wordt bereikt als maatgevend voor wie je bent als mens
Saccrificatio | Beschikt over een overdreven empathische betrokkenheid bij de medemens
Expectatio | Creëert een ideaalbeeld van de wereld en probeert dit ideaal met tomeloze energie te bereiken
Figura | Ziet constant beren op de weg bij het bereiken van welk doel dan ook

Het kan helpen op te schrijven in welke situaties je in je valkuil bent getrapt, zodat je dit beter gaat herkennen en beter kunt gaan aangeven waar je grenzen liggen.


-Overleg met een psycholoog, vraag een coach via je werk of zoek een alternatieve therapeut als een homeopaat of acupuncturist. In ieder geval iemand wiens aanpak bij je past. Blijf je klachten houden bespreek dan met je professional of er mogelijk een depressie speelt.Heb jij nog een goede tip die er niet bij staat? Mail dan naar [email protected]

blog

#burnout #burnoutvoorkomen

ᗰIᑎIᗰᑌᗰᒪOOᑎ 1-7-2019:

Per 1 juli 2019 stijgt het bruto wettelijk minimumloon naar €1.635,60 per maand. Voor jongeren geldt het minimumjeugdloon.

Het minimumuurloon hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie. Veel bedrijven kennen een eigen loonschaal of bedrijfseigen regeling met een salaris dat boven het minimumloon ligt. Als er geen cao van toepassing is moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen.

Als je loon lager is dan het minimumloon kun je je werkgever aanspreken op het verhogen van het loon en het met terugwerkende kracht betalen van achterstallig loon. Als het niet wordt aangepast kun je terecht bij de Inspectie SZW of ermee naar de kantonrechter gaan.

#mimimumloon #minimumjeugdloon #minimumloon2019

ᗯET IᑎᐯOEᖇIᑎG E᙭Tᖇᗩ GEᗷOOᖇTEᐯEᖇᒪOᖴ (ᗯIEG):

Onlangs is de wet WIEG ingevoerd voor extra geboorteverlof voor de partner: Geboorteverlof wordt vanaf begin 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof in de eerste vier weken na de bevalling opnemen.


Per 1 juli 2020 kunnen partners daarnaast binnen 6 maanden na de geboorte van het kind tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen met een uitkering vanuit het UWV van 70% van het dagloon (tot maximaal 70% van het maximumdagloon). Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Het verlof moet in hele weken worden aangevraagd. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.


Wordt het kindje op of ná 1 juli 2020 geboren, dan krijgt de partner recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.#WIEG #geboorteverlof #baby #kinderen

ᗪE ᑭIᖇᗩᗰIᗪE ᐯᗩᑎ ᒪEᑎᑕIOᑎI OᐯEᖇ ᗪE 5 ᖴᖇᑌᔕTᖇᗩTIEᔕ ᐯᗩᑎ TEᗩᗰᗯOᖇK:

1. Vertrouwen versus onkwetsbaarheid

De basis van de piramide van Lencioni, het fundament, bestaat uit vertrouwen. Wanneer dit fundament wegvalt zal het team uiteenvallen. Het leren kennen van teamleden is een goed begin. Op deze manier komen collega’s meer over elkaars privéleven te weten, hun normen en waarden en wordt het uitspreken van sterke of zwakke punten van iemand gemakkelijker.


2. Constructieve conflicten versus kunstmatige harmonie

Deze zorgen net als in een andere relatie voor een sterkere band, mits ze worden uitgesproken.Stevige discussies worden echter te vaak uit de weg gegaan, terwijl die juist bijdragen aan een goed functionerend team. 


3. Betrokkenheid versus vaagheid

Wanneer teamleden betrokken zijn schept dat duidelijkheid en steun. De mate van betrokkenheid van teamleden kan alleen hoog zijn wanneer de eerste twee levels van de piramide aanwezig zijn in het team. 


4. Verantwoordelijkheid versus lage standaard

In individuele zin komt het neer op het nemen van verantwoordelijkheid voor het gedrag, houding en resultaten. Verder heeft het team een verantwoordelijkheid als geheel.


5. Resultaten versus status en ego


Bron: https://www.toolshero.nl/leiderschap/piramide-van-lencioni/#

#Teamwork #Lencioni 

 

Vanaf 2022 vergoeding voor thuiswerkende medewerkers
Door het in 2021 geldende thuiswerkadvies hebben veel werkgevers en medewerkers de voordelen van thuiswerken ontdekt. Met thuiswerken hebben medewerkers echter te maken met extra kosten voor verwarming, gas, elektra en dergelijke. Als onderdeel van het Belastingplan voor 2022 mag voortaan een vergoeding van €2 per dag worden gegeven waarover geen loonheffing hoeft te worden betaald. 

Let hierbij op met de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van maximaal € 0,19 per kilometer. Deze mag niet worden gegeven op dezelfde dag dat er thuiswerkkostenvergoeding wordt betaald, ook niet wanneer de medewerker een deel van de dag thuis werkt en een deel op kantoor. 

Als er vaste afspraken zijn over het aantal dagen per week waarop de medewerker thuiswerkt kan er een vaste reiskostenvergoeding worden afgesproken. Zo hoeft de vergoeding niet per werkdag te worden bijgehouden. Hier mag incidenteel ook van worden afgeweken. Als de medewerker structureel meer gaat thuis of op kantoor gaat werken moet de vaste vergoeding worden aangepast naar de nieuwe situatie. 

Buiten de thuiswerkvergoeding mag ook een onbelaste vergoeding worden gegeven voor kosten van een thuiswerkplek. Voor kosten van bijvoorbeeld een computer zijn vrijstellingen in de werkkostenregeling opgenomen. 

#thuiswerken #vergoedingthuiswerken #thuiswerkplek #thuiswerkkostenvergoeding #reiskosten #reiskostenvergoeding 


Informeer werknemers over het vervallen van wettelijke vakantiedagen
Ja Lex vervallen per 1 juli in principe de wettelijke vakantiedagen (4 maal de arbeidsduur per week) die werknemers over het vorige jaar hebben opgebouwd. Informeer je werknemers tijdelijk over de vervaltermijn om ze de kans te geven deze dagen nog op te nemen. Als je een werknemer niet tijdig of niet duidelijk hier over informeert behoudt de werknemer het recht op deze nog niet opgenomen dagen na afloop van deze vervaltermijn en verjaren ze pas vijf jaar na het jaar van opbouw, net als de bovenwettelijke vakantiedagen. Als een werknemer zijn wettelijke dagen niet op tijd opneemt na geïnformeerd te zijn kan worden gesteld dat de werknemer bewust afstand van zijn dagen heeft gedaan. Leg schriftelijk vast dat je je werknemer op tijd hebt ge informeert om discussie achteraf te voorkomen. Dit is de wettelijke regeling, in een cao kan een andere regeling zijn afgesproken.

#Vakantiedagen #wettelijkevakantiedagen


  

Het instellen van een Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 

Bedrijven met meer dan 50 medewerkers zijn verplicht een Ondernemingsraad in te stellen. Onder de vijftig medewerkers kan een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden opgericht als de meerderheid van de medewerkers dit vraagt of er kunnen Personeelsvergaderingen (PV) worden georganiseerd, waarbij directie de medewerkers regelmatig inspraak en informatie geeft. 

 

In het geval je als werkgever meerdere organisaties hebt moet elk bedrijf met minimaal 50 medewerkers een OR hebben. Zijn het meerdere bedrijven met minder dan 50 medewerkers per bedrijf mag dit een gezamenlijke OR zijn. 

 

De volgende medewerkers tellen mee voor de grens van 50 medewerkers:
-Fulltimers met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Parttimers met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Oproepkrachten met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Uitzendkrachten die ten minste twee jaar in dienst zijn 

 

Om stemgerechtigd te zijn moet je minimaal een half jaar in het bedrijf gewerkt hebben, om gekozen te kunnen worden minstens een jaar. De OR kiest zelf een (plaatsvervangend) voorzitter en secretaris. Het aantal OR-leden hangt af van de grootte van het bedrijf, het loopt uiteen van 5 leden (bij 50-100 medewerkers) tot een maximum van 25 leden ( bij meer dan 9000 medewerkers). 

 

#ondernemingsraad #ondernemingsraadverkiezingen #OR #personeelsvertegenwoordiging #PVT #personeelsvergadering #PV 

 Vaccinatie onder werktijd, wat zijn de consequenties

Werknemers worden momenteel opgeroepen voor coronavaccinaties. Van Je werknemer kun je verlangen dit buiten werktijd te plannen. Mocht dit niet kunnen kan hiervoor bijzonder verlof worden ingezet. Stel dat een werknemer iemand uit zijn directe omgeving moet begeleiden en is je werknemer de enige persoon die dit kan doen kan daarvoor kort zorgverlof worden gegeven. Met de werknemer kan ook worden overlegd of er vakantie-uren worden opgenomen, hij moet hier wel mee instemmen. 

In verband met bijwerkingen kan het slim zijn de werknemer te vragen de vaccinatie op vrijdag te plannen. Mochten er toch kortdurend ziekteklachten optreden en de werknemer hierdoor tijdelijk niet in staat zijn te werken valt dit onder ziekteverzuim. 

#corona #coronavaccin #vaccin #bijzonderverlof #zorgverlof 

Werkgeversverklaring Avondklok

De avondklok is ingevoerd. Als je voor het werk tussen 21.00 – 04.30 uur voor het werk buiten moet zijn heb je zowel de Werkgeversverklaring Avondklok als de Eigen verklaring Avondklok nodig.

De Avondklok geldt van 23 januari 21:00 uur tot 10 februari 4:30 uur. Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/vanaf-zaterdag-23-januari-geldt-een-avondklok voor de uitleg en beide formulieren, bij vragen hierbuiten kun je bellen naar 0800-1351.

Stappen:
-Ga na wie van je medewerkers een Werkgeversverklaring nodig heeft bij het werken voor JAR
-De Eigen verklaring moeten medewerkers zelf invullen voor de periode of het moment dat ze binnen de avondklok buiten moet zijn

Let erop medewerkers moeten ze beiden bij zich te hebben, anders riskeren ze een boete van €95

#avondklok #Werkgeversverklaring # WerkgeversverklaringAvondklok #EigenverklaringAvondklok

Weekkalender + Feestdagen 2021

 

 De jaarkalender voor 2021 is weer bekend. What 2 know met betrekking tot de feestdagen:
-Er is geen wettelijk recht op een vrije dag op een Feestdag
-In de cao, bedrijfseigen regeling of arbeidsovereenkomst is vastgelegd of je vrij bent op feestdagen. Als ambtenaar ben je altijd vrij op Koningsdag
-Let op bij betalings- of reactietermijnen; een termijn die op een zaterdag, zondag of feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of feestdag is.

Het overzicht van de algemeen erkende feestdagen voor 2021:
* 1 Januari 2021-Nieuwjaarsdag-Vrijdag
* 4 + 5 April 2021-Pasen-Zondag + Maandag
* 27 April 2021-Koningsdag-Dinsdag
* 5 Mei 2021-Bevrijdingsdag-Woensdag
* 13 Mei 2021 Hemelvaartsdag-Donderdag
* 23 + 24 Mei 2021-Pinksteren-Zondag + Maandag
* 25 + 26 December 2021-Kerst-Zaterdag + Zondag

Bijgevoegd is de weekkalender van 2021 met weeknummers en vastgestelde feestdagen voor 2021, altijd handig :)

#feestdag #weekkalender #2021 #weekkalender2021 #nieuwjaarsdag #pasen #koningsdag #bevrijdingsdag #hemelvaart #pinksteren #kerst #kerst2021

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat medewerkers na de AOW-gerechtigde leeftijd nog (deels) willen blijven werken. Wetgeving maakt dit met beperkte risico’s mogelijk, zodat je waardevolle kennis in huis kan houden.

Wat is er anders:

-Na de AOW-gerechtigde leeftijd kun je nog 6 tijdelijke contracten binnen 4 jaar afsluiten. Hierna is alleen een vast contract mogelijk. Als je 6 maanden + 1dag onderbreekt kun je weer een nieuwe keten van 6 contracten in 4 jaar aangaan.
-Bij het aflopen van een contract is er geen transitievergoeding verschuldigd
-Bbij ziekte hoeft er maar 13 ipv 104 weken doorbetaald te worden (vanaf volgend jaar2021 wordt dit verlaagd naar 6 weken). 

-Alle werknemersverzekeringen komen te vervallen (AOW & WIA) of niet van toepassing en hoeft er geen pensioenpremie meer te worden afgedragen.

-Ontvangt je werknemer al AOW of pensioen zorg dan dat de loonheffingskorting op Nee wordt gezet om nabetaling van belasting te voorkomen.

Veel voordelen dus om je oudere werknemers nog in te zetten, win-win!

