Algemene voorwaarden-Werving en Selectie


 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de werving en selectie van kandidaten door HRAdviesOnline.com, gevestigd in Den Bosch. 


Artikel 1: Algemeen
 1.Overeenkomsten en de uitvoering ervan zijn uitsluitend onder de algemene voor waarden van HRAdviesOnline.com. Afwijkingen hiervan kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen met toestemming van HRAdviesOnline.com
 2.Onder de Opdrachtgever wordt verstaan; iedere (rechts)persoon die met HRAdviesOnline.com een overeenkomst heeft afgesloten of wil afsluiten of diens vertegenwoordiger(s)
 
 Artikel 2: Opdracht 

1.Een opdracht is overeengekomen wanneer de opdachtgever een opdrachtbevestiging getekend of een per mail gestuurde opdrachtvoorwaarden per mail heeft bevestigd voor akkoord.
 Eventueel later gemaakte afspraken worden te allen tijde per mail of schriftelijk bevestigd.
 2.Opdrachtgever voorziet HRAdviesOnline.com van informatie en afbeeldingen welke nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren. 

Artikel 3: Duur opdracht 

1.Een opdracht start na wederzijds akkoord en eindigt, tenzij tussentijd wordt beëindigd,:
 -op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert en in loondienst neemt.
 -op het moment dat HRAdviesOnline.com binnen de daarvoor overeengekomen tijdsduur niet in staat is gebleken tenminste één kandidaat voor de te vervullen functie aan te dragen of tijdens het proces aangeeft de opdracht niet in te kunnen vullen. 
-indien er sprake is van elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. De partij die meent in overmacht te komen dient de andere partij hier zo snel mogelijk over te informeren. In geval van overmacht wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht met gesloten beurs. 


Artikel 4: Aansprakelijkheid 

1.Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregel van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. 

Artikel 5: Keuze kandidaat
  1.Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van HRAdviesOnline.com, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functieeisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.
 2.De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 3.HRAdviesOnline.com is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.
 4.HRAdviesOnline.com kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door HRAdviesOnline.com geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middel van derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door HRAdviesOnline.com, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
  

Artikel 6: Reclames
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij schriftelijk worden gedaan binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie met toelichting van de reden van de klacht. Dit geldt ook voor reclames over facturen.
 2.Na 14 dagen wordt de opdrachtgever geacht de geleverde prestatie, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer behandeld.
 4. Indien de reclame door HRAdviesOnline.com gegrond wordt bevonden zijn we uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren en schort dit de betalingsverplichting op van de opdrachtgever tot het moment waarop de reclame is afgehandeld. 

 

Artikel 7: Betaling
 1. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien HRAdviesOnline.com er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren, tenzij bij overeenkomst anders is overeengekomen.
 2. Indien de geplaatste kandidaat binnen de proeftijd ontslag neemt omdat de werkzaamheden afwijken van het af- gesproken functieprofiel of vanwege misstanden op de werkvloer (niet veroorzaakt door de kandidaat), dan is de overeengekomen bemiddelingsvergoeding verschuldigd.
 3. Ook is HRAdviesOnline.com niet verplicht tot enige compensatie wanneer de kandidaat ontslagen wordt binnen de proeftijd vanwege teruglopende werkzaamheden.
 4. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de geselecteerde kandidaat wordt binnen vijf werkdagen een kopie van deze naar HRAdviesOnline.com verzonden zodat de factuur kan worden opgesteld.
 5. De opdrachtgever is verplicht om de facturen van HRAdviesOnline.com te voldoen binnen 14 dagen na facturatiedatum.
 6. Na het verstrijken van de in lid 5 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 7. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts-en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. Buitengerechtelijke incassokosten zijn tenmniste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag 


Artikel 8: Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten en de uitvoering ervan is uitstluitend Nederlands recht van toepassing.
 
 

 

 HRAdviesOnline.com

HR | Recruitment | Profile Dynamics

Pieter van Osstraat 8

5212 GC ’s-Hertogenbosch
Masja Bijmans
KvK: 75269678
BTW-ID NL001763522B97