#AOW #ziekte #ouderen #ouderewerknemer #HR #HRAdviesOnline #HumanResources | www.HRAdviesOnline.com ღ  #werknemersverzekeringen #ziekte 

Loopbaan- en ontwikkeladvies

Van 1 tot en met 30 september 2020 kan er weer Slim-Subsidie worden aangevraagd voor 4 onderwerpen waaronder loopbaan- en ontwikkeladvies.

Loopbaan- of ontwikkeladviezen kunnen worden gegeven om te kijken naar het huidige werk van de medewerker

en het toekomstperspectief daarvan. Vaardigheden en kwaliteiten van je medewerker worden inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstmogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt.

Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Als werkgever is het behulpzaam voor de strategische planning van je bedrijf. Zijn jullie als bedrijf hiermee bezig is een mooi startpunt de Profile Dynamics analyse. Deze geeft goed inzicht in de drijfveren en natuurlijke motivatie van je medewerkers. Mocht je hier meer van willen weten stuur dan een mail op [email protected] of neem contact op via 06-41894859.

#loopbaanadvies #loopbaanbegeleiding #ontwikkeladvies #SLIM

NL Leert Door->grens bereikt voor Loopbaanadvies, Online trainingsmogelijkheden wel mogelijk

Vanaf 1 augustus 2020 was het mogelijk om gratis een ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur te vragen. Er zijn zo veel aanvragen geweest dat de grens van 22.000 al is bereikt. Er komt nog wel extra budget beschikbaar in 2021 om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt door onder meer scholing en ontwikkeladviezen. Voor nu is het wel altijd mogelijk om een afspraak te maken met een adviseur van het Leerwerkloket. Dit is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV.
Onder NL Leert Door is er nog wel Online training beschikbaar. Zie voor het overzicht online trainingen, cursussen, webinars en beroepskeuzetesten: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/ontwikkelen-en-cursusaanbieders

1. JobOn: e-community voor en door werkzoekenden
2. WERK-portal: e-learning voor meer kans op (behoud van) werk
3. Loopbaancentraal: Aandacht voor de volgende stap in je loopbaan
4. Hive: Community voor vaardigheden als ‘’Leren leren’’ tot digitale vaardigheden
5. Ozone: Online training gericht op de technische sector
6. Alles uit jezelf: ervaringen van collega-ambtenaren
7. Studytube: 250 trainingen en 500 microlearnings
8. AI-cursus: toegankelijk programma over kunstmatige intelligentie
Per gemeente is bepaald van welke aanbieders je gebruik kan maken, dus informeer bij de betreffende opleider of je je medewerkers het kan aanbieden.
#now3 #training #onlinetraining #techniek #kennis #microlearning #HR 


Gratis ontwikkeladvies

Van 1 augustus tot en met 31 december kunnen werknemers,  zzp’ers en werkzoekenden een ontwikkeladvies aanvragen bij een erkende loopbaanadviseur. Het ontwikkeladvies valt binnen de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’, een aanvullende regeling bij het tweede tijdvak van de NOW 2.0. Maak je als bedrijf gebruik van de NOW 2.0 word je verplicht je werknemers te scholen of een ontwikkeladvies te faciliteren.

Met een ontwikkeladvies krijgen werknemers inzicht in zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt, welke opleiding het beste bij iemand zou passen en waar nodig hulp bij het zoeken naar ander werk door verlies van werk. De loopbaanadviseur vraagt na afronding subsidie aan bij het SZW. Per afgerond ontwikkeltraject wordt €700 beschikbaar gesteld, er is ruimte voor 20.000 trajecten.

#loopbaanadvies #subsidie #NOW #training #ontwikkeladvies #ontwikkeling #leren #Corona

Kleine tips voor Groot werkgeluk

Werkgeluk is een hot item tegenwoordig. Met welke geluksgewoontes bereik je meer geluk in je werk:

- Benoem successen van de week in werkoverleg
- Doe elke dag iets aardigs voor een collega
- Maak oogcontact en toon interesse in collega’s
- Doe waar je goed in bent
- Wissel uitdagende taken af met meer eenvoudige
- Spreek eens iemand aan die je normaal niet spreekt
- Zet je werkmail thuis uit

#werkgeluk #geluksgewoontes #tips #tipsvoorwerkgeluk #doenwaarjegoedinbent

Corona & Thuiswerken

Door de Corona-crisis zijn veel medewerkers thuis gaan werken. De voordelen hiervan zijn zodanig, dat ⅓ dit blijvend wil gaan doen. Zelf vond ik het ook wel prettig, maar ik werk bij voorkeur het grootste gedeelte op kantoor. Ik ga voor 🧡, wat kies jij?
#kantoor #thuiswerken

Info over de AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen. Je krijgt AOW als u verzekerd bent geweest en de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Per verzekerd jaar bouw je 2% een deel AOW op voor later. Om de volledige AOW te krijgen heb je 50 jaar opbouw nodig, de opbouw begint 50 jaar voor je AOW-leeftijd. Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum, dit is te berekenen op https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd . Voor nu is de leeftijd tot en met 2025 definitief vastgesteld. Als je geboren bent na 31 december 1958 is je AOW-leeftijd nog niet bekend (wel minimaal 67 jaar). Check ieder jaar in januari wat je AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend.

Vier maanden voor ingang kun je de AOW aanvragen bij het SVB met je DigiD. Woon je in het buitenland is dit 6 maanden.

De hoogte van je AOW is afhankelijk of je alleen of samen woont en of je altijd in Nederland hebt gewoond en gewerkt.

As je naast je AOW geen ander pensioen krijgt en geen volledige AOW krijgt kan het zijn dat je een aanvulling krijgt op je AOW.

Over de AOW wordt loonheffing ingehoudn en een bijdragen voor de Zorgverzekeringswet. Over de AOW ontvang je in mei elk jaar 8% vakantiegeld.

 

#AOW #pensioen #SVB

Vakantiegeld niet uitbetalen alleen mogelijk met instemming medewerker

Vakantiegeld is een wettelijk recht. Veel bedrijven hebben het momenteel zwaar, maar het eenzijdig inhouden van het vakantiegeld kan niet zomaar. Zeker niet omdat veel ondernemers nu steun vanuit de overheid krijgen om de salarissen door te betalen. Uit onderzoek van de CNV blijkt dat 8% momenteel geen vakantiegeld krijgt uitgekeerd.

In overleg met je medewerker is vaak veel te bereiken bij uitstel op vrijwillige basis mocht je bedrijf momenteel te maken hebben met een sterk omzetverlies of een probleem met de cashflow. Vraag je medewerkers of de betaling uitgesteld mag worden en laat je medewerker hiervoor tekenen. 

Met bedrijven die toch geen vakantiegeld uitbetalen gaat het CNV eerst in gesprek om een oplossing te bespreken.

#vakantie #vakantiegeld #cnv #ONS #HR #hradviesonline 

Rechten voor medewerkers in Corona-tijd:


Als werkgever in de knel door de huidige maatregelen? Wat mag wel, wat mag niet op een rijtje:

-Een salariskorting of loonoffer vragen van je medewerkers kan niet zomaar, ook niet als je failliet dreigt te gaan. Eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen kan alleen met individuele instemming van een medewerker. Bij minder loon wordt bij een eventueel faillissement ook de uitkering van de betreffende medewerker lager, minder pensioenopbouw en minder vakantiegeld dus denk hier goed over na. Voer het nooit eenzijdig en onder druk door, maar ga in gesprek met je medewerkers

-Als je gebruik hebt gemaakt van de NOW-regeling kon je medewerkers niet ontslaan. Hier komt per 1 juni verandering in. De regeling van loonsubsidie wordt verlengd, maar de boete op het ontslaan van medewerkers verdwijnt. De coronacrisis duurt langer dan verwacht en bedrijven moeten kunnen herstructureren om andere banen te behouden.

-Een medewerker kan al ingeplande vrije dagen niet eenzijdig terugdraaien. Werkgevers kunnen aan de andere kant hun personeel niet verplichten vrije dagen op te nemen op momenten dat het rustig is.


#Corona #vrij #vakantie #NOW #loonsubsidie #werkgever #personeel #medewerkers #arbeidsvoorwaarden 

Kinderopvang in Coronatijd:

Door de maatregelen van het RIVM kan het een lastige tijd zijn als je nu kleine kinderen hebt. Als medewerkers niet of niet volledig thuis kunnen werken moeten ze mogelijk vakantie- of verlofdagen opnemen. 

Als een werknemer ineens opvang moet regelen voor thuisblijvende kinderen kan de medewerker calamiteitenverlof opnemen voor de tijd die nodig is om het dringende probleem op te lossen. Het verlof is bedoeld voor een niet meer dan enkele dagen. Gezien de opvang nu vaak wat structureler nodig is zullen werknemer en werkgever in overleg moeten over het opnemen van vakantiedagen of ouderschapsverlof

Als een kind ziek thuis kan een medewerker zorgverlof opnemen als hij de enige is die deze zorg kan geven. Kortdurend zorgverlof is maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidsduur per jaar, waarbij minimaal 70% van het loon wordt doorbetaald. Tijdens langdurend zorgverlof – dat jaarlijks maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur bedraagt – hebben medewerkers geen recht op salaris. Op Rijksoverheid.nl staat de uitleg over de verschillende soorten verlof, in de cao of een bedrijfseigen reglement kan hier positief van worden afgeweken.

#RIVM #kinderopvang #vakantie #verlof #zorgverlof #calamiteitenverlof

 

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Part 1:


De NOW is een tijdelijke subsidie voor loonkosten en compenseert werkgevers gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging voor 3 maanden) tot 90% van de loonkosten. De werkgever betaalt het loon voor 100% door.


Deze voorwaarden gelden:

• Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

• De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.

• De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

• De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.


Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Dit werkt als volgt:

• als 100% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

• als 50% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

• als 25% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Part 2:


UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt achteraf een correctie plaats als er een daling van de loonsom heeft plaatsgevonden.


Je kunt de aanvraag nog niet indienen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.


Wat te doen met reeds ingediende aanvragen?

- Werkgevers die al een vergunning hebben ontvangen moeten gebruik maken van de eerste vergunning van 6 weken en komen daarna pas in aanmerking voor de nieuwe regeling

- Alle reeds ingediende verzoeken voor de Regeling Werktijdverkorting worden automatisch omgezet naar de nieuwe Regeling. Wijziging of aanvulling is eveneens mogelijk en aanvulling zal nodig zijn.

- De datum van de WTV-aanvraag is niet van invloed op de hoogte van de te ontvangen tegemoetkoming.

 Hoe zorg je ervoor dat medewerkers happy zijn; 10 Factoren die werkgeluk bepalen

 Er zijn veel onderzoeken gedaan naar werkgeluk. Het lijkt een abstract begrip, maar is  goed concreet te maken. 

10 verschillende factoren die Werkgeluk positief beïnvloeden:
 -Een fijne werkomgeving
 -Ruimte tot groei en leren
 -Het benutten van talenten
 -Fijne collega’s, onderling goede relaties
 -Identiteit van de organisatie
 -Zinvol werk
 -Structuur
 -Vrijheid om te handelen
 -Goede relatie met leidinggevende
 -Eerlijke beloning
 
 Belangrijk dus om met onderwerpen als Talent Management, Medewerkerstevredenheidsonderzoek of het bepalen van Drijfveren aan de slag te gaan. Met Profile Dynamics kun je de drijfveren van je medewerkers achterhalen, zie https://www.hradviesonline.com/profile-dynamics/ voor meer informatie.


 #Werkgeluk #TalentManagement #Medewerkerstevredenheidsonderzoek #drijfveren #ProfileDynamics #Happy 

 

 

ᖇOKEᑎ Oᑭ ᕼET ᗯEᖇK; EEᑎ ᑎO-GO ᑭEᖇ 2022

Alle rookruimtes in Nederland moeten in 2022 sluiten. Volgend jaar zijn de rookruimtes in het onderwijs, de zorg, de cultuur- en sportsector en overheidsgebouwen aan de beurt en vanaf 2022 volgt het bedrijfsleven. Werkgevers zijn op basis van wetgeving verplicht om roken op alle werk- en pauzeruimtes te verbieden, omdat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek (inclusief plekken als de gang, de lift en het magazijn). Werkgevers zijn nu al vrij om de procedure rondom roken aan te passen waaronder het afschaffen van rookpauzes zo lang het redelijk is. 

Een bedrijfsauto moet ook rookvrij zijn en blijven en hierop worden geïstrueerd door de werkgever. Het niet instellen van het rookverbod kan leiden tot een boete van €600 voor de eerste overtreding tot €4500 voor de vierde overtreding.
#roken #rokenophetwerk #bedrijfsleven #overheid #wetgeving

 

ᐯᗩᑎᗩᖴ 2 ᗰᗩᗩᖇT 2020 ᔕᒪIᗰ-ᔕᑌᗷᔕIᗪIEᖇEGEᒪIᑎG

Voor MKB-bedrijven is er een nieuwe subsidie, de SLIM. Hiermee kunnen mkb'ers subsidie aanvragen voor een aantal initiatieven met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers als het ontwikkelen van een methode die de leercultuur verbetert, loopbaanadviezen of ontwikkelmogelijkheden. Het maximale subsidiebedrag is voor de meeste organisaties € 24.999. De subsidie kan worden aangevraagd van 2 maart tot en met 31 maart 2020, later volgt nog 1 periode waarin subsidie kan worden aangevraagd. Kleine organisaties krijgen 80% vergoed van het subsidiabele bedrag, middelgrote bedrijven 60%. Als er te veel subsidie wordt aangevraagd volgt een loting. De subsidie moet voor aanvang van het ontwikkeltraject worden aangevraagd.

De drijfverentest van HRAdviesOnline.com valt onder de subsidie als het onderdeel van het ontwikkelplan is. Hiermee krijg je inzicht in de sterke en minder sterke kanten van je medewerkers, hun motivatie en waar je ze verder in kan ontwikkelen.

#StimuleringsregelingLerenenontwikkelen #SLIM #Training #Studie #MKB #subsidie #Profiledynamics #drijfverentest #ontwikkeling #ontwikkelen #motivatie

 

IᑎGᖇEᗪIëᑎTEᑎ ᐯOOᖇ ᔕᑌᑕᑕEᔕᐯOᒪᒪE ᐯEᖇᗩᑎᗪEᖇIᑎG:

Om tot succesvolle verandering te komen is het model van Knoster een handig hulpmiddel om knelpunten inzichtelijk te krijgen en te voorkomen:

-Zonder Visie is er onduidelijkheid en wordt Verwarring gecreëerd 
-Zonder Urgentie/noodzaak geen acceptatie en stuit je op Weerstand
-Zonder Plan van aanpak is er geen focus en krijg je Chaos
-Geen Middelen leidt tot Frustratie
Het niet beschikken over de juiste -Competenties leidt tot onzekerheid en Angst
Consensus van je medewerkers is nodig om sabotage te voorkomen: Ja zeggen-Nee doen of uitstelgedrag

Zorg voor voldoende aanwezigheid en zichtbaarheid van de verschillende ingrediënten voor een succesvol veranderingstraject!
#Knoster #verandertraject #visie #urgentie #planvanaanpak #middelen #competenties #consensus #training #vaardigheden

Oᗰ ᕼET ᒍᗩᗩᖇ ᗰEE ᑌIT TE ᒪᑌIᗪEᑎ:
Een functieomschrijving als ode aan alle (werkende) moeders ;) Allemaal een fijne jaarwisseling gewenst! #functieomschrijving #moeder #workingmom #workingmoms

ᕼOE TE OᑎTᔕTᖇEᔕᔕEᑎ, ᐯIᒍᖴ TIᑭᔕ ᐯᗩᑎ EᖇIᑕ ᔕᑕᕼEᖇᗪEᖇ:

#luistermuziek

#beweeg

#leer

#slaap

Nee tegen #multitasken

ᗯᗩᗷ: ᗯᗩᑎᑎEEᖇ ᗷIᒍ EEᑎ ᐯᗩᔕT ᑕOᑎTᖇᗩᑕT TOᑕᕼ EEᑎ ᕼOGE ᗯᗯ-ᑭᖇEᗰIE!


Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers minder WW-premie voor werknemers met een vast contract. De sectorpremie vervalt hiermee Er is sprake van een vast contract als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is. Het verschil tussen de soorten contracten is 5%.

Daarnaast is de lage WW-premie van toepassing bij:

-Werknemers onder de 21 jaar die maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond heeft gekregen

-BBL-Leerlingen

-Werkgevers die een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.


Bij veel werkgevers nog onbekend, maar in 2 gevallen is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing:

-Als het contract uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt

-Als 30% meer uren worden verloond dan in het contract staat vermeld (contract van 20 uur, maar je werkt 34 uur per week in de praktijk)

Dit wordt achteraf verrekend, dus zorg ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan.


#WAB #WWpremie #BBL #contract #oproepovereenkomst

EIᑎᗪE ᔕᒪᗩᑭEᑎᗪ ᗪIEᑎᔕTᐯEᖇᗷᗩᑎᗪ

De Hoge Raad wil dat de slapende dienstverbanden worden afgeschaft, dit is uit jurispredentie duidelijk geworden. 

Langdurig zieke 
medewerkers worden nu na 2 jaar ziekte onbetaald in dienst gehouden om betaling van de transitievergoeding te voorkomen. Tijdens de eerste twee jaar ziekte van medewerkers mogen deze niet worden ontslagen en moet het salaris worden doorbetaald. Na de 2 jaar stopt de verplichting van loondoorbetaling en mag het dienstverband worden beëindigd met betaling van transitievergoeding. 

Werkgevers worden vanaf 1-1-2020 gecompenseerd voor deze transitievergoeding. Deze wordt door het UWV binnen 6 weken uitbetaald. Voor oude zaken vanaf 1-7-2015 wordt ook een compensatie gegeven, de afhandeling door het UWV duurt hierbij circa 3 maanden; nieuwe zaken gaan hierop voor. 

Als een werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om een medewerker toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op terugkeer in het werkproces, kan een dienstverband toch slapend worden gehouden.


Tijdens dit slapende dienstverband moet de werkgever er nog steeds voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan als er passend werk beschikbaar is (re-integratie). Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt de betreffende medewerker ook meegenomen in het afspiegelingsbeginsel.

Wordt een medewerker alsnog ontslagen na een slapend dienstverband telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt niet vergoed, al kun je met de medewerker natuurlijk afspreken in de vaststellingsovereenkomst deze aanvullende vergoeding niet mee te nemen. Let er op dat ook al wordt er geen loon betaald, de medewerker officieel nog wel in dienst is. Denk er dan aan de betreffende medewerker ook mee te nemen in zaken als een kerstpakket of een uitnodiging voor een bedrijfsfeest.

#HogeRaad #transitievergoeding #jurispredentie #kerstpakket #bedrijfsfeest #ziekte #HR #HRAdviesOnline #HumanResources #vaststellingsovereenkomst #afspiegelingsbeginsel www.HRAdviesOnline.com  
 

 

EᒪᗰO: EᑎOᑌGᕼ, ᒪET’ᔕ ᗰOᐯE Oᑎ!

Vandaag las ik hierover en vond het een leuke methode om te delen, maak in vergaderingen voortaan gebruik van ELMO!
ELMO staat voor Enough, Let’s Move On.
ELMO wordt veel gebruikt in Scrumteams om te lange discussies, monologen of dialogen in het team te stoppen. 

ELMO is een makkelijke manier om iemand af te kappen als discussies te lang duren en je er niet verder in komt.
Gooi ELMO in de groep en iedereen weet dat het volgende onderwerp aan de beurt is. Ik ga op zoek naar een ELMO-knuffelpop! :D

#ELMO #EnoughLetsMoveOn #Scrum #Scrumteams #team #vergadering

 

 

ᐯIᑎᗪ ᗪE ᒍᑌIᔕTE ᗰEᗪEᗯEᖇKEᖇ ᐯOOᖇ ᒍOᑌᗯ ᐯᗩᑕᗩTᑌᖇE

De arbeidsmarkt staat onder spanning. Met deze tips zorg je ervoor dat je de kans vergroot om de juiste kandidaten aan te trekken voor je bedrijf:

 

Vacaturetekst:

Gebruik in je vacature een duidelijke functietitel en stem de tekst af op de doelgroep waarvoor je schrijft. Zorg voor een overzichtelijke opbouw en kort maar krachtige tekst. Geef de gewenste opleiding en ervaring duidelijk aan in de eisen. Beschrijf waarom jouw organisatie de leukste is om voor te werken en vermeld de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Verspreiding:

Deel je vacature op gratis vacaturesites als Indeed en Jobbird of sponsor vanaf €3 per dag voor meer bereik.

Gebruik je Social Media om de vacature onder de aandacht te brengen en vraag medewerkers deze te delen voor gratis meer bereik.

Beloon medewerkers die geschikte kandidaten uit hun netwerk aandragen, zie voor voorbeeld beleid: HRAdviesOnline.com

 

Reageren:
Zorg dat je bij geschikte kandidaten snel reageert. Goede kandidaten hebben vaak meerdere opties

 

Geen tijd om het zelf te doen?

Via een werving en selectiebureau kun je je vacature uitbesteden zodat zij voor je op zoek gaan naar dé geschikte kandidaat voor je functie. Gemiddeld betaal je hier 20-25% over het jaarsalaris inclusief vakantiegeld voor. HRAdviesOnline.com helpt hier graag in verder tegen een sterk concurrerende fee van 10%. Door de online aanpak geschikt voor vacatures in heel Nederland.

 

#Werving #Vacature #Vacaturetekst #Recruitment #Referralrecruitment #HR #HumanResources | https://www.hradviesonline.com/recruitment/

 

 

OᑭᖇOEᑭᑕOᑎTᖇᗩᑕTEᑎ & ᗪE ᗯᗩᗷ:

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert er veel voor oproepkrachten. Vanaf 1 januari 2020 is er een oproepcontract:

 • Als een medewerker geen salaris ontvangt wanneer er niet wordt gewerkt
 • Als het aantal uren werk per periode niet is vastgelegd
 • Als het loon per periode verschilt en direct wordt uitbetaald 

Bij het aangaan van een oproepovereenkomst wordt verplicht om dit op de loonstrook te vermelden.

Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen voor het werk, mits anders vastgelegd in de cao. De oproep moet schriftelijk, per e-mail of via Whatsapp gedaan worden. Als de werktijden veranderen of de werkgever binnen 4 dagen afzegt heeft de oproepkracht recht over het volledige loon over de oorspronkelijk ingeplande uren. 
Na een jaar kan de oproepkracht aanspraak maken op vaste uren, hiervoor moet een aanbod gedaan worden vanuit de werkgever. Doe je als werkgever geen aanbod heeft de medewerker rechts op salaris over de uren die zouden zijn gemaakt als het aanbod wel was gedaan.


Als de werknemer geen vast aantal uren wil kan een nieuw oproepcontract worden aangeboden. Leg hierin wel vast dat er een aanbod is gedaan voor een vaste arbeidsomvang, maar dat de medewerker dit niet heeft geaccepteerd.


Heb je nu medewerkers in dienst als oproepkracht die per 1 januari 2020 een jaar of langer als oproepkracht werken ben je verplicht voor 1 februari 2020 een contract met vaste uren aan te bieden. Er ontstaat ook recht op een contract voor vaste uren als je na een eerder oproepcontract van een jaar de medewerker binnen 6 maanden na afloop van het contract opnieuw in dienst neemt of als je opvolgend werkgever bent, bijvoorbeeld bij overname van een uitzendkracht die al voor je bedrijf werkzaam was. Voor seizoensarbeid kunnen in de cao andere afspraken zijn afgesproken. 


#cao #WAB #wetarbeidsmarktinbalans #wetgeving #HR #hradvies #arbeidsrecht #oproepcontract #uitzendkracht #oproepkracht

 

ᖴᗩᔕEᔕ ᒪEEᖇᑭᖇOᑕEᔕ:

In een leerproces doorloop je verschillende fases van Onbewust Onbekwaam naar Onbewust Bekwaam. Door oefening gaat het geleerde gemakkelijker, tenslotte lijkt het na een bepaalde tijd vanzelf te gaan.

Fase 1 Onbewust onbekwaam:
De stap nemen om iets nieuws te gaan leren, zonder dat je weet of het makkelijk of moeilijk gaat zijn, bijvoorbeeld beginnen met rijles.

Fase 2 Bewust onbekwaam: Tijdens het oefenen van een nieuwe vaardigheid ervaar je wat het leerproces inhoudt. In het voorbeeld van de auto kan het combineren van schakelen, borden kijken en op de weg letten tegelijkertijd best ingewikkeld zijn.

Fase 3. Bewust bekwaam: Door oefening ervaar je dat het geleerde je makkelijker afgaat. Je hebt je rijbewijs gehaald en weet hoe alles werkt, maar het in de praktijk brengen gaat nog niet op automatisme.

Fase 4. Onbewust bekwaam: Na een bepaalde tijd lijkt het geleerde vanzelf te gaan en wordt het een vanzelfsprekendheid. Op de weg letten en intussen gezellig kletsen met vrienden terwijl je de navigatie volgt gaat als vanzelf.

Als je je bewust bent van deze fases in leren en veranderprocessen op het werk herken je bij medewerkers (of bij jezelf) wel waar weerstand kan ontstaan en kun je hierop anticiperen. Bijvoorbeeld bij de introductie van een nieuwe werkwijze of het doorvoeren van wijzigingen in het werkproces als gevolg van wetswijzigingen. 

Als leidinggevende kun je een nog onbekwame medewerker in fase 1 begeleiden met instructies, in de volgende fases gebruik je overtuigen, overleggen en delegeren.
Geef medewerkers voldoende autonomie en toets waar ze middelen of begeleiding nodig hebben, zodat er ruimte voor eigenaarschap is en draagkracht ontstaat. Bewustzijn en voldoende aandacht voor elke fases in het leerproces zorgt voor een beter leerproces en minder weerstand op verandering. 

#onbewustonbekwaam #bewustonbekwaam ##bewustbekwaam ##onbewustbekwaam #leren #blijvenleren #groei #HR #vaardigheid #succes #veranderen #verandertraject #ontwikkelen #ontwikkeling #draagkracht #leercirkel #Maslow #leercirkelMaslow

ᔕTᗩᑭ-ᗷᑌᗪGET:

Het kabinet wil meer  aandacht voor een leven lang ontwikkelen. Daarom wordt de bestaande fiscale scholingsaftrek vanaf 2020 vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen jaarlijks tot 200.000 mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon. Aanmelden is laagdrempelig; je hoeft je alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding je wil volgen. Veel opleidingen en cursussen komen in aanmerking. Het budget wordt na goedkeuring direct uitbetaald aan het trainingsinstituut.


Om de mensen te bereiken die het minst gebruik maken van bijscholing kijken ministers Koolmees en Van Engelshoven of ze loopbaanadviseurs kunnen gaan inzetten om mensen te helpen bepalen welke opleiding zinvol is

#opleiding #STAP #STAPbudget #scholingsaftrek #StimulansArbeidsmarktPositie #training #cursus #bijscholing

ᖇOOKᐯᖇIᒍ ᗷEᒪEIᗪ:

Bedrijven worden vanaf 2020 verplicht om HR-beleid te voeren om organisaties rookvrij te krijgen. In tussenstappen moet roken steeds minder ‘normaal’ worden gemaakt. Het bestaande rookverbod wordt uitgebreid naar rookvrije schoolterreinen en verbod op de e-sigaret. Bedrijfsartsen zullen tools aan gaan bieden om te stoppen met roken. #rookvrij #rookvrij2020 #stoppenmetroken

ᗩᗪᐯIEᔕ ᗩ-G:

De A-G heeft advies uitgebracht met betrekking tot het aanhouden van een slapend dienstverband; dienstverbanden die na 2 jaar ziekte niet worden beëindigd, maar blijven voortbestaan. Bij langdurige ziekte heeft een werkgever hoge kosten en daarnaast wordt bij beëindiging een transitievergoeding betaald. Deze vergoeding wordt inmiddels gecompenseerd door de Wet compensatie transitievergoeding.

 

De A-G adviseert dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel gehouden is om in te stemmen met redelijke voorstellen tot beëindiging van het (slapend) dienstverband. Hier zijn wel uitzonderingen op, waardoor het per case beoordeeld moet worden:

 

-In het geval er nog reële re-integratie mogelijkheden bestaan;

-Als er financiële problemen ontstaan door het voorfinancieren van de transitievergoeding

-Indien de transitievergoeding niet of gedeeltelijk gecompenseerd wordt, afhankelijk aan wie dat debet is

-Mogelijke andere belangen

 

Wetcompensatietransitievergoeding #re-integratie #transitievergoeding #A-G #slapenddienstverband

 

 

ᑭᖇIᑎᔕᒍEᔕᗪᗩG 2019:

De troonrede met het regeringsbeleid is vandaag bekend gemaakt. De belangrijkste veranderingen op werkgebied voor 2020:

-Naar verwachting groeien de cao-lonen in 2019 en 2020 met 2,5 procent.

-Er zijn hervormingen afgesproken om de Nederlandse pensioenen klaar te maken voor de toekomst. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid van werkenden om ze gezond de pensioendatum laten bereiken.

-Het kabinet gaat mogelijkheden onderzoeken om meer te investeren in kennisontwikkeling, research & development, innovatie en infrastructuur om het verdienvermogen van Nederland te vergroten. Dit staat onder druk door onder andere vergrijzing en lagere productiviteitsgroei. De samenleving en economie zien er in de toekomst anders uit waar op ingespeeld zal worden.

-Voor zzp’ers wordt een minimumtarief van €16 ingesteld per 2021. De zelfstandigenaftrek van zzp’ers wordt in 8 jaar verlaagd van €7.280 naar €5.000. 

-De arbeidskorting voor alle werkenden met een inkomen tussen de €10.000 en €98.000 in 3 stappen van een jaar verhoogd. Voor medewerkers met een inkomen tussen €20.000 en €35.000 wordt meer werken aantrekkelijker, omdat ze meer overhouden van het extra inkomen.

 

#prinsjesdag #prinsjesdag2019 #pensioen #duurzameinzetbaarheid #innovatie #zzp #zelfstandigenaftrek #innovatie #arbeidskorting | Foto door: @Maszcha


EEᑎ ᔕTEᖇK ᗯEᖇKGEᐯEᖇᔕᗰEᖇK:

Employer Branding gaat over het imago van jou als werkgever; je werkgeversmerk. Dit speelt een sterke rol of mensen bij je willen (blijven) werken of niet. 

Je imago wordt door veel factoren bepaald, het is een optelsom van onder andere het product of de dienst die wordt geleverd, wat het #MT en #medewerkers over het bedrijf vertellen, de communicatie van vacatures en Social Media. Het is goed om te achterhalen wat wat de opinie is over je bedrijf en of je deze positief kunt beïnvloeden.Een positief #EmployerBrand draagt bij aan effectievere #Recruitment tegen lagere kosten, gekwalificeerde, gemotiveerde kandidaten, medewerkers die langer verbonden blijven aan je organisatie, interne trots en #betrokkenheid en behoud van de huidige medewerkers (#onboarding). Alle reden om hier aandacht aan te besteden dus.Wat doe jij als organisatie aan #EmployerBranding, wat is jouw #Werkgeversmerk?

ᗩᖇᗷEIᗪᔕOᑎGEᔕᑕᕼIKT TIᒍᗪEᑎᔕ ᐯᗩKᗩᑎTIE:

Het is weer vakantietijd! Een heerlijke tijd, maar helaas kunnen medewerkers ook te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie, waardoor genieten er niet meer bij is. 

 

Hoe te handelen bij ziekmelden van medewerkers: 

-Ziekte tijdens vakantie moet uiterlijk binnen 24 uur gemeld worden aan de werkgever. Communiceer vooraf hoe je wil dat er wordt ziekgemeld: bij de leidinggevende, de arbodienst en/of HR. Geef de contactgegevens van de betreffende contactpersonen door; 

-De medewerker moet na de vakantie een doktersverklaring overleggen aan HR met het behandeladvies en de herstelverwachting. Bewijzen van behandeling dient de medewerker desgevraagd te kunnen overleggen; 

-Laat je medewerker na de vakantie direct oproepen bij de bedrijfsarts zodat de gezondheidstoestand achteraf kan worden beoordeeld en of de medewerker weer(gedeeltelijk) kan werken. De bedrijfsarts kan bepalen of de vakantiedagen als ziektedagen aangemerkt moeten worden. 

 

Neem de afspraken rondom ziekmelden tijdens vakantie ook op in het bedrijfsreglement en laat hiervoor tekenen. 

 

#bedrijfsarts #ziekte #arbeidsongeschiktheid #ziektijdensvakantie #ziekmeldentijdensvakantie #bedrijfsreglement #dokter #doktersverklaring

ᗩᗩᑎᑭᗩᔕᔕIᑎG ᗩOᗯ-ᒪEEᖴTIᒍᗪ ᗪEᖴIᑎITIEᖴ:

De wetgeving rondom AOW-leeftijd is definitief geworden voor medewerkers geboren voor 31 december 1957. De AOW-leeftijd zal minder snel stijgen dan eerder bepaald. De AOW-leeftijd van de groep geboren na 31 december 1957 is nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Voor elk jaar dat deze toeneemt wordt 8 maanden langer doorgewerkt.

-In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden

-In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
-In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden

-In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

Zelf je (geschatte) AOW-leeftijd berekenen kan door het ingeven van je geboortedatum via de website van het SZW.

#AOW-leeftijd #AOW

ᕼET ᐯOOᖇKOᗰEᑎ Eᑎ OᗰGᗩᗩᑎ ᗰET ᗷᑌᖇᑎOᑌT:

Burnout betekent letterlijk ‘opbranden’. De term burnout komt uit de drugs scène waar de term ‘to be burned out’ gebruikt wordt om aan te geven dat iemand compleet uitgeput is door drugs.

Bij Burnout is er sprake van drie factoren: emotionele uitputting, depersonalisatie (een cynische houding ten opzichte van collega’s) en het gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid (het gevoel heeft niet competent te zijn in het werken met andere mensen). Kenmerkend voor burnout is de vaak hoge betrokkenheid van de medewerker.

Accepteren dat je een burn-out hebt is voor veel medewerkers lastig, het overkomt namelijk altijd anderen. Wat kun je nu doen als je een burnout hebt en hoe voorkom je een nieuwe burnout:


-Hou een paar dagen bij wat je doet en hoeveel tijd dit kost. Bekijk dit later kritisch en beoordeel wat je beter had kunnen laten liggen of had kunnen delegeren.

-Evalueer je dagen door middel van een stoplicht. Je krijgt energie van dingen die je leuk vindt (groen). Als je langere tijd dingen doet die je energie kosten (oranje en rood) is de kans op burnout vrij groot. Als je vaak dingen doet waar je energie van krijgt bouw je genoeg reserve op om de dingen die je energie of veel energie kosten op te kunnen vangen. 

-Ga voor jezelf na waar je batterij van oplaadt en neem die tijd ook voor jezelf. Enkele tips: wandelen in de natuur, je telefoon een dagje uit, minder op Social Media, Netflix Bingewatch, lezen, een goed gesprek met een vriend(in), een dagje sauna, strand of shoppen. Ook meditatie, yoga, ontspanningsoefeningen en mindfulness kunnen helpen bij burnout klachten.

-Zorg voor voldoende beweging, als lopen, fietsen, al is het maar een half uur per dag. 

-Zorg voor structuur in je dag en slaap op regelmatige tijden. Vermijdt gebruik van drugs en alcohol.

-Ga voor jezelf na of je werk-prive balans goed is of dat (tijdelijke) wijzigingen hierin beter zouden zijn. Bespreek dit met je eventuele partner en werkgever.

-Om helder te krijgen waar je energie van krijgt in je werk en wat je energie kost kun je de Profile Dynamics drijfverentest doen. In deze online test met een tijdsinvestering van 20 minuten krijg je in een rapport helder uiteengezet wat je energie oplevert en wat je energie kost. Hiermee krijg je inzichtelijk of je op de juiste plek zit of dat je een aantal andere taken op je zou kunnen pakken binnen of buiten je werk. Het geeft je werkgever ook een leidraad hoe je het beste begeleid kan worden.


-Kijk of je jezelf herkent in 1 van de 7 burnout typen. Elk type heeft zijn eigen specifieke valkuil; wat is de eigen bijdrage in het tot stand komen van een burnout. 

Burnout | Valkuil
Vanitas | Is niet overtuigd van zijn eigen waarde voor zijn omgeving
Accomodatio | Heeft de neiging zich sterk aan te passen aan de ander
Praestare | Neemt geen verantwoordelijkheid voor zichzelf
Perfectio | Beschouwt de perfectie die wordt bereikt als maatgevend voor wie je bent als mens
Saccrificatio | Beschikt over een overdreven empathische betrokkenheid bij de medemens
Expectatio | Creëert een ideaalbeeld van de wereld en probeert dit ideaal met tomeloze energie te bereiken
Figura | Ziet constant beren op de weg bij het bereiken van welk doel dan ook

Het kan helpen op te schrijven in welke situaties je in je valkuil bent getrapt, zodat je dit beter gaat herkennen en beter kunt gaan aangeven waar je grenzen liggen.


-Overleg met een psycholoog, vraag een coach via je werk of zoek een alternatieve therapeut als een homeopaat of acupuncturist. In ieder geval iemand wiens aanpak bij je past. Blijf je klachten houden bespreek dan met je professional of er mogelijk een depressie speelt.Heb jij nog een goede tip die er niet bij staat? Mail dan naar [email protected]

blog

#burnout #burnoutvoorkomen

ᗰIᑎIᗰᑌᗰᒪOOᑎ 1-7-2019:

Per 1 juli 2019 stijgt het bruto wettelijk minimumloon naar €1.635,60 per maand. Voor jongeren geldt het minimumjeugdloon.

Het minimumuurloon hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie. Veel bedrijven kennen een eigen loonschaal of bedrijfseigen regeling met een salaris dat boven het minimumloon ligt. Als er geen cao van toepassing is moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen.

Als je loon lager is dan het minimumloon kun je je werkgever aanspreken op het verhogen van het loon en het met terugwerkende kracht betalen van achterstallig loon. Als het niet wordt aangepast kun je terecht bij de Inspectie SZW of ermee naar de kantonrechter gaan.

#mimimumloon #minimumjeugdloon #minimumloon2019

ᗯET IᑎᐯOEᖇIᑎG E᙭Tᖇᗩ GEᗷOOᖇTEᐯEᖇᒪOᖴ (ᗯIEG):

Onlangs is de wet WIEG ingevoerd voor extra geboorteverlof voor de partner: Geboorteverlof wordt vanaf begin 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof in de eerste vier weken na de bevalling opnemen.


Per 1 juli 2020 kunnen partners daarnaast binnen 6 maanden na de geboorte van het kind tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen met een uitkering vanuit het UWV van 70% van het dagloon (tot maximaal 70% van het maximumdagloon). Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Het verlof moet in hele weken worden aangevraagd. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.


Wordt het kindje op of ná 1 juli 2020 geboren, dan krijgt de partner recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.#WIEG #geboorteverlof #baby #kinderen

ᗪE ᑭIᖇᗩᗰIᗪE ᐯᗩᑎ ᒪEᑎᑕIOᑎI OᐯEᖇ ᗪE 5 ᖴᖇᑌᔕTᖇᗩTIEᔕ ᐯᗩᑎ TEᗩᗰᗯOᖇK:

1. Vertrouwen versus onkwetsbaarheid

De basis van de piramide van Lencioni, het fundament, bestaat uit vertrouwen. Wanneer dit fundament wegvalt zal het team uiteenvallen. Het leren kennen van teamleden is een goed begin. Op deze manier komen collega’s meer over elkaars privéleven te weten, hun normen en waarden en wordt het uitspreken van sterke of zwakke punten van iemand gemakkelijker.


2. Constructieve conflicten versus kunstmatige harmonie

Deze zorgen net als in een andere relatie voor een sterkere band, mits ze worden uitgesproken.Stevige discussies worden echter te vaak uit de weg gegaan, terwijl die juist bijdragen aan een goed functionerend team. 


3. Betrokkenheid versus vaagheid

Wanneer teamleden betrokken zijn schept dat duidelijkheid en steun. De mate van betrokkenheid van teamleden kan alleen hoog zijn wanneer de eerste twee levels van de piramide aanwezig zijn in het team. 


4. Verantwoordelijkheid versus lage standaard

In individuele zin komt het neer op het nemen van verantwoordelijkheid voor het gedrag, houding en resultaten. Verder heeft het team een verantwoordelijkheid als geheel.


5. Resultaten versus status en ego


Bron: https://www.toolshero.nl/leiderschap/piramide-van-lencioni/#

#Teamwork #Lencioni 

  

Het instellen van een Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 

Bedrijven met meer dan 50 medewerkers zijn verplicht een Ondernemingsraad in te stellen. Onder de vijftig medewerkers kan een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden opgericht als de meerderheid van de medewerkers dit vraagt of er kunnen Personeelsvergaderingen (PV) worden georganiseerd, waarbij directie de medewerkers regelmatig inspraak en informatie geeft. 

 

In het geval je als werkgever meerdere organisaties hebt moet elk bedrijf met minimaal 50 medewerkers een OR hebben. Zijn het meerdere bedrijven met minder dan 50 medewerkers per bedrijf mag dit een gezamenlijke OR zijn. 

 

De volgende medewerkers tellen mee voor de grens van 50 medewerkers:
-Fulltimers met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Parttimers met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Oproepkrachten met een contract voor (on)bepaalde tijd 

-Uitzendkrachten die ten minste twee jaar in dienst zijn 

 

Om stemgerechtigd te zijn moet je minimaal een half jaar in het bedrijf gewerkt hebben, om gekozen te kunnen worden minstens een jaar. De OR kiest zelf een (plaatsvervangend) voorzitter en secretaris. Het aantal OR-leden hangt af van de grootte van het bedrijf, het loopt uiteen van 5 leden (bij 50-100 medewerkers) tot een maximum van 25 leden ( bij meer dan 9000 medewerkers). 

 

#ondernemingsraad #ondernemingsraadverkiezingen #OR #personeelsvertegenwoordiging #PVT #personeelsvergadering #PV 

 Vaccinatie onder werktijd, wat zijn de consequenties

Werknemers worden momenteel opgeroepen voor coronavaccinaties. Van Je werknemer kun je verlangen dit buiten werktijd te plannen. Mocht dit niet kunnen kan hiervoor bijzonder verlof worden ingezet. Stel dat een werknemer iemand uit zijn directe omgeving moet begeleiden en is je werknemer de enige persoon die dit kan doen kan daarvoor kort zorgverlof worden gegeven. Met de werknemer kan ook worden overlegd of er vakantie-uren worden opgenomen, hij moet hier wel mee instemmen. 

In verband met bijwerkingen kan het slim zijn de werknemer te vragen de vaccinatie op vrijdag te plannen. Mochten er toch kortdurend ziekteklachten optreden en de werknemer hierdoor tijdelijk niet in staat zijn te werken valt dit onder ziekteverzuim. 

#corona #coronavaccin #vaccin #bijzonderverlof #zorgverlof 

Werkgeversverklaring Avondklok

De avondklok is ingevoerd. Als je voor het werk tussen 21.00 – 04.30 uur voor het werk buiten moet zijn heb je zowel de Werkgeversverklaring Avondklok als de Eigen verklaring Avondklok nodig.

De Avondklok geldt van 23 januari 21:00 uur tot 10 februari 4:30 uur. Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/vanaf-zaterdag-23-januari-geldt-een-avondklok voor de uitleg en beide formulieren, bij vragen hierbuiten kun je bellen naar 0800-1351.

Stappen:
-Ga na wie van je medewerkers een Werkgeversverklaring nodig heeft bij het werken voor JAR
-De Eigen verklaring moeten medewerkers zelf invullen voor de periode of het moment dat ze binnen de avondklok buiten moet zijn

Let erop medewerkers moeten ze beiden bij zich te hebben, anders riskeren ze een boete van €95

#avondklok #Werkgeversverklaring # WerkgeversverklaringAvondklok #EigenverklaringAvondklok

Weekkalender + Feestdagen 2021

 

 De jaarkalender voor 2021 is weer bekend. What 2 know met betrekking tot de feestdagen:
-Er is geen wettelijk recht op een vrije dag op een Feestdag
-In de cao, bedrijfseigen regeling of arbeidsovereenkomst is vastgelegd of je vrij bent op feestdagen. Als ambtenaar ben je altijd vrij op Koningsdag
-Let op bij betalings- of reactietermijnen; een termijn die op een zaterdag, zondag of feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of feestdag is.

Het overzicht van de algemeen erkende feestdagen voor 2021:
* 1 Januari 2021-Nieuwjaarsdag-Vrijdag
* 4 + 5 April 2021-Pasen-Zondag + Maandag
* 27 April 2021-Koningsdag-Dinsdag
* 5 Mei 2021-Bevrijdingsdag-Woensdag
* 13 Mei 2021 Hemelvaartsdag-Donderdag
* 23 + 24 Mei 2021-Pinksteren-Zondag + Maandag
* 25 + 26 December 2021-Kerst-Zaterdag + Zondag

Bijgevoegd is de weekkalender van 2021 met weeknummers en vastgestelde feestdagen voor 2021, altijd handig :)

#feestdag #weekkalender #2021 #weekkalender2021 #nieuwjaarsdag #pasen #koningsdag #bevrijdingsdag #hemelvaart #pinksteren #kerst #kerst2021

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat medewerkers na de AOW-gerechtigde leeftijd nog (deels) willen blijven werken. Wetgeving maakt dit met beperkte risico’s mogelijk, zodat je waardevolle kennis in huis kan houden.

Wat is er anders:

-Na de AOW-gerechtigde leeftijd kun je nog 6 tijdelijke contracten binnen 4 jaar afsluiten. Hierna is alleen een vast contract mogelijk. Als je 6 maanden + 1dag onderbreekt kun je weer een nieuwe keten van 6 contracten in 4 jaar aangaan.
-Bij het aflopen van een contract is er geen transitievergoeding verschuldigd
-Bbij ziekte hoeft er maar 13 ipv 104 weken doorbetaald te worden (vanaf volgend jaar2021 wordt dit verlaagd naar 6 weken). 

-Alle werknemersverzekeringen komen te vervallen (AOW & WIA) of niet van toepassing en hoeft er geen pensioenpremie meer te worden afgedragen.

-Ontvangt je werknemer al AOW of pensioen zorg dan dat de loonheffingskorting op Nee wordt gezet om nabetaling van belasting te voorkomen.

Veel voordelen dus om je oudere werknemers nog in te zetten, win-win!

#AOW #ziekte #ouderen #ouderewerknemer #HR #HRAdviesOnline #HumanResources | www.HRAdviesOnline.com ღ  #werknemersverzekeringen #ziekte 

Loopbaan- en ontwikkeladvies

Van 1 tot en met 30 september 2020 kan er weer Slim-Subsidie worden aangevraagd voor 4 onderwerpen waaronder loopbaan- en ontwikkeladvies.

Loopbaan- of ontwikkeladviezen kunnen worden gegeven om te kijken naar het huidige werk van de medewerker

en het toekomstperspectief daarvan. Vaardigheden en kwaliteiten van je medewerker worden inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstmogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt.

Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Als werkgever is het behulpzaam voor de strategische planning van je bedrijf. Zijn jullie als bedrijf hiermee bezig is een mooi startpunt de Profile Dynamics analyse. Deze geeft goed inzicht in de drijfveren en natuurlijke motivatie van je medewerkers. Mocht je hier meer van willen weten stuur dan een mail op [email protected] of neem contact op via 06-41894859.

#loopbaanadvies #loopbaanbegeleiding #ontwikkeladvies #SLIM

NL Leert Door->grens bereikt voor Loopbaanadvies, Online trainingsmogelijkheden wel mogelijk

Vanaf 1 augustus 2020 was het mogelijk om gratis een ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur te vragen. Er zijn zo veel aanvragen geweest dat de grens van 22.000 al is bereikt. Er komt nog wel extra budget beschikbaar in 2021 om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt door onder meer scholing en ontwikkeladviezen. Voor nu is het wel altijd mogelijk om een afspraak te maken met een adviseur van het Leerwerkloket. Dit is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV.
Onder NL Leert Door is er nog wel Online training beschikbaar. Zie voor het overzicht online trainingen, cursussen, webinars en beroepskeuzetesten: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/ontwikkelen-en-cursusaanbieders

1. JobOn: e-community voor en door werkzoekenden
2. WERK-portal: e-learning voor meer kans op (behoud van) werk
3. Loopbaancentraal: Aandacht voor de volgende stap in je loopbaan
4. Hive: Community voor vaardigheden als ‘’Leren leren’’ tot digitale vaardigheden
5. Ozone: Online training gericht op de technische sector
6. Alles uit jezelf: ervaringen van collega-ambtenaren
7. Studytube: 250 trainingen en 500 microlearnings
8. AI-cursus: toegankelijk programma over kunstmatige intelligentie
Per gemeente is bepaald van welke aanbieders je gebruik kan maken, dus informeer bij de betreffende opleider of je je medewerkers het kan aanbieden.
#now3 #training #onlinetraining #techniek #kennis #microlearning #HR 


Gratis ontwikkeladvies

Van 1 augustus tot en met 31 december kunnen werknemers,  zzp’ers en werkzoekenden een ontwikkeladvies aanvragen bij een erkende loopbaanadviseur. Het ontwikkeladvies valt binnen de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’, een aanvullende regeling bij het tweede tijdvak van de NOW 2.0. Maak je als bedrijf gebruik van de NOW 2.0 word je verplicht je werknemers te scholen of een ontwikkeladvies te faciliteren.

Met een ontwikkeladvies krijgen werknemers inzicht in zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt, welke opleiding het beste bij iemand zou passen en waar nodig hulp bij het zoeken naar ander werk door verlies van werk. De loopbaanadviseur vraagt na afronding subsidie aan bij het SZW. Per afgerond ontwikkeltraject wordt €700 beschikbaar gesteld, er is ruimte voor 20.000 trajecten.

#loopbaanadvies #subsidie #NOW #training #ontwikkeladvies #ontwikkeling #leren #Corona

Kleine tips voor Groot werkgeluk

Werkgeluk is een hot item tegenwoordig. Met welke geluksgewoontes bereik je meer geluk in je werk:

- Benoem successen van de week in werkoverleg
- Doe elke dag iets aardigs voor een collega
- Maak oogcontact en toon interesse in collega’s
- Doe waar je goed in bent
- Wissel uitdagende taken af met meer eenvoudige
- Spreek eens iemand aan die je normaal niet spreekt
- Zet je werkmail thuis uit

#werkgeluk #geluksgewoontes #tips #tipsvoorwerkgeluk #doenwaarjegoedinbent

Corona & Thuiswerken

Door de Corona-crisis zijn veel medewerkers thuis gaan werken. De voordelen hiervan zijn zodanig, dat ⅓ dit blijvend wil gaan doen. Zelf vond ik het ook wel prettig, maar ik werk bij voorkeur het grootste gedeelte op kantoor. Ik ga voor 🧡, wat kies jij?
#kantoor #thuiswerken

Info over de AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen. Je krijgt AOW als u verzekerd bent geweest en de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Per verzekerd jaar bouw je 2% een deel AOW op voor later. Om de volledige AOW te krijgen heb je 50 jaar opbouw nodig, de opbouw begint 50 jaar voor je AOW-leeftijd. Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum, dit is te berekenen op https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd . Voor nu is de leeftijd tot en met 2025 definitief vastgesteld. Als je geboren bent na 31 december 1958 is je AOW-leeftijd nog niet bekend (wel minimaal 67 jaar). Check ieder jaar in januari wat je AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend.

Vier maanden voor ingang kun je de AOW aanvragen bij het SVB met je DigiD. Woon je in het buitenland is dit 6 maanden.

De hoogte van je AOW is afhankelijk of je alleen of samen woont en of je altijd in Nederland hebt gewoond en gewerkt.

As je naast je AOW geen ander pensioen krijgt en geen volledige AOW krijgt kan het zijn dat je een aanvulling krijgt op je AOW.

Over de AOW wordt loonheffing ingehoudn en een bijdragen voor de Zorgverzekeringswet. Over de AOW ontvang je in mei elk jaar 8% vakantiegeld.

 

#AOW #pensioen #SVB

Vakantiegeld niet uitbetalen alleen mogelijk met instemming medewerker

Vakantiegeld is een wettelijk recht. Veel bedrijven hebben het momenteel zwaar, maar het eenzijdig inhouden van het vakantiegeld kan niet zomaar. Zeker niet omdat veel ondernemers nu steun vanuit de overheid krijgen om de salarissen door te betalen. Uit onderzoek van de CNV blijkt dat 8% momenteel geen vakantiegeld krijgt uitgekeerd.

In overleg met je medewerker is vaak veel te bereiken bij uitstel op vrijwillige basis mocht je bedrijf momenteel te maken hebben met een sterk omzetverlies of een probleem met de cashflow. Vraag je medewerkers of de betaling uitgesteld mag worden en laat je medewerker hiervoor tekenen. 

Met bedrijven die toch geen vakantiegeld uitbetalen gaat het CNV eerst in gesprek om een oplossing te bespreken.

#vakantie #vakantiegeld #cnv #ONS #HR #hradviesonline 

Rechten voor medewerkers in Corona-tijd:


Als werkgever in de knel door de huidige maatregelen? Wat mag wel, wat mag niet op een rijtje:

-Een salariskorting of loonoffer vragen van je medewerkers kan niet zomaar, ook niet als je failliet dreigt te gaan. Eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen kan alleen met individuele instemming van een medewerker. Bij minder loon wordt bij een eventueel faillissement ook de uitkering van de betreffende medewerker lager, minder pensioenopbouw en minder vakantiegeld dus denk hier goed over na. Voer het nooit eenzijdig en onder druk door, maar ga in gesprek met je medewerkers

-Als je gebruik hebt gemaakt van de NOW-regeling kon je medewerkers niet ontslaan. Hier komt per 1 juni verandering in. De regeling van loonsubsidie wordt verlengd, maar de boete op het ontslaan van medewerkers verdwijnt. De coronacrisis duurt langer dan verwacht en bedrijven moeten kunnen herstructureren om andere banen te behouden.

-Een medewerker kan al ingeplande vrije dagen niet eenzijdig terugdraaien. Werkgevers kunnen aan de andere kant hun personeel niet verplichten vrije dagen op te nemen op momenten dat het rustig is.


#Corona #vrij #vakantie #NOW #loonsubsidie #werkgever #personeel #medewerkers #arbeidsvoorwaarden 

Kinderopvang in Coronatijd:

Door de maatregelen van het RIVM kan het een lastige tijd zijn als je nu kleine kinderen hebt. Als medewerkers niet of niet volledig thuis kunnen werken moeten ze mogelijk vakantie- of verlofdagen opnemen. 

Als een werknemer ineens opvang moet regelen voor thuisblijvende kinderen kan de medewerker calamiteitenverlof opnemen voor de tijd die nodig is om het dringende probleem op te lossen. Het verlof is bedoeld voor een niet meer dan enkele dagen. Gezien de opvang nu vaak wat structureler nodig is zullen werknemer en werkgever in overleg moeten over het opnemen van vakantiedagen of ouderschapsverlof

Als een kind ziek thuis kan een medewerker zorgverlof opnemen als hij de enige is die deze zorg kan geven. Kortdurend zorgverlof is maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidsduur per jaar, waarbij minimaal 70% van het loon wordt doorbetaald. Tijdens langdurend zorgverlof – dat jaarlijks maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur bedraagt – hebben medewerkers geen recht op salaris. Op Rijksoverheid.nl staat de uitleg over de verschillende soorten verlof, in de cao of een bedrijfseigen reglement kan hier positief van worden afgeweken.

#RIVM #kinderopvang #vakantie #verlof #zorgverlof #calamiteitenverlof

 

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Part 1:


De NOW is een tijdelijke subsidie voor loonkosten en compenseert werkgevers gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging voor 3 maanden) tot 90% van de loonkosten. De werkgever betaalt het loon voor 100% door.


Deze voorwaarden gelden:

• Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

• De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.

• De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

• De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.


Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Dit werkt als volgt:

• als 100% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

• als 50% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

• als 25% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Part 2:


UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt achteraf een correctie plaats als er een daling van de loonsom heeft plaatsgevonden.


Je kunt de aanvraag nog niet indienen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.


Wat te doen met reeds ingediende aanvragen?

- Werkgevers die al een vergunning hebben ontvangen moeten gebruik maken van de eerste vergunning van 6 weken en komen daarna pas in aanmerking voor de nieuwe regeling

- Alle reeds ingediende verzoeken voor de Regeling Werktijdverkorting worden automatisch omgezet naar de nieuwe Regeling. Wijziging of aanvulling is eveneens mogelijk en aanvulling zal nodig zijn.

- De datum van de WTV-aanvraag is niet van invloed op de hoogte van de te ontvangen tegemoetkoming.

 Hoe zorg je ervoor dat medewerkers happy zijn; 10 Factoren die werkgeluk bepalen

 Er zijn veel onderzoeken gedaan naar werkgeluk. Het lijkt een abstract begrip, maar is  goed concreet te maken. 

10 verschillende factoren die Werkgeluk positief beïnvloeden:
 -Een fijne werkomgeving
 -Ruimte tot groei en leren
 -Het benutten van talenten
 -Fijne collega’s, onderling goede relaties
 -Identiteit van de organisatie
 -Zinvol werk
 -Structuur
 -Vrijheid om te handelen
 -Goede relatie met leidinggevende
 -Eerlijke beloning
 
 Belangrijk dus om met onderwerpen als Talent Management, Medewerkerstevredenheidsonderzoek of het bepalen van Drijfveren aan de slag te gaan. Met Profile Dynamics kun je de drijfveren van je medewerkers achterhalen, zie https://www.hradviesonline.com/profile-dynamics/ voor meer informatie.


 #Werkgeluk #TalentManagement #Medewerkerstevredenheidsonderzoek #drijfveren #ProfileDynamics #Happy 

 

 

ᖇOKEᑎ Oᑭ ᕼET ᗯEᖇK; EEᑎ ᑎO-GO ᑭEᖇ 2022

Alle rookruimtes in Nederland moeten in 2022 sluiten. Volgend jaar zijn de rookruimtes in het onderwijs, de zorg, de cultuur- en sportsector en overheidsgebouwen aan de beurt en vanaf 2022 volgt het bedrijfsleven. Werkgevers zijn op basis van wetgeving verplicht om roken op alle werk- en pauzeruimtes te verbieden, omdat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek (inclusief plekken als de gang, de lift en het magazijn). Werkgevers zijn nu al vrij om de procedure rondom roken aan te passen waaronder het afschaffen van rookpauzes zo lang het redelijk is. 

Een bedrijfsauto moet ook rookvrij zijn en blijven en hierop worden geïstrueerd door de werkgever. Het niet instellen van het rookverbod kan leiden tot een boete van €600 voor de eerste overtreding tot €4500 voor de vierde overtreding.
#roken #rokenophetwerk #bedrijfsleven #overheid #wetgeving

 

ᐯᗩᑎᗩᖴ 2 ᗰᗩᗩᖇT 2020 ᔕᒪIᗰ-ᔕᑌᗷᔕIᗪIEᖇEGEᒪIᑎG

Voor MKB-bedrijven is er een nieuwe subsidie, de SLIM. Hiermee kunnen mkb'ers subsidie aanvragen voor een aantal initiatieven met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers als het ontwikkelen van een methode die de leercultuur verbetert, loopbaanadviezen of ontwikkelmogelijkheden. Het maximale subsidiebedrag is voor de meeste organisaties € 24.999. De subsidie kan worden aangevraagd van 2 maart tot en met 31 maart 2020, later volgt nog 1 periode waarin subsidie kan worden aangevraagd. Kleine organisaties krijgen 80% vergoed van het subsidiabele bedrag, middelgrote bedrijven 60%. Als er te veel subsidie wordt aangevraagd volgt een loting. De subsidie moet voor aanvang van het ontwikkeltraject worden aangevraagd.

De drijfverentest van HRAdviesOnline.com valt onder de subsidie als het onderdeel van het ontwikkelplan is. Hiermee krijg je inzicht in de sterke en minder sterke kanten van je medewerkers, hun motivatie en waar je ze verder in kan ontwikkelen.

#StimuleringsregelingLerenenontwikkelen #SLIM #Training #Studie #MKB #subsidie #Profiledynamics #drijfverentest #ontwikkeling #ontwikkelen #motivatie

 

IᑎGᖇEᗪIëᑎTEᑎ ᐯOOᖇ ᔕᑌᑕᑕEᔕᐯOᒪᒪE ᐯEᖇᗩᑎᗪEᖇIᑎG:

Om tot succesvolle verandering te komen is het model van Knoster een handig hulpmiddel om knelpunten inzichtelijk te krijgen en te voorkomen:

-Zonder Visie is er onduidelijkheid en wordt Verwarring gecreëerd 
-Zonder Urgentie/noodzaak geen acceptatie en stuit je op Weerstand
-Zonder Plan van aanpak is er geen focus en krijg je Chaos
-Geen Middelen leidt tot Frustratie
Het niet beschikken over de juiste -Competenties leidt tot onzekerheid en Angst
Consensus van je medewerkers is nodig om sabotage te voorkomen: Ja zeggen-Nee doen of uitstelgedrag

Zorg voor voldoende aanwezigheid en zichtbaarheid van de verschillende ingrediënten voor een succesvol veranderingstraject!
#Knoster #verandertraject #visie #urgentie #planvanaanpak #middelen #competenties #consensus #training #vaardigheden

Oᗰ ᕼET ᒍᗩᗩᖇ ᗰEE ᑌIT TE ᒪᑌIᗪEᑎ:
Een functieomschrijving als ode aan alle (werkende) moeders ;) Allemaal een fijne jaarwisseling gewenst! #functieomschrijving #moeder #workingmom #workingmoms

ᕼOE TE OᑎTᔕTᖇEᔕᔕEᑎ, ᐯIᒍᖴ TIᑭᔕ ᐯᗩᑎ EᖇIᑕ ᔕᑕᕼEᖇᗪEᖇ:

#luistermuziek

#beweeg

#leer

#slaap

Nee tegen #multitasken

ᗯᗩᗷ: ᗯᗩᑎᑎEEᖇ ᗷIᒍ EEᑎ ᐯᗩᔕT ᑕOᑎTᖇᗩᑕT TOᑕᕼ EEᑎ ᕼOGE ᗯᗯ-ᑭᖇEᗰIE!


Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers minder WW-premie voor werknemers met een vast contract. De sectorpremie vervalt hiermee Er is sprake van een vast contract als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is. Het verschil tussen de soorten contracten is 5%.

Daarnaast is de lage WW-premie van toepassing bij:

-Werknemers onder de 21 jaar die maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond heeft gekregen

-BBL-Leerlingen

-Werkgevers die een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.


Bij veel werkgevers nog onbekend, maar in 2 gevallen is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing:

-Als het contract uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt

-Als 30% meer uren worden verloond dan in het contract staat vermeld (contract van 20 uur, maar je werkt 34 uur per week in de praktijk)

Dit wordt achteraf verrekend, dus zorg ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan.


#WAB #WWpremie #BBL #contract #oproepovereenkomst

EIᑎᗪE ᔕᒪᗩᑭEᑎᗪ ᗪIEᑎᔕTᐯEᖇᗷᗩᑎᗪ

De Hoge Raad wil dat de slapende dienstverbanden worden afgeschaft, dit is uit jurispredentie duidelijk geworden. 

Langdurig zieke 
medewerkers worden nu na 2 jaar ziekte onbetaald in dienst gehouden om betaling van de transitievergoeding te voorkomen. Tijdens de eerste twee jaar ziekte van medewerkers mogen deze niet worden ontslagen en moet het salaris worden doorbetaald. Na de 2 jaar stopt de verplichting van loondoorbetaling en mag het dienstverband worden beëindigd met betaling van transitievergoeding. 

Werkgevers worden vanaf 1-1-2020 gecompenseerd voor deze transitievergoeding. Deze wordt door het UWV binnen 6 weken uitbetaald. Voor oude zaken vanaf 1-7-2015 wordt ook een compensatie gegeven, de afhandeling door het UWV duurt hierbij circa 3 maanden; nieuwe zaken gaan hierop voor. 

Als een werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om een medewerker toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op terugkeer in het werkproces, kan een dienstverband toch slapend worden gehouden.


Tijdens dit slapende dienstverband moet de werkgever er nog steeds voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan als er passend werk beschikbaar is (re-integratie). Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt de betreffende medewerker ook meegenomen in het afspiegelingsbeginsel.

Wordt een medewerker alsnog ontslagen na een slapend dienstverband telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt niet vergoed, al kun je met de medewerker natuurlijk afspreken in de vaststellingsovereenkomst deze aanvullende vergoeding niet mee te nemen. Let er op dat ook al wordt er geen loon betaald, de medewerker officieel nog wel in dienst is. Denk er dan aan de betreffende medewerker ook mee te nemen in zaken als een kerstpakket of een uitnodiging voor een bedrijfsfeest.

#HogeRaad #transitievergoeding #jurispredentie #kerstpakket #bedrijfsfeest #ziekte #HR #HRAdviesOnline #HumanResources #vaststellingsovereenkomst #afspiegelingsbeginsel www.HRAdviesOnline.com  
 

 

EᒪᗰO: EᑎOᑌGᕼ, ᒪET’ᔕ ᗰOᐯE Oᑎ!

Vandaag las ik hierover en vond het een leuke methode om te delen, maak in vergaderingen voortaan gebruik van ELMO!
ELMO staat voor Enough, Let’s Move On.
ELMO wordt veel gebruikt in Scrumteams om te lange discussies, monologen of dialogen in het team te stoppen. 

ELMO is een makkelijke manier om iemand af te kappen als discussies te lang duren en je er niet verder in komt.
Gooi ELMO in de groep en iedereen weet dat het volgende onderwerp aan de beurt is. Ik ga op zoek naar een ELMO-knuffelpop! :D

#ELMO #EnoughLetsMoveOn #Scrum #Scrumteams #team #vergadering

 

 

ᐯIᑎᗪ ᗪE ᒍᑌIᔕTE ᗰEᗪEᗯEᖇKEᖇ ᐯOOᖇ ᒍOᑌᗯ ᐯᗩᑕᗩTᑌᖇE

De arbeidsmarkt staat onder spanning. Met deze tips zorg je ervoor dat je de kans vergroot om de juiste kandidaten aan te trekken voor je bedrijf:

 

Vacaturetekst:

Gebruik in je vacature een duidelijke functietitel en stem de tekst af op de doelgroep waarvoor je schrijft. Zorg voor een overzichtelijke opbouw en kort maar krachtige tekst. Geef de gewenste opleiding en ervaring duidelijk aan in de eisen. Beschrijf waarom jouw organisatie de leukste is om voor te werken en vermeld de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Verspreiding:

Deel je vacature op gratis vacaturesites als Indeed en Jobbird of sponsor vanaf €3 per dag voor meer bereik.

Gebruik je Social Media om de vacature onder de aandacht te brengen en vraag medewerkers deze te delen voor gratis meer bereik.

Beloon medewerkers die geschikte kandidaten uit hun netwerk aandragen, zie voor voorbeeld beleid: HRAdviesOnline.com

 

Reageren:
Zorg dat je bij geschikte kandidaten snel reageert. Goede kandidaten hebben vaak meerdere opties

 

Geen tijd om het zelf te doen?

Via een werving en selectiebureau kun je je vacature uitbesteden zodat zij voor je op zoek gaan naar dé geschikte kandidaat voor je functie. Gemiddeld betaal je hier 20-25% over het jaarsalaris inclusief vakantiegeld voor. HRAdviesOnline.com helpt hier graag in verder tegen een sterk concurrerende fee van 10%. Door de online aanpak geschikt voor vacatures in heel Nederland.

 

#Werving #Vacature #Vacaturetekst #Recruitment #Referralrecruitment #HR #HumanResources | https://www.hradviesonline.com/recruitment/

 

 

OᑭᖇOEᑭᑕOᑎTᖇᗩᑕTEᑎ & ᗪE ᗯᗩᗷ:

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert er veel voor oproepkrachten. Vanaf 1 januari 2020 is er een oproepcontract:

 • Als een medewerker geen salaris ontvangt wanneer er niet wordt gewerkt
 • Als het aantal uren werk per periode niet is vastgelegd
 • Als het loon per periode verschilt en direct wordt uitbetaald 

Bij het aangaan van een oproepovereenkomst wordt verplicht om dit op de loonstrook te vermelden.

Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen voor het werk, mits anders vastgelegd in de cao. De oproep moet schriftelijk, per e-mail of via Whatsapp gedaan worden. Als de werktijden veranderen of de werkgever binnen 4 dagen afzegt heeft de oproepkracht recht over het volledige loon over de oorspronkelijk ingeplande uren. 
Na een jaar kan de oproepkracht aanspraak maken op vaste uren, hiervoor moet een aanbod gedaan worden vanuit de werkgever. Doe je als werkgever geen aanbod heeft de medewerker rechts op salaris over de uren die zouden zijn gemaakt als het aanbod wel was gedaan.


Als de werknemer geen vast aantal uren wil kan een nieuw oproepcontract worden aangeboden. Leg hierin wel vast dat er een aanbod is gedaan voor een vaste arbeidsomvang, maar dat de medewerker dit niet heeft geaccepteerd.


Heb je nu medewerkers in dienst als oproepkracht die per 1 januari 2020 een jaar of langer als oproepkracht werken ben je verplicht voor 1 februari 2020 een contract met vaste uren aan te bieden. Er ontstaat ook recht op een contract voor vaste uren als je na een eerder oproepcontract van een jaar de medewerker binnen 6 maanden na afloop van het contract opnieuw in dienst neemt of als je opvolgend werkgever bent, bijvoorbeeld bij overname van een uitzendkracht die al voor je bedrijf werkzaam was. Voor seizoensarbeid kunnen in de cao andere afspraken zijn afgesproken. 


#cao #WAB #wetarbeidsmarktinbalans #wetgeving #HR #hradvies #arbeidsrecht #oproepcontract #uitzendkracht #oproepkracht

 

ᖴᗩᔕEᔕ ᒪEEᖇᑭᖇOᑕEᔕ:

In een leerproces doorloop je verschillende fases van Onbewust Onbekwaam naar Onbewust Bekwaam. Door oefening gaat het geleerde gemakkelijker, tenslotte lijkt het na een bepaalde tijd vanzelf te gaan.

Fase 1 Onbewust onbekwaam:
De stap nemen om iets nieuws te gaan leren, zonder dat je weet of het makkelijk of moeilijk gaat zijn, bijvoorbeeld beginnen met rijles.

Fase 2 Bewust onbekwaam: Tijdens het oefenen van een nieuwe vaardigheid ervaar je wat het leerproces inhoudt. In het voorbeeld van de auto kan het combineren van schakelen, borden kijken en op de weg letten tegelijkertijd best ingewikkeld zijn.

Fase 3. Bewust bekwaam: Door oefening ervaar je dat het geleerde je makkelijker afgaat. Je hebt je rijbewijs gehaald en weet hoe alles werkt, maar het in de praktijk brengen gaat nog niet op automatisme.

Fase 4. Onbewust bekwaam: Na een bepaalde tijd lijkt het geleerde vanzelf te gaan en wordt het een vanzelfsprekendheid. Op de weg letten en intussen gezellig kletsen met vrienden terwijl je de navigatie volgt gaat als vanzelf.

Als je je bewust bent van deze fases in leren en veranderprocessen op het werk herken je bij medewerkers (of bij jezelf) wel waar weerstand kan ontstaan en kun je hierop anticiperen. Bijvoorbeeld bij de introductie van een nieuwe werkwijze of het doorvoeren van wijzigingen in het werkproces als gevolg van wetswijzigingen. 

Als leidinggevende kun je een nog onbekwame medewerker in fase 1 begeleiden met instructies, in de volgende fases gebruik je overtuigen, overleggen en delegeren.
Geef medewerkers voldoende autonomie en toets waar ze middelen of begeleiding nodig hebben, zodat er ruimte voor eigenaarschap is en draagkracht ontstaat. Bewustzijn en voldoende aandacht voor elke fases in het leerproces zorgt voor een beter leerproces en minder weerstand op verandering. 

#onbewustonbekwaam #bewustonbekwaam ##bewustbekwaam ##onbewustbekwaam #leren #blijvenleren #groei #HR #vaardigheid #succes #veranderen #verandertraject #ontwikkelen #ontwikkeling #draagkracht #leercirkel #Maslow #leercirkelMaslow

ᔕTᗩᑭ-ᗷᑌᗪGET:

Het kabinet wil meer  aandacht voor een leven lang ontwikkelen. Daarom wordt de bestaande fiscale scholingsaftrek vanaf 2020 vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen jaarlijks tot 200.000 mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon. Aanmelden is laagdrempelig; je hoeft je alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding je wil volgen. Veel opleidingen en cursussen komen in aanmerking. Het budget wordt na goedkeuring direct uitbetaald aan het trainingsinstituut.


Om de mensen te bereiken die het minst gebruik maken van bijscholing kijken ministers Koolmees en Van Engelshoven of ze loopbaanadviseurs kunnen gaan inzetten om mensen te helpen bepalen welke opleiding zinvol is

#opleiding #STAP #STAPbudget #scholingsaftrek #StimulansArbeidsmarktPositie #training #cursus #bijscholing

ᖇOOKᐯᖇIᒍ ᗷEᒪEIᗪ:

Bedrijven worden vanaf 2020 verplicht om HR-beleid te voeren om organisaties rookvrij te krijgen. In tussenstappen moet roken steeds minder ‘normaal’ worden gemaakt. Het bestaande rookverbod wordt uitgebreid naar rookvrije schoolterreinen en verbod op de e-sigaret. Bedrijfsartsen zullen tools aan gaan bieden om te stoppen met roken. #rookvrij #rookvrij2020 #stoppenmetroken

ᗩᗪᐯIEᔕ ᗩ-G:

De A-G heeft advies uitgebracht met betrekking tot het aanhouden van een slapend dienstverband; dienstverbanden die na 2 jaar ziekte niet worden beëindigd, maar blijven voortbestaan. Bij langdurige ziekte heeft een werkgever hoge kosten en daarnaast wordt bij beëindiging een transitievergoeding betaald. Deze vergoeding wordt inmiddels gecompenseerd door de Wet compensatie transitievergoeding.

 

De A-G adviseert dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel gehouden is om in te stemmen met redelijke voorstellen tot beëindiging van het (slapend) dienstverband. Hier zijn wel uitzonderingen op, waardoor het per case beoordeeld moet worden:

 

-In het geval er nog reële re-integratie mogelijkheden bestaan;

-Als er financiële problemen ontstaan door het voorfinancieren van de transitievergoeding

-Indien de transitievergoeding niet of gedeeltelijk gecompenseerd wordt, afhankelijk aan wie dat debet is

-Mogelijke andere belangen

 

Wetcompensatietransitievergoeding #re-integratie #transitievergoeding #A-G #slapenddienstverband

 

 

ᑭᖇIᑎᔕᒍEᔕᗪᗩG 2019:

De troonrede met het regeringsbeleid is vandaag bekend gemaakt. De belangrijkste veranderingen op werkgebied voor 2020:

-Naar verwachting groeien de cao-lonen in 2019 en 2020 met 2,5 procent.

-Er zijn hervormingen afgesproken om de Nederlandse pensioenen klaar te maken voor de toekomst. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid van werkenden om ze gezond de pensioendatum laten bereiken.

-Het kabinet gaat mogelijkheden onderzoeken om meer te investeren in kennisontwikkeling, research & development, innovatie en infrastructuur om het verdienvermogen van Nederland te vergroten. Dit staat onder druk door onder andere vergrijzing en lagere productiviteitsgroei. De samenleving en economie zien er in de toekomst anders uit waar op ingespeeld zal worden.

-Voor zzp’ers wordt een minimumtarief van €16 ingesteld per 2021. De zelfstandigenaftrek van zzp’ers wordt in 8 jaar verlaagd van €7.280 naar €5.000. 

-De arbeidskorting voor alle werkenden met een inkomen tussen de €10.000 en €98.000 in 3 stappen van een jaar verhoogd. Voor medewerkers met een inkomen tussen €20.000 en €35.000 wordt meer werken aantrekkelijker, omdat ze meer overhouden van het extra inkomen.

 

#prinsjesdag #prinsjesdag2019 #pensioen #duurzameinzetbaarheid #innovatie #zzp #zelfstandigenaftrek #innovatie #arbeidskorting | Foto door: @Maszcha


EEᑎ ᔕTEᖇK ᗯEᖇKGEᐯEᖇᔕᗰEᖇK:

Employer Branding gaat over het imago van jou als werkgever; je werkgeversmerk. Dit speelt een sterke rol of mensen bij je willen (blijven) werken of niet. 

Je imago wordt door veel factoren bepaald, het is een optelsom van onder andere het product of de dienst die wordt geleverd, wat het #MT en #medewerkers over het bedrijf vertellen, de communicatie van vacatures en Social Media. Het is goed om te achterhalen wat wat de opinie is over je bedrijf en of je deze positief kunt beïnvloeden.Een positief #EmployerBrand draagt bij aan effectievere #Recruitment tegen lagere kosten, gekwalificeerde, gemotiveerde kandidaten, medewerkers die langer verbonden blijven aan je organisatie, interne trots en #betrokkenheid en behoud van de huidige medewerkers (#onboarding). Alle reden om hier aandacht aan te besteden dus.Wat doe jij als organisatie aan #EmployerBranding, wat is jouw #Werkgeversmerk?

ᗩᖇᗷEIᗪᔕOᑎGEᔕᑕᕼIKT TIᒍᗪEᑎᔕ ᐯᗩKᗩᑎTIE:

Het is weer vakantietijd! Een heerlijke tijd, maar helaas kunnen medewerkers ook te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie, waardoor genieten er niet meer bij is. 

 

Hoe te handelen bij ziekmelden van medewerkers: 

-Ziekte tijdens vakantie moet uiterlijk binnen 24 uur gemeld worden aan de werkgever. Communiceer vooraf hoe je wil dat er wordt ziekgemeld: bij de leidinggevende, de arbodienst en/of HR. Geef de contactgegevens van de betreffende contactpersonen door; 

-De medewerker moet na de vakantie een doktersverklaring overleggen aan HR met het behandeladvies en de herstelverwachting. Bewijzen van behandeling dient de medewerker desgevraagd te kunnen overleggen; 

-Laat je medewerker na de vakantie direct oproepen bij de bedrijfsarts zodat de gezondheidstoestand achteraf kan worden beoordeeld en of de medewerker weer(gedeeltelijk) kan werken. De bedrijfsarts kan bepalen of de vakantiedagen als ziektedagen aangemerkt moeten worden. 

 

Neem de afspraken rondom ziekmelden tijdens vakantie ook op in het bedrijfsreglement en laat hiervoor tekenen. 

 

#bedrijfsarts #ziekte #arbeidsongeschiktheid #ziektijdensvakantie #ziekmeldentijdensvakantie #bedrijfsreglement #dokter #doktersverklaring

ᗩᗩᑎᑭᗩᔕᔕIᑎG ᗩOᗯ-ᒪEEᖴTIᒍᗪ ᗪEᖴIᑎITIEᖴ:

De wetgeving rondom AOW-leeftijd is definitief geworden voor medewerkers geboren voor 31 december 1957. De AOW-leeftijd zal minder snel stijgen dan eerder bepaald. De AOW-leeftijd van de groep geboren na 31 december 1957 is nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Voor elk jaar dat deze toeneemt wordt 8 maanden langer doorgewerkt.

-In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden

-In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
-In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden

-In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

Zelf je (geschatte) AOW-leeftijd berekenen kan door het ingeven van je geboortedatum via de website van het SZW.

#AOW-leeftijd #AOW

ᕼET ᐯOOᖇKOᗰEᑎ Eᑎ OᗰGᗩᗩᑎ ᗰET ᗷᑌᖇᑎOᑌT:

Burnout betekent letterlijk ‘opbranden’. De term burnout komt uit de drugs scène waar de term ‘to be burned out’ gebruikt wordt om aan te geven dat iemand compleet uitgeput is door drugs.

Bij Burnout is er sprake van drie factoren: emotionele uitputting, depersonalisatie (een cynische houding ten opzichte van collega’s) en het gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid (het gevoel heeft niet competent te zijn in het werken met andere mensen). Kenmerkend voor burnout is de vaak hoge betrokkenheid van de medewerker.

Accepteren dat je een burn-out hebt is voor veel medewerkers lastig, het overkomt namelijk altijd anderen. Wat kun je nu doen als je een burnout hebt en hoe voorkom je een nieuwe burnout:


-Hou een paar dagen bij wat je doet en hoeveel tijd dit kost. Bekijk dit later kritisch en beoordeel wat je beter had kunnen laten liggen of had kunnen delegeren.

-Evalueer je dagen door middel van een stoplicht. Je krijgt energie van dingen die je leuk vindt (groen). Als je langere tijd dingen doet die je energie kosten (oranje en rood) is de kans op burnout vrij groot. Als je vaak dingen doet waar je energie van krijgt bouw je genoeg reserve op om de dingen die je energie of veel energie kosten op te kunnen vangen. 

-Ga voor jezelf na waar je batterij van oplaadt en neem die tijd ook voor jezelf. Enkele tips: wandelen in de natuur, je telefoon een dagje uit, minder op Social Media, Netflix Bingewatch, lezen, een goed gesprek met een vriend(in), een dagje sauna, strand of shoppen. Ook meditatie, yoga, ontspanningsoefeningen en mindfulness kunnen helpen bij burnout klachten.

-Zorg voor voldoende beweging, als lopen, fietsen, al is het maar een half uur per dag. 

-Zorg voor structuur in je dag en slaap op regelmatige tijden. Vermijdt gebruik van drugs en alcohol.

-Ga voor jezelf na of je werk-prive balans goed is of dat (tijdelijke) wijzigingen hierin beter zouden zijn. Bespreek dit met je eventuele partner en werkgever.

-Om helder te krijgen waar je energie van krijgt in je werk en wat je energie kost kun je de Profile Dynamics drijfverentest doen. In deze online test met een tijdsinvestering van 20 minuten krijg je in een rapport helder uiteengezet wat je energie oplevert en wat je energie kost. Hiermee krijg je inzichtelijk of je op de juiste plek zit of dat je een aantal andere taken op je zou kunnen pakken binnen of buiten je werk. Het geeft je werkgever ook een leidraad hoe je het beste begeleid kan worden.


-Kijk of je jezelf herkent in 1 van de 7 burnout typen. Elk type heeft zijn eigen specifieke valkuil; wat is de eigen bijdrage in het tot stand komen van een burnout. 

Burnout | Valkuil
Vanitas | Is niet overtuigd van zijn eigen waarde voor zijn omgeving
Accomodatio | Heeft de neiging zich sterk aan te passen aan de ander
Praestare | Neemt geen verantwoordelijkheid voor zichzelf
Perfectio | Beschouwt de perfectie die wordt bereikt als maatgevend voor wie je bent als mens
Saccrificatio | Beschikt over een overdreven empathische betrokkenheid bij de medemens
Expectatio | Creëert een ideaalbeeld van de wereld en probeert dit ideaal met tomeloze energie te bereiken
Figura | Ziet constant beren op de weg bij het bereiken van welk doel dan ook

Het kan helpen op te schrijven in welke situaties je in je valkuil bent getrapt, zodat je dit beter gaat herkennen en beter kunt gaan aangeven waar je grenzen liggen.


-Overleg met een psycholoog, vraag een coach via je werk of zoek een alternatieve therapeut als een homeopaat of acupuncturist. In ieder geval iemand wiens aanpak bij je past. Blijf je klachten houden bespreek dan met je professional of er mogelijk een depressie speelt.Heb jij nog een goede tip die er niet bij staat? Mail dan naar [email protected]

blog

#burnout #burnoutvoorkomen

ᗰIᑎIᗰᑌᗰᒪOOᑎ 1-7-2019:

Per 1 juli 2019 stijgt het bruto wettelijk minimumloon naar €1.635,60 per maand. Voor jongeren geldt het minimumjeugdloon.

Het minimumuurloon hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie. Veel bedrijven kennen een eigen loonschaal of bedrijfseigen regeling met een salaris dat boven het minimumloon ligt. Als er geen cao van toepassing is moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen.

Als je loon lager is dan het minimumloon kun je je werkgever aanspreken op het verhogen van het loon en het met terugwerkende kracht betalen van achterstallig loon. Als het niet wordt aangepast kun je terecht bij de Inspectie SZW of ermee naar de kantonrechter gaan.

#mimimumloon #minimumjeugdloon #minimumloon2019

ᗯET IᑎᐯOEᖇIᑎG E᙭Tᖇᗩ GEᗷOOᖇTEᐯEᖇᒪOᖴ (ᗯIEG):

Onlangs is de wet WIEG ingevoerd voor extra geboorteverlof voor de partner: Geboorteverlof wordt vanaf begin 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof in de eerste vier weken na de bevalling opnemen.


Per 1 juli 2020 kunnen partners daarnaast binnen 6 maanden na de geboorte van het kind tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen met een uitkering vanuit het UWV van 70% van het dagloon (tot maximaal 70% van het maximumdagloon). Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Het verlof moet in hele weken worden aangevraagd. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.


Wordt het kindje op of ná 1 juli 2020 geboren, dan krijgt de partner recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.#WIEG #geboorteverlof #baby #kinderen

ᗪE ᑭIᖇᗩᗰIᗪE ᐯᗩᑎ ᒪEᑎᑕIOᑎI OᐯEᖇ ᗪE 5 ᖴᖇᑌᔕTᖇᗩTIEᔕ ᐯᗩᑎ TEᗩᗰᗯOᖇK:

1. Vertrouwen versus onkwetsbaarheid

De basis van de piramide van Lencioni, het fundament, bestaat uit vertrouwen. Wanneer dit fundament wegvalt zal het team uiteenvallen. Het leren kennen van teamleden is een goed begin. Op deze manier komen collega’s meer over elkaars privéleven te weten, hun normen en waarden en wordt het uitspreken van sterke of zwakke punten van iemand gemakkelijker.


2. Constructieve conflicten versus kunstmatige harmonie

Deze zorgen net als in een andere relatie voor een sterkere band, mits ze worden uitgesproken.Stevige discussies worden echter te vaak uit de weg gegaan, terwijl die juist bijdragen aan een goed functionerend team. 


3. Betrokkenheid versus vaagheid

Wanneer teamleden betrokken zijn schept dat duidelijkheid en steun. De mate van betrokkenheid van teamleden kan alleen hoog zijn wanneer de eerste twee levels van de piramide aanwezig zijn in het team. 


4. Verantwoordelijkheid versus lage standaard

In individuele zin komt het neer op het nemen van verantwoordelijkheid voor het gedrag, houding en resultaten. Verder heeft het team een verantwoordelijkheid als geheel.


5. Resultaten versus status en ego


Bron: https://www.toolshero.nl/leiderschap/piramide-van-lencioni/#

#Teamwork #Lencioni 

Disclaimer

Disclaimer: HRAdviesOnline.com besteedt zorg aan de samenstelling en het onderhoud van de website. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker evenwel geen rechten worden ontleend, die worden geheel voor eigen risico gebruikt. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
HRAdviesOnline.com is niet aansprakelijk voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Informatie verzonden aan HRAdviesOnline.com via de formulieren op de website van HRAdviesOnline.com is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.

ᔕᗩY ᕼEᒪᒪO TO YOᑌᖇ ᑎEᗯ EᗰᑭᒪOYEE!

ᖇEᑕᖇᑌITᗰEᑎT OᑎᒪIᑎE

*Werving via marketing-aanpak

*Sterk concurrerend tarief

*Door online aanpak geschikt voor geheel Nederland

*Inclusief ProfileDynamics analyse

*20 jaar Recruitment-ervaring


ᗩᗩᑎᑭᗩK:

HRAdviesOnline.com maakt de vacaturetekst op in overleg met het bedrijf. De vacature wordt op online kanalen uitgezet en via online marketing onder de aandacht gebracht. Bij de geschikte eindkandidaat wordt een online psychologische test afgenomen (voor MBO+ functies).

IᑎᐯEᔕTEᖇIᑎG:

*10% Fee

*Inclusief 1 Profile Dynamics Analyse

*No cure no pay

*[email protected] of WhatsApp: 06-41894